Πρωτοσέλιδο Οικονομική:Recognized text:
Οικονομική
Τρίτη
Ιανουαρίου
Καθημερινή οικονομική ειδική εgημερίδα Διακηρύξευν-Δημοηραστν
Έτος 22ο
Αριθ. Φύλ: 6961
Τιμή : 1.00C
Βαλτετσίου 26-Τ.Κ. 54453-ΘΕΣ/ΝΙΚΗ-Τηλ.: 2310 952232 FAX: 2310 9522333
Επίδομα
Θέρμανσηs | Οι όροι υπαγωγής στη νέα
ρύθμιση των 24 δόσεων
2019 - 2020
- Ενστάσειs anό ό0οus
αορpίpenκαν ή δεν
eλαβαν όλο το εnίδομα
Στις 24 δόσεις της
Εφορίας θα μπορούν
να υπαχθούν οι οφειλέτες , οιοποίοι το επόμενο διάστημα και
μέχρι να ενεργοπο .
ήθεί η νέα ρύθμιση,
εντάξουν τις οφειλές
τους στις 12 δόσεις.
Τη δυνατότητα αυτή
θα δίνει , σύμφωνα με
πληροφορίες , η υπουργική απόφαση με την
οποία θα καθορίζονται
οι όροι και οι προυποθέσεις υπαγωγής στη
νέα ρύθμιση οφειλν.
Η ηλεκτρονική πλατφόρμα για την ένταξη
στις 24 δόσεις αναμέ
νεται να τεθεί σε λειτουργία εντός του
πρτου τριμήνου του
έτους, αλλά οι φοροΠερισσότεροι λογούμενοι θα μπ
ρούν να εντάξουν τις
οφειλές τους στην
ισχύουσα ρύθμιση των
12 δόσεων για να αnoφύγουν τα αναγκα.
στικά μέτρα είσπραξης
της Εφορίας και να με.
ταταγούν στο νέο καθεστς των 24 δόσεων
αμέσως μετά την ενερΥοποίησή του.
Παράλληλα.
υπουργείο Οικονομι .
κν και στην Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων
Εσόδων εξετάζονται
εισηγήσεις σχετικά με
τη μετάταξη στο νέο
καθεστς των 24 δόσεων και των οφειλν
που είχαν υπαχθεί στη
ρύθμιση των 12 δο.
σεων στο παρελθόν ,
πριν την ψήφιση του
νέου νόμου . Δηλαδή
να μπορούν να υπαχθούν στις 24 δόσεις τα
υπόλοιπα οφειλν rou
είχαν
στο παρελθόν με τις 12
δόσεις .
Ολα αυτά θα διευκρινίζονται στη υπουρ .
γική απόφαση που
βρίσκεται σε στάδιο
επεξεργασίας και αναμένεται να εκδοθεί
πριν την έναρξη λει τουργίας της νέας
ηλεκτρονικής
φόρμας ένταξης οφει
Σε ΦΕΚ εκδόθηκε
η παράταση της προ
θεσμίας για την
αγορά πετρελαίου και
το επίδομα θέρμανσης για τmν χειμερινή
περίόδο 2019-2020.
Στην απόφαση του
υπουργού Οικονομι κν κ . Σταικούρα δινονται και νέες
συνέχεια στην 11
μιση των 12 δόσεων .
Οι φορολογούμενοι
αυτοί θα μπορούν να
λν στη ρύθμιση των
24 δόσεων.
Αναλυτικότερα , στην
νέα πάγια ρύθμιση με ρυθμίσουν τις συγκε
βάση το όμο που ψη. κριμένες οφειλές έως
φίστηκε στη Βουλή
μπορούν να υπαχθούν:
. οι φορολογούμενοι
nou χρωστούν φόρο
εισοδήματος , ΕΝΟΙΑ
ΦΠΑ και άλλους φορους και τέλη στην την Εφορία και τα
Εφορία ή στα τελωνεία έχουν άφήσει αρρύθnou
εντός του 2019 αλλά
έως την 1η Νοεμβρίου μπορούν να καταβά2019 δεν είχαν έντάξει
τις οφειλές τους
αυτές στην Πάγια ρύθκαι σε 24 μηνιαίες δό.
σεις χωρίς εισοδημα.
τικά κριτήρια .
Οι φορολογούμενοι
που έχουν παλαιά ληξι πρόθεσμα χρέη προς
τακτοποιηθει
από 1 10.000
καταναλωτές
βεβαιθηκαν μιστα . Οι φορολογού
μενοι.
αυτοί
ρύθμισαν τιs
οφειλές τοus
στη ΔΕΗ
λουν τα χρέη τους έως
και σε 24 μηνιαίες δό
συνέχεια στην 10
πλατΠοια
επαγγέλματα είναι
Πρωταθλητές
στη φοροδιαφυγή
Βελτίωση της ει .
σπραξιμότητας και ε ριορισμός
διαρροής καλν Πελατν της ΔΕΗ προς τον
ανταγωνισμό κατα.
γράφεται το τελευταίο τρίμηνο, με την
εφαρμογή του νέου
συστήματος ρύθμισης
συνέχεια στην 2
Σελίδα 9
50 EURO