Πρωτοσέλιδο Ενημέρωση:
Newspaper website WebsiteRecognized text:
Ο ΚΑΙΡΟΣ ΣΗΜΕΡΑ: 08:00

8oC, 14:00

14oC, 20:00

10oC - Υγρασία 67%-95% - Άνεμοι: Β - ΒΔ 1-2μπ. Ανατολή ηλίου: 07:59 - Δύση ηλίου: 17:39

€0.80

Åêåßíïò ðïõ Ýâëåðå ôïõò Üëëïõò íá ðåñíïýí!

Παρατηρώντας τις εκδηλώσεις των ημερών, ο Κερκυραίος αισθάνεται παράπονο και πικρία. Εδώ και τουλάχιστον πέντε χρόνια (σ.σ. στην πραγματικότητα αρκετά περισσότερα) γυροφέρνει στα κερκυραϊκά Γραφεία, τα συνέδρια και τις συσκέψεις, η
πρόταση για την συγκρότηση Φορέα διαχείρισης του τουριστικού, κερκυραϊκού προορισμού. Προφανής οργανωτική, διοικητική αναγκαιότητα
ενός τόπου που η οικονομική του δραστηριότητα αυξάνεται χρόνο με τον χρόνο, κατά κανόνα δυσανάλογα με τις συνέπειες της στον μόνιμο πληθυσμό, συχνά αρνητικά όσον αφορά στη δημόσια υποδομή και τη διαχείρισή της! Παρά ταύτα, μόλις χθες οι Κερκυραίοι έμαθαν ότι το πιλοτικό Πρόγραμμα διαχείρισης προορισμού, χρηματοδοτούμενο από ευρωπαϊκή Τράπεζα «τρέχει» από τουλάχιστον τον περασμένο Νοέμβριο για
τη Ρόδο και τη Σαντορίνη. Κανείς δε σκέφτηκε, τουλάχιστον μέχρι χθες, ότι η Κέρκυρα θα έπρεπε (μπορούσε) να είναι «πιλότος» μιας τέτοιας
διαδικασίας τόσο για τις θετικές όσο και για τις αρνητικές της επιδόσεις. 3>>

Τρίτη 14 Ιανουαρίου 2020
www.enimerosi.com

Αρ. Φύλλου 5038

ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΤΗΚΕ ΠΙΛΟΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΡΟΟΡΙΣΜΟΥ

*

Áò öôéÜîïõìå, åðéôÝëïõò, ôïí DMO

«ÔñÝ÷åé» Þäç áðü
ôïí ÍïÝìâñéï
óå Ñüäï & Óáíôïñßíç!

Ðïéïé Ýêïøáí ôçí ðßôá ôïõò ôï Óáââáôïêýñéáêï

ΓΙΩΡΓΟΣ ΚΑΤΣΑΪΤΗΣ

ΚΕΡΚΥΡΑ. Η δουλειά έγινε από
ειδικούς. Εκπονήθηκαν δυο πιλοτικά προγράμματα διαχείρισης
προορισμού για τη Ρόδο και την
Σαντορίνη. Η μελέτη χρηματοδοτήθηκε από την Ευρωπαϊκή Τράπεζα Ανασυγκρότησης και Ανάπτυξης (EBRD).
Σελίδα 5>>

ΚΕΡΚΥΡΑ. Τις πίτες τους έκοψαν το Σάββατο 11 και την Κυριακή 12 Ιανουαρίου σε εορταστική διάθεση, τα μέλη
της Ένωσης Παλαιών Προσκόπων, τα μέλη της Corfu Mx Park, το Corfu Mountain Trail... ΦΩΤΟ, ΣΕΛ. 8&9»

Óôçí ÊïæÜíç
ôçí ÐáñáóêåõÞ
áíôéðñïóùðåßá
ôïõ ÖÏÄÓÁ 4>>>

ÍÝïò
Êåíôñéêüò
ËéìåíÜñ÷çò
ÊÝñêõñáò 3>>>

¼ñèéïò óôç ËåõêÜäá ï Èéíáëéáêüò
«Ëýãéóå» ç ÁÅË óôï ÊáíáëÜêé 15>>

ÈåñìÞ õðïäï÷Þ
óôá «Ôñáãïýäéá
ôçò ÊÝñêõñáò»
óôçí Á÷áñÜâç 11>>>



Τελευταία νέα από την εφημερίδα