Πρωτοσέλιδο Πρωινός Τύπος Δράμας:
Newspaper website WebsiteRecognized text:
ΠΡΩΤΝΟ TυπΟξ
ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑΤΗΣ ΔΡΑΜΑΣ
t Βρυτής -Νικάoος Καραθάνος 1951-1974 * Ιδοκτήρια- Εκδότρια Σταυρίδου Ι. Στλιανή
ΔΡΑΜΑ, ΤΡΙΤΗ 14 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2020
Ap. φύλλον 6830-12.030
Περίοδος Β' 1974"
050 ε
Η Γαία Δράμας
Το έθιμο
Ανυφαντάκης
Και λίγη
αισιοδοξία
βρε παιδιά...
"Θέλαμε πάση
του κκουρμπανιούν
πρωταθλήτρια
αναβινει και φέτος
θυσία ένα θετικό
στο Καλαμπάκι Δράμας
Νεανίδων της ΑMΘ
αποτέλεσμα"
Του κ. Ιωάννη
Δεφμεντζόγλου
Uελ. 3η
Θελ. 3η
σελ. Τη
σελ. 5η
Σε εκκρεμότητα το πάγιο αίτημα
των Κτηνοτρόφων του Δ. Νευροκοπίου | Πρόταση των 3 αντιπολιτεύσεων για
για την επιδότηση αγοράς ζωοτροφν | λύση και εκκαθάριση της ΔΕΚΠΟΑ
Κοινή συνέντευξη Τύπου των κ.κ. Χαρακίδη, Τσιαμπούση, Ηλιόπουλου
Ερτηση Χ. Κεφαλίδου στη Βουλή
στο Δημοτικό Συμβούλιο Δράμας
ΡΩΤΗΣΗ στη Βουλή και προς τον έχουν γνωστοποήσει με κάθε τρόπο το
υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης και πόγιο aτημα των επιδοτήσεων για αγορά
Τροφίμων κ Μάκη Βαρίδη, κατέ ζωοτροφν και nαpά ις προφοροκές δια θεσε η βουλευτής Δράμας του KINAΛ κα βεβακσεις της εκάστοτε πολιπικής ηγεΧαρά Κεφαλίδου .
Στην ερτησή της , η κα Κεφαλίδου Ανάπτυξης και Τροφίμων , δεν έχει υλο
αναφέρετα στην εορεμότητα rou παρα - nourθεί ουσαστικά στην πράξη . Η Κτηνομένει το πάγιο αίτημα των Κτηνοτρόφων τροφία , εδά στο Νευροκόπι, αποτελεί
του Δήμου Νευροκοπίου , σχετικά με τη μα από τις βασυκές δραστηριότητες των
θεσμοθέτηση επδοτήσεων για την αγορά κατοδκων της περιοχής στον Πρωτογενή
ζωστροφν, λόγω των διατερα χαμηλν Τομέα, συμβάλλοντας έτσι τόσο στην το
θερμοκρασιν που επικρατούν στην πe - ποή όσο και την εγχρα αγροτική ανάριοχή και των αυξημένων αναγκν που πυξη.
δημιουργούντα λόγωτων ακραίων καιρικν συνθηκν .
Στην περιοχή του Νευροκοπίου δρα - εκτροφής εφαρμάζοντας σύγχρονες με
στηριοπαιούνται σήμερα 250 κτηνοτροφι - θόδους . Δυστυχς όμως οαριθμός των
κές εκμεταλλεύσεις με 15.000 ζωκές κτηνοτρόφων στην περιοχή μενετα
μανάδες . Οι πολικές θερμοκρασέες που ολοένα και περισσότερο λόγω των πολ
επικρατούν, κατά τους χειμερινούς λαπλν προβλημάτων που αντμετωηίζε
μήνες, καθεστούν εππακτική την ανάγκη οσυγκεκριμένος κλάδος (πχ. τιμές προεπιδότησης στε να μπορέσουν οι κτη- όντων, τιμές γάλακτος, κόστος παραγωνστρόφοι να αγοράσουν τις απαραίτητες γής ελληνοποήσεις κλπ Όλες όμως οι
ζωστροφές Άλλωστε το καθεστς της μεγάλες έρευνες για την παραγωνική
επδότησης ισχύει ήδη για συναδέλφους ανασυγκρότηση της χρας ( MεKinsey,
τους άλλων περοχν της χρας όπως OBE, ΚΕΠΕ, διαΝ ΕΟ σε) έχουν τον πρωστα νησιά εξαιτίας του μεγόλου κόστους τογενή τομέα σε κεντρικό ρόλο.
μεταφοράς των πρoίόντων τους προς την
ηπερωτιή χρα Η νομοθεσία που σχύει Υπουργός:
και εφαρμόζετα σε αυτές τις επδοτήσεις
θα μπορούσε να συμπερλάβει και περιο - σας η θεσμοθέτηση των επδοτήσεων για
χές όπως
σημαντυκές και επιπρόσθετες επιβαρύν- χές όπως το Νευρακόπι άπου επκρατούν
σες λόγω των καιρεκν συνθηκν.
Αξει να σημειωθεί ότι στην περιοχή 2Έχετε εξετόσει τη δυνατότητα εφαρ
του Νευροκοπίου η θερμοκρασία πέρο μογής της διανομής κρατικν ενισχά
έπεσε μέχρι και τους-250 C (πρόπερο σεων ήσονος σημασίας (de minimis)
στους -300C) με το ψύχος να δημουργεί στις εκμεταλπολλά προβλήματα στη λειτουργία των λεύσεις κτητρακτέρ και των αρμεκτικν συστημάτων , νοτρο φίας
αφού τα καύσιμα και τα λιπαντικά παγνουν . Παρόμαια φανάμενα nαpατηρούν - του Δήμου
ται και με το ερό που προορίζεται για το Νευροκοπίou
πότισμα των ζων . Την ίδια χρονοή πε - 3 Σε παες
ρίοδο οι κτηνστρόφα της πεpoχής μας ενέργειες θα η προταση των αντπολιτεύσεων της ΔΕΟΤΑ
έχουν να αντιμετωπίσουν και τις Υένες προχωρήσει
των ζων , οι οποίeς σοδυναμούν με μeνάλη αύξηση του κόστους παραγωγής σας στε να Του Θανόση Πολυμένη
για τη έρμανση, αφού τα νεογέννητα κn - τονωθεί και
δυνεύουν από το δρμό ψύχος που eπ κρατεί στην περιοχή Επίσης , λόγω των ο κτηνοτρο χαμηλν eερμοκρασιν , αυξάνονται οι
ανάγκες σε ζωοτροφές καθς τα ζα της nepooχής ημερήσα δάταξη.
χpeάζονται περισσότερη τροφή .
Οι κτηνοτρόφοι της περιοχής μας
Ολες οι αρμοδιότητες της ΔΕΚΠΟΤΑ θα περάσουν στο Δήμο Δράμας
Μεταφορά υπαλλήλων στο προσωπικό του Δήμου
- Το ΚΔΑΠΑΜΕΑ "ΤοΧαμόγελό μας μπορεί να περάσει στο Νομικό Πρόσωπο του Δήμου
Να αποδοθούν πιθανές διοικητικές και ποινικές ευθύνες εκεί που θα υπάρξουν
σίας του Υπουργείου Αγροτικής
Του θανόση Πολυμένη
ΟΝΕΝΤΕΥΞΗ Τnου κατην κονή rρόταση
repί εκαθάρισης και οpστικής διάλυσης
4ης ΔΕΚΠΟΤΑ του Δήμου Δρμας , παραχρησαν ες το πρuί τρεις επκεφαλής δημο
τκν Παpατάξεων της αντπολτευσης του
Δήμου Δράμας.
Συγεκρμένα , οι κκ Χαρακίδης (Πόλη+
Ζωήp) , Τοαμπού σης (Prαsct Δράμα 2020-) και
Βιonουος (Αυτοδιοίκηση Πολτν), το πρωί
της Δευτέρας 13 Ιανουορίου 2020, κατέθεσαν
προςτον πρό εδρο του Δημοτικού Συμ
βουίου Δράμας, για σύγλιση του οματος με
eέμα Λοση της κονφελούς επείρησης με
την επωνυμία Δημοτική Εnχεipηση ΚΝωνκής οι κκ. Τσμπούσης, Χοροκδης και Ηλιόποuλos κατά η διρκεα ις κανής
Πολπιστικής και Τουριστικς Ανάπτυξης (ΔΕΚ- συνέντευξης Τύπου για Τη λύση και την εκταθοφση ης ΑΕΚΠΟΤΑ
ΠΟΤΑ) του Δήμου Δράμας. Onως αναφέρεται
είσης στο ατημά τους, εισηγητής του θέματος ορί εται ο κ .
Χαρακίδηςκ. Το κοινό ατηματων αντπολτεύσεων, uoγρόφετα αυτού , δε δια θέτει και τους αnapatτητους εργαζόμενου , προατό όλους τους δημοτκούς συμβούλους των παραπάνω δημο - καμένου να εξπηρετούν όλες τις ανάγκες της . Πολλές φορός
τκνπαρατάξεων, εν το θέμα θα συζπηθεί ως προ τατκό anoomaoντα υπoλληλα ατό το Δήμο npo τη ΔΕΚΠΟΤΑ είτε
θέμα την Τετάρτη 22 ίανουαρίου και ρα 18.00.
Χαρακδης. Το πάντα θα μεταφερθούν στο Δήμο
Τη συνέντευξη άνοξε οκ Χαpακίδης, ο αποίος έκανε αναφορά στο αίτηματων αντιπολπεύσεων , Φιαθοροντας αρχκά τουργήσουν σωστά λόγω Ελεψης καταρι σμένου προσωη
ότι ο αντπολπεύσεις μετο νόμο του Dεσθένη, έχουνmo πα ρεμβατικό κα ουσταστικό ρόλο, δεν είναι πέον απαρατάξεις Οκ Χαραδης οαφέρθημε σκόμα στα διάφορα προβήματα
nou αολουθούν μια παeητική στάση στο δημοτικό συμβοο, μετο Ταμείο της εgipησης πou υπήρχαν τα προηγούμενα
αλά μπορούν να noίζουν mo ενεpγό ρόλο .
Όπως είπε, iμoστε εδ υλοποντας μια ατό τις θόσεις ματική κατάσταση.
μας , ότι εφόσον εκλεγόμασταν θα πpoχopούoαμε στην εκκαθάριση και τη λύση της ΔΕΝΠΟΤΑ, Αυτό, μας δνα το δκαίομα διότητες της εmχείpησης μεταφέροντα στο Δήμο κα ο Δήμος
Επίσης, από τις 250 κτηνοτροφες εκ μεταλλεύσεις οι 200 είναι βιολογκκής
ΦΩΤΟ ΠT
κετα ναμια ετιςίρη ση nou ενα oποστελεχομένη και εκτός
με τη σύμφωνη γνη τους είτε όχι,
τοποθείτο έργο της και βλnoυμε μια στρά παραλείψεων και
προβλημάτων από τα χερότερα, γιατί δεν μποpούσαν να λε
Κατόπν των ανωτέρω ερωτάται ο
, προκειμένου να ηραγμα1. Εναι στις προθέσεις του Υπουργείου
: το Νευροκάπι, άπου υπήρχουν
την αγορά ζωοτροφν εδκά σε περιο
ακραίες καιρικές συνθήκες;
χρόνα καιτην αδυναμία να τηρηθεί και να ατστυπωθeί η πραγ
Oως eπεσήμανε, ι
, φε τη λύση της ΔΕΚΠΟΤΑ, όες α αρμοη νομοθεσία να το πράξουμε . θα εκτελεί όλο το ηρόγραμμα Ιδιαίτερα δε όσον αφορά το
Καταθέσα με
είμαστε αυτοί ο απαίοι στο μενο, είτε αopίστου χρόνου, θα μεταφερθούν όλα στο Δήμο,
Δημοτικό Συμβολιο , θα npo - είτε οριομένου χρόνου και οι υποpοσεις που έχει η ΔΕΠΟΤΑ
σταθήσουμε ακόμα περσοό τερους συναδέλφους, για να
υπερηφστεί η κατάργη ση
προσωπό δεν υπάρχει κανένας λόγος ανησυχίας, Οι εργαζό ατημα και θα
Την Τετάρη 22 Ιανουαρίου το Δ. Σ. Δράμας
στην περιοχή
απέναντίτους, θατηρηθούν στο έτακρo . Έτα προβλέπετα από
το νόμο κα έτα θα γνe.
Όσον αφορά το ήτημα των υποχρεσεων και οφελν της
ειχείρησης, όες τις υnοχρεσες και οφελές προς τρίτους
ανολαμβάνει ο Δήμος και ηληρνει ο Δήμος
Πρτο τακτικό θέμα
Χαρακίδης ανοφέρ για λύση της ΔΕΚΠΟΤΑ
Paβλήματα της
λέγοντας ότι npo θηε
το Υπουργείο
| σελ4η|
ΡΑΤΗΝΤετάρτη 22 ανουαρίου 2020 και ρα 18.00
το απόγευμα, έχει οριστεί η συνεδρίαση της πρτης τακτεκής συνεδρία σης του Δημοτικού Συμβουλίου Δράμας, γα το 2020 με 11 τακτικά θέματα στην
να ενισχυθεί
φικός κλάδος
ΑΚΤΙΝΟΛΟΓΙΚΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑ ΔΡΑΜΑΣ Ο.Ε.
Mιας και cίναι το πρτο Δημοτικό Συμβούλιο της χρο νιάς θα πραηγηθεί η κοπή της βασύόπτας ως είθστα,
εν στη συνέχεια θα ακολουθηθεί η συνήθης διαδικασία
με τη συζήτηση προ ημερησίας διατάξεως , τα έκτακτα
θέματα και στη συνέχεια η συζήτηση για τα τακτικά 4
Πάτκος-Μοσμανίδης
NΕΟΣ ΑΞΟΝΙΚΟΣ ΤΟΜΟΓΡΑΦΟΣ 64 ΤΟΜΩΝ
ΙΑΤΡΙΚΗ ΔΙΑΓΝΩΣΗ
ΔΡΑΜΑΣ ΑΕ.
ματα.
Ως πρτο τακτικό θέμα και το σποιδαότερο όλων στην
πρτη συνεδρίαση για το 2020 έχει τεθεί να συζητηθεί η
κονή πρόταση τριν από πις παρατάξεις της αντπολίτευ
σης για τη λύση και την eκκαθάριση της ΔΕΚΠΟΤΑ. Το
θέμα έρχεται με τον ττλο: [Λύση της Κονωφελούς Επχείρησης μες την επονυμα -Δημοτική Ετeiρηση Κονω
νικής Πολιτιστικής και Τουριστικής Ανάττυξης
( ΔΕΚΠΟΤΑ) του Δήμου Δράμας, μετά ατό αίτημα των δη.
μοτικν παρατάξεων Πόλη+Ζωή , Procekt Δράμα
2020- και Αυτοδιαίκηση Πολιτν-]
Το θέμα είι πάρα πολύ σοβαρό και άπως θα μπορείε
να διαβάσετε σήμερα στο πρτο θέμα της εφημερίδας,
ήδη οι τρεις αντιπολπεύσες παραχρησαν χθες το πρωί
κοινή συνέντευξη Τύπου , ότου ξεκαθαρίζουν και δευκρ
νίζουν τη θέση τους , για την οριστοή λύση και εκκαθά ριση της ΔΕΚΠΟΤΑ καθς και την όποια απόδοση
πολιτικν , διοικητικν και ποινκν ευθυνν εκεί που
υπάρχουν
Όπως είπαν, είναιτο πρτο βήμα από μια σερά άλλων
βημάτων , προς το οριστικό κλείσμο της δημστικής επ χείρησης, η οποία από πολλούς χορακτηρίζεται πλέων εν
πολλοίς αμαρτωλή!
Άλλα θέματα που θα συζητηθούν στο Δημοτικό Συμβούλιο, είναι η έγκριση απόφαση της Δημοτικής Επτρατής
Παιδείας σχετικά με συμπληρωματική κατανομή από τους
ΚΑΠ για το 2019, λήψη απόφασης για την αναγκαιότητα
συνδέσεων intbmt νέων και αναβαθμισμένων υπηρχόντων) γα την υλοποίηση του μηχανισμούσυνδέοντας την
Ευρπη- -WF4EU
ΚΩΝ/ΝΟΥ ΠΑΛΑΙΟΛΟΓΟΥ 22 (όπισθεν Ι.Κ.Α)
Τηλ: 25210-221 12 & 25210-20806
Εξειδικευμένες εξετάσεις όπως:
Αναίμακτη - Αξονική Στεφανιογραφία
Αξονικές Αγγειογραφίες
Αξονικές τομογραφίες
με αυστηρή τήρηση
σύγχρονων διαγνωστικν
πρωτοκόλων.
Νέες υπερούγκρονες υπηρεσίες
διαγνωστικν εξετάσεων
ΤΜΗΜΑ ΜΑΣΤΟΥ:
Συμβεβλημένοι με τον ΕΟΠΥ
Καθημερινά 8:30-1400 και 17:30-20:30, εκτός απόγευμα Τετάρτης
, Ψηφιακή Μοστογραφία
. Τομοσύνθεση τρισδιάστατης απεικόνισης .
ηελξη στw εξέταση του μαστού
. Υπέρηχος Μαστού
ΚΡΑΣΟΠΟΥΛΟΣ
ΛΟΙΠΑ ΤΜΗΜΑΤΑ:
. Μονmοκός Τομογράφος
. Αξονικός Τομογρόφος
. Υπέρηχοι-Τiplex σγείων
. Ακτνολογικό Τμήμα
. Μτpηση Οσικής Πυκνόττος
Οpβonavτoρόφς
ΙΑΤΡΙΚΑ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ- ΟΞΥΤΟΝΟ-OΡΘΟΠΕΔΙΚΑ
πάνα διλα 6ας αξόπιεα
μαθράπισ τροάντο
Προύσσης 17 και Προύσσης 26, Δράμα
Τηλ: 2521022423, Fak 25210 22413
emaiistdiagnοs 0gmailcom
ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ 126, ΔΡΑΜΑ
8 25210 55122 0 6977 472890

Τελευταία νέα από την εφημερίδα