Πρωτοσέλιδα εφημερίδων και εξώφυλλα περιοδικών
Πρωτοσέλιδο Γενική Δημοπρασιών:Recognized text:
KOANOE
ΜΕΛΟΣ ΤΗΣ
ειρρΕAEP
ΓΕΝΙΙΚΗ
TPITH
14 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2020
ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΩΝ
ΕΤΟΣ 430
ΑP. ΦΥΛΛΟΥ 12428
ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ ΠΡΩΪΝΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ-ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ
0,60 ΕΥΡΩ
ΣΩΝΙΕΡΟΥ 20 & ΠΑΛΑΙΟΛΟΓΟΥ 6. Τ.κ. 104 38 ΑΘΗΝΑ
Αύξηση στα ποσοστά αναπλήρωσης με το νέο ασφαλιστικό
Αυξήσεις στις συντάξεις με 30 χρόνια εργασίας
Οικονομολόγο : Απρόβλεπτο
το 2020 για την παγκόσμια
οικονομία
Μία στις τρείς
επιχειρήσεις
στην Ελλάδα
φοροδιαφεύγει
eΠoτέ άλλοτε δεν έχει βρεθεί η παγκόσμια οικονομία σε
μια τέτοια ρευστότητα επισημαίνει ο θ. Πελαγίδης , κα
θηγητής στο Πανεπιστήμιο Παρας και προσθέτα ότ
εστην αυγή της νέας δεκαεiaς οι προβλίψεις είναι αδύ
νατες , αυτό άναι το μόνο σίγουρo .
Σε αντίστοιχο μήκος κύματος ο Κστας Μελάς, διδά .
σκων στο Πάντωο Πανεπιστήμιο , σημανει πως τη πα .
γκόσμια και η ευρωπαϊκή οικονομία βρίσκονται σε φάση
σημαντικής επιβράδυνσης, υπό το βάρος περιοριστικν
μέτρων στο διεθνές εμπόριο και υψηλού δημόσιου και δ .
ωτικού χρέους σε πολλές οικονομίες , καθς και αβεβα
ότητας εξαιτίος γεωπολτικν κινδύνων . Σαυτό το ρευ
στό περιβάλλον η ελληνική οικονομία συνεχίζε να μεγε
θύνεται με ρυθμούς χαμηλότερους των επιθυμητν .
εάλο το άσμα της αγο,ράς συνεχζα να κάνει
στοχευμένους ελέγχους
η ΑΑΛΕ, αξιοποιντας στο .
χεία από τη βάση των δεδομέ .
νων της .
Μία στις τρεις επιχειρήσεις
στη χρα μας φοροδαφεύγει,
σύμφωνα με τους ελέπους που
έnναν το 2019 .
Συγκεχριμένα έναν 80.000
έλεηχου και καταγράφηκαν
25.000 περιπτσεις φο0οδια .
φυγής με 56.000 παραβάσεις .
Τα μεγαλύτερα ποσοστά qο ροδιαφυγής εντοπίζονται στην
Κέρκυρα , ποσοστό 56,9% και
ακολουθούν Χίος 38,9% , Ημαθία 36,5% .
Όσον αφορά στο είδος τν
επιχειρήσεων πρωταθλητές στη
φοοδιαφνή είναι η Ενοχίαση
Τουριστικν Σκαφν με ποσο στό 80% χαι ακολουθούν Εxμε .
τάλλευση Ταξί 74 , Χονδριχό.
Εμπόριο Ρούχων-Παπουτσιν
7066 και Συνεργεία Αυτοκινή.
των 66%,
υξήσεις σε κύρια και επικουρική σύνταξη για πάνω από ένα
"εκατομμύριο συνταξιούχους θα προβλέπει το νέο ασφαλιστι
κόνισ που θα έλθει στη Βουλή εντός του Ιανουαρίου.
Οκ. Βρούτσης , μιλντας στο Βήμαν εξηγεί ότι καυξάνεται 50%
ΔΕΗ: Πάνω από 110.000
ο συντελεστής ανταπόδοσης για το ακομμάτιν της ανταποδοτικής σύνταξης που θα λαμβάνουν όσοι αποχρησαν ή θα απορύθμισαν τις οφειλές τους
χωρήσουν με πλήρη ασφαλιστικό βίο 40 ετν , εν οι οι αυξήσεις
στο τελικό ποσό της κύριας σύνταξης θα ξεκινούν και θα κλιμαελτίωση της εισπραξιμότητας της ΔΕΗ
προς τον ανταγωνισμό καταγράφεται το τε λευταίο τρίμηνο, με την εφαρμογή του νέ ου συστήματος ρύθμισηςs ληξιπρόθεσμων οφει .
λν , Ειδικότερα πάνω από 110.000 καταναλωτές
έχουν ρυθμίσει τις οφειλές τους , ύyους 155 εκατ. .
με το νέο σύστημα που τέθηκε σε εφαρμογή την 1η
Οκτωβρίου.
κνονται από τα 30 έτη και μία μέρα ασφάλισης .
Όσοι έχουν πάνω από 40 έτη ασφάλισης , με κοροφήν τα 51 έτη,
εξετάζεται αύξηση των ποσοστν αναπλήρωσης από τα περί .
που 42% στα 48% ή 52% .
Αυτό θα μπορούσε να οδηγήσει σε αύξηση στις αντίστοιχες συντάξεις μεταξύ 10%-15%.Την αύξηση δικαιούνται όλοι με πάνω
ΣΕΛ. 2
από 33 έτη ασφάλισης .
Στο 0.8%οΠληθωρισμός
τον Δεκέμβριο
Creta Farms: Διαπραγματεύσεις
Τραπεζν με επενδυτή
Πρεμιέρα για τις χειμερινές
εκπτσεις
ε προχωρημένο στάδιο διαπραγματεύσεων με επεν.
Μδυτή, η προοφορά του οποίον για την εταιρεία Creta
Farms xeθηκε προτιμητέα, βρίσκονται οι τράπεζες.Υπεν - |
θυμίζεται ότι στο πλαίσιο ανάδειξης στρατηγικού επενδυτή για την Crrta Farms , υπεβλήθησαν στις τράπεξες ανα .
νεωμένες δεσμευτικές προσφορές από τα δύο επενδυτι.
κά σχήματα της Impala Investmcnt και της SI FO0DS .
-είνησαν χθες οι εxπτσεις , οι oποίες θα διαρκέοουν
4 έως το 29 Φεβρουαρίου και την Κυρακή 19 ΙανουΠo03% αυξήθηκε ο ετήσιος πληθορσμός τον Δεκέμ.
οο. Ο Γvxός AΤΚ κατά τον μήνα Δεκέμβαο 2019 ,
σε σύγριση με τον Νοέμβριο 2019 , παρουσίασε αξηση
αρίou τα καταστήματα θα είναι ανοικτά. Οι έμποροι κα .
λούν τους καταναλωτές να αξοποίησουν τις μεγάλες μειόσεις τιμν εν οι οργανσεις των καταναλωτν προτρe
πουν να προχωρούν σε αγορές με γνμονα τη σχέση ποι τητας και τελικής τιμής.
0,7%. Ο μέσος ΔTΚ του δοδεχαμήνου Ιανουαρίου 2019Δεχεμβρίου 2019, σε σύγκριση με τον αντίστοχο Δείχτη
του δωδεκαμήνου Ιανουαρίου 2018- Δεκεμβρίου 2018, πα .
ρουσίασε αύξηση 0,3%.