Πρωτοσέλιδο Χρονικά:Recognized text:
Η ιστορία
Νέα του
ξεχωριστός
λόγος
ΠΡΩΤΕΑ
ιου ΕΝΤΩΟΥ 661
Γρεβενν
φωτογραφίας
MOSE κ rpοφeες aστό
τνpoμaτιτπο
anbo 17,
Teta 21,
Σελδα
XPONIKA
ΑΡMOΣ ΟΥNΟΥ 83
Ετα 170 ΤΜH 0.50E
Πapooκεuή 10.12020
ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ
EΒΔΟΜΑΔΙΑΙΑ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΟΥ ΝΟΜΟΥ ΓΡΕΒΕΝΩΝ
oneiivν 22, Γpεβενά | h. 2462 097772, Fax 2462 0977 75 lemat [email protected] ote netgr
Τασούλας : Μέχρι τις 13 Φεβρουαρίου
η διαδικασία εκλογής του ΠΔ
Το αργοτερο μέpι ος 13 Φεβρουopίου npοταθεί θα εναι oνδρας ή yυνaνα ο κ .
θa npena να a ξεoνic n δοδκασία Τασο0λας anovηa οστε ευμενος neς
εκnoyής npo6δρou της Δημαφρσύος δεν κάνω uneproγρoφηuo εν σε
Gnως ανέφερε ο Πρόεδρος της Βουλής ερτιση εoν ξέpει nooς ή noο θα ενα
Κωνστανίνος Τοούλoc σε ερτηση nou eine o, and το ενδιοφέρον nou ea
6exonε anό δημοσογράφους.
έπpe rε νa με ρωτίαt ενoι ano noύ ο
ξέpω , γιaύ μπαρείνα o ρωτήσε μέντ.
οκ. Τασounhος επισμανεnuς οι opuό - ουμ.
6ες υmpεdες τς Βουλnς touw nδη .
wiσει ν angpαίuτη ηpοεργασία σε
εναρμόνιση με ος onnoγές nou έχoυν nontaoκό αωμα θα νοκοωθεί μετ
επERθε στο Eίνταγια , εν εκτμησε όυ τw κατάθε σι στm Βοuni του νέου εκnonnpoτoon της κυβέρνησης θα εξασφon . νoύνόμου . Μετά την ψηφιon τυ 60 εκ
aι αυξμένη nneounpia .
Η uβeρνnτκ rpotoon γα το αντατο
oνήoοuw οι δοδοσες nou ορίζ τ
Eυντογμα για την εκλoγή του npo δρου
Ερωτιθείς εον το πρόσωο nou θα της Δημσρατίος
L.KTEO PEBENON
ΙΔΙΩΤΙΚΟ ΚΤΕΟ ΕΡEΒEΝΝ50 ΧΛΜ. ΓΡΕΒΕΝΩΝ-ΜΥΡΣΙΝΑΣ
ΤΗΛ. 24620 29200
Γρεβενν γωνές
ομορφιά.
Στούροs Χρ Καραγκούνns M..
Μαιευτήραs- Χειρουργos rυναικολόγοs
ΑΝΔΡΕΑΣ & ΗΛΙΑΣ
17 χρόνια
Πρότυηο Κέντρο Μαιευτικήs Γυνοικonoγίαs
Ε Ynoβanθoύμενηs Ανanaραγωγήs
ΣΤΟΚΑΣ
XPONIKA
Ιατρού Ν. Καρναβά 1 4as dpoφos
(Εμπαρικά Ελιμία)
TR: 51 100 Γρεβενά
Τηλ: 24625 02144
Εnείγαντα : 6944 206795
οκΟΔΟΜΑ KA ΕΔΗ ΥTΕΝΗΣΠΑΜΑ
rywOANΛΕ-EΕPΑ ΜΟΡΟΗΣ ΛΑΜΑΡΝΕΣ
MOTAΥΛΚΑ-ΕΤAΑΣΙΗΡΚΑ
pos- Τία nu- Ψ00 Μοστού-oψίες
-nopoxeρύθnom κκσςΑuνn διοφ0α -Doouαpaοτοοpoppa
0poywκοοία-8pota Αpoταος
.Μpomαβαυκά καφουρρικ: Λonpeouαo oτεροσόan
uρεύνo4 Αντμτισ Μοογονμέτετος -Υποβουdούμοm Αonορ0wή
.νδutτοος μστέγευση -Εξoωμoτκή γονμοπoto
ΟΑΤΟ ΛΕτΟΥνηΑΣ Τρt-nopaαυά 600-500 1860-2100
ΕΝIΚΗΣ ΑΝΤΙΣΤΑΣΕ 30
ΓΡEΒΕΝΑ
Τηλ. : 295 20 28964 04530 24.
κ: 6977 019452 -6932 25525 1.
oτν poνιβο