Πρωτοσέλιδο Ανατολή:
Newspaper website WebsiteRecognized text:
ΝΑΤΟΛΗ
anatolh
TPITH
ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2020
Καθημερινή εφημερίδα του Νομού Λασιθίου 1 www.anatolh.com
Ετος ιδρύστως 1932
Αριθμός φύλλου
Διευθυντής : ΠΟΠΗ ΗΛ ΚΟΖΥΡΗ
Ιδρυτής: ΜΙΧΑΗΛ ΚΟΖΥΡΗΣ
18.730
Σελίδες 24-25
Σελίδα 11
ΣΤην αγωνιστική δράση επανήλθαν.
οι ομάδες της Β' κατηγορίας ΕΠΕΑ
Κανάλι διευθέτησης των υδάτων
nίσωαπό το Stta Beachi
Να ξανακερδίσουν
την εμπιστοσύνη μας
Διακόπτεται η
λειτουργία του
Νηπιαγωγείου Αγίου
Γεωργίου λόγω
των ζημιν που
προκλήθηκαν από τις
βροχές
Στόχος του νέου διοικητή για τα νοσοκομεία Λασιθίου
και άλυτων προβλημάτν
ζομαι λύσεις από τρα,
αλλά θα τις δούμε και στη
συνέχεια , υπογραμμίζει
Αυτό nou είχε πει ε
ξαρχής ήταν Πως -η διαοφάλιση της ανθρπινης θ
ζωής και ασφάλειας , θα
είναι η πρτη μέριμνα
του , γιατί τη θεωρεί βασκή και στοιχειδη , αυτό
επαναλαμβάνει και σή .
μερα, εξηγντας πως αυ τός είναι ο ρόλος των ΝoΣελίδα 5
Ρεπορτά
ή και των νεότερων που
ΜΙΧΑΛΗΣ ΑΤΣΑΛΑΚΗΣ γeυψαν στα χρόνια της
κρίσης , λόγω της πρου-Ν αλλάξει άρδην η πηρεσίας του ως γιατρο
εικόνα noυ έχουν οι no - Το ήτημα όμως που είναι
λίτες για όλα τα Νοοο - κομβικής σημασίας αυτή
κομεία του νομού και να την ρα είναι να μπει ένα
διαμορφωθεί κλίμα πλή , φρένο και ν αλλάξει η πο ρους εμπιστοσύνης , είναι ρεία . ασθενής πρέπει να
η μεγάλη στόχευση του νιθει πως μπορεί να νοΜανόλη Ανδρεαδάκη που σηλευτεί και να έχει na
από χθες , με επίσημο ΦΕΚ ροχές και υπηρεσίες. Στο
Πλέον είναι ο νέος Διοικη - πλαίσιο αυτό θα υπάρ - και ακτινολόγου είναι, ο - σοκομείων κι όλες οι κινή .
Τής του Νοσοκομείου Λa - ξουν αλλαγές , αλλά δεν
οιθίου nou nεριλαμβάνει βιάεται να τις εξαντλήσει σουμε να δσουμε λύση , σε αυτό.
όλα τα Νοσοκομεία του σε επίπεδο δηλσεω .
νομού.
Παράλληλαα χθες δη
μοσιεύθηκε στο ΦΕΚ και
ο διορισμός του νέου Αν.
Διοικητή του Νοσοκομείου λέει είναι ότι προτεραιό - να πάρει και νοσηλευτικό
Ιεράπετρας κ . Μ . Καλλιο - τητα είναι να αναμορφωνάκη (σχετικό ρεπορτάζ θούν και να ενισχυβούν δεν είναι μόνιμο αλλά χρειάζονται πρακτικές
στη σελίδα 9 .
φ1. Σπάνιες εμπειρίες
πεζοπορίας
Σελίδες 6 και 8
Οκ Μανόλης Ανδρεοδόκης
- Οι πρτες δηλσεις
του νέου Διοικητή
του Νοσοκομείου
Ιεράπετρας κ. Μ.
Καλλιονάκη
εύτατο και θα προσηαθή - σεις πρέπει να στοχεύουν
Παρά τα προβλήματα nou
υπάρχουν
Οκ Ανδρεαδάκης προετοιμάζει ήδη τις κινή Ο πρην Διευθυντής
της Χειρουργικής Κλινκής
του Νοσοκομείου Αγίου
Προτεραιότητα
στα ΤΕΠ
,Εκείνο πάντως nου σεις του εν στόο έν Νικολάου δεν χρειάστηκε
νικό διάστημα - εκτός υπηπροσuπικό ακόμα κι αν ρεσίας. , ξεκαθαρίζει πως
να μείνει για μεγάλο χρο Σελίδα 9
όσο γίνεται περισσότερο πικουρικό .Χρειαζόμαστε
τα ΤΕΠ
προσθήκες και επεξεργά Η ΣΥΝΕΧΕΙΑ: Στη σελίδο 5
Να αλλάξει η εικόνα
που έχουν οι ασθενείς nολιτική επιλογή για την
Οκ Ανδρεαδάκης από κυβέρνηση με τα τμήματα
τα τέλη περίπου του Νο - επειγόντων περιστατικν
εμβρίου , όταν και ανακοι και θα προσπαθήσουμε
νθηκε από το Υπουp - πραγματικά Είναι γνωστά
- Αυτή είναι μια σωστή
LIPSTICK
Τιστος
| "ΜΥΛΩΝΑΚΗΣ"
τα προβλήματα με την έλ.
nαρακολουθεί τις εξελί , λειψη προσωπικού αλλά
ξεις διακριτικά, χωρίς να τουλάχιστον να συμμαΠαρεμβαίνει με δηλσεις ζευτεί η κατάσταση και
δημόσιες πρωτοβουλίες ή οι λύσεις να είναι mo αν .
οκόμα κι επισκέψεις στο θρπινες και πιο ουσι
ΠΑΝΤΟΠΩΛΕΙΟ-ΟΠΩΡΟΠΩΛΕΙΟ
ΒΕΛUTY SALON
ΠΡΟΣΦΟΡΕΣ ΤΡΙΤΗΣ
ΟΙΕΤΟ ΜΙΜΣΤΟΥΣ
ΠΑΟΥΡΠ ΦΟΝΜΕΤΑΚGρυΡΣ ISm 243/Ε
ΕDΙESXΥT ΓΕΣ (ωνο) 1
ΑΙΟ. ΗΝΤΡΙΟΥ ΜT ΣΟΗ 1ON 14
MAKE P
| μακηγιάζ
ο0. ΡIO ΕΑΤΡσαΤ
ΣΥΧ Νοσοκομείο Αγίου Νικο- δεις , σημεινει ο κ Αν
λάου ή σε άλλο νοσοκο - δρεαδάκης
μείο του νομού . Ομολογεί
όμως πως παρακολουθεί
6σα εξελίσσονται και με
βάση την εικόνα nou σχη
μάτισε σημεινει πως -το
πρτο πράγμα
πeι να γίνει και αφορά νοσοκομείο του νομού α όλα τα Νοσοκομεία , είναι ναγνωρίζει πως σήμερα
να αλλάξει άρδην η ει .
κόνα κάθε ασθενούς του ρηση και προβληματισμός
Λασιθίου , σε όλα τα Νοσοκομεία του νομού..
Ασφαλς , ο ίδιος έχει λειτουργία του . -Το πo γνση των πολύχρονων βληιμα αναισθησιολόγου.
1HυκκΝA
αποτρίχωοη
mmo4 n E
μεκα ενοστιΜ
ΤακAνT
περιιοίηoη προouπου
TBAEGAPAET OA | LASH LIFTING
Ελλείψεις
προσωπικού
ο νέος Δουκητής μ Πρe - λντας για το κεντρικό
| ακαμ
καλλυντικά
nτns wwoim
massage
υπάρχει τεράστια συμφό .
ΟΙ ΚΑΛΥΤΕΡΕΣ ΠΡΟΣΦΟΡΕΣ ΜΕ ΑΠΟΔΕΙΞΗ !
ΓΑ ΜΑΔΕΙΤΕ ΠΕΡιοTΕΡΕε ΠΡΟΣΦΟΡεr
ΚΑΝΤEAΣuKE ΣΤ ΣΕΛΑΑ ΜΑΣΤο ACEDOOK
www.teoobook.com/Onωρonuεio Mυλνόκης
Δεόμοστε κσιonν poneύ
Δευτέρα ς Πίμτη
13.00-21.00
Πopooκεun έ Σoβom
13.00 - 19.00
Χεμάρος 5
Αγιος Νυκόλοος Κρnη
Θ6974746387
ΘaitiatakimaraByahoo com
για το Πς θα εξελιχθεί η
κατάσταση στη συνολική
facebook
ΦΡέσκα φpοτα και λαχανικά
Πληση λιανική-χονδρική Διανομή κατ' οίκον
EΠΙΜΕΝΙΔΟΥ 51- Aιo ΝίkoΛΛΟΣ. ΤΗΑ. 28410 21711

Τελευταία νέα από την εφημερίδα