Πρωτοσέλιδο Ανατολή:
Newspaper website WebsiteRecognized text:
ΑΝΑΤΟΛΗ
anatolh
ΔΕΥΤΕΡΑ
ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2020
Καθημερινή εφημερίδα του Νομού Λασιθίου 1 www.anatolh.com
Eτος ιδρύστως 1932
Αριθμός φύλλου
ίδρυτής: ΜΙΧΑΗΛ ΚΟΖΥΡΗΣ
Διευθυντής: ΠΟΠΗ ΗΛ. ΚΟΖΥΡΗ
18.729
, Σελίδα 11
Πολύτιμους βαθμούς)
απέσηασαν ΟΦΙκαι ΑΟΑΝ
Η βασιλόπιτατου Δήμου Σήτείας
<Φωτιά> πήρε η κορυφή στην Α"ΕΠΣΛ
παράδοση
Εες νη ρορίο θα συνεχιστεί η Παράδοση
. Εως την η Φεβρουαρίου
η μονοδρόμηση του
παραλιακού Αγ.
Νικολάου
της εργασιακής ειρήνης
Σελίδα 10
Pεπορτάζ.
ΜΙΧΑΛΗΣΑΤΣΑΛΑΚΗΣ
Αυλαίαν για την
υπόθεση της μαρίνας
Με διάθεση συνεργασίας
και με κοινή συνισταμένη
να μην χαλάσει η Παρά.
δοση της εργασιακής ε.
Ρήνης, εμφανίστηκαν εργα
ζόμενοι και εργοδότες στα
Εενοδοχεία του Λασιθίου.
κατά την πφτη δημόσια α.
ναφορά που έγινε χθες για
την τοπική συλλογική σύμ
βαση εργασίας των ξενοδοχουπαλλήλων,
. Με αφορμή την κοπή της
Βασιλόπιτας των Ξενοδο νουπαλλήλων του Λασιθίου Λασθίου Μανόλης Βαρκαnou έγινε στο Εργατικό ΚέTρο στον Άγιο Νικόλαο , ο στορυά δεδομένα της συ.
εργαζόμενοι υπενθύμισαν
ότι μπήκαμε στην Περίοδο νεργασιας . υπ νθύμισε ότι Κων , Κωστάκη ευχές
της μετενέργειας δηλαδή Βαση λειτουργεί στο νομό Μανόλης θραφανιτης , ο αθέτουν υψηλής noιότη
του τρμήνου που ακολου θεί τη λήξη μιας συλλογι . όσο και ο Πρόεδρος των Εε .
κής, σύμβασης για νο ω νοδόχων Νοτιοανατολικής δρος του Δημοτικού Συμ - Ο επαναλαμβανόμενο
ρμάσουν ου συνθήκες και
να προετοιμαστεί ουμφω ολλά και ο Πρόεδρος των ράκης , ο Πρόεδρος του Επ - τόπο μας και δεν ψάχνουν
νiα για τη νέα συλλΟγική Ξενοδόχων Σητείας Πάννης μελητηρίου και Αντιδήμαρ - μόνο ήλιο και θάλασσα,
σύμβαση μεταξύ ξενοδοχο- Κακουράκης Πο αποτελούν χος θωμός Χαρτάκης, ο αλλά αναζητούν εργαζό-.
υπαλλήλων και ξενοδόχων . ΤnvΤοιανδοία των εργοδο . nολιτευτής Μανόλης Κλ - μενους Αυτό λέει nολλά
Ο Πρόεδρος των Εενο - τν. εμφανίστηκαν διατε - ντζας οι πρόεδροι των ξεδοχουπαλλήλων Ν. Λασιθίου θειμένοι να βρεθεί λύση νοδόχων , των εργαζομένων το ρόλο των εργαζομΜιχάλης Γaρεφαλάκης , η Α.
ναπληρωτής Γραμματέας
της Πανελλήνιας Ομοσnoν - να Υνει και χωρίς ιδιαίτε -τοποθετήσεων ήτανη ση . οντας την παράμετρο noυ
δίας Μαρία Μαρκάκη - Φα . ρες χρονοτριβές , αφού το
ζού και ο Πρόεδρος του Ερ γατικού Κέντρου Λασιθίου
Μανόλης Πεπόνης , εξέφρα
Σελίδο 28
ΠΑΤΡΩΝΑΚΗΣ E
Nefnoln Aaheu
ν Πρατήριoσυρν καυσίκων
ν 24 ρες ουτόμσος nuntης ,
Χνρι0 ελάpouν κα βaptuv oκήμδruν
/ Λnαντήρο
V Bουλnνoτep
Μετά τον αγιασμό και ρισμό είναι καθοριστικός
για την επιτυχία nου έχει
κλησίας από τον πατέρα καταγραφεί διαχρονικά
στον Άγιο Mικόλαο και την
σαν ο Βολευτής Λοσιθίου eυρύτερη περιοχή nou δι
ράκης, κινούμενος στα τις ευχές της τοπικής Eκ ΙωΡνMRS
. ΕnrΥΗΣΗΣ ΕΛΑΣΤΙΚΩΝ
ΕEΟΧΑKo ΔΕ
η τοπική συλλογική σύμ .
ΕΠΙΣΗΜΟΣ
ΣΥΝΕΡΓΑΤΗΣ
από το 1992 τόσο ο ίδιος Δήμαρχος Αγίου Νικολάου τας τουρισμό και υπηρε Αντνης Ζερβός, ο Πρόc - σίες ,
ΥOKOHAΜΑ
ΓΕΒΕυνtΑM
HanκΟοκ
Κρήτης Γιργος Βαρδάκης βουλίου Πργος Καλογε , πελάτες έρχονται στον
Τονο ΤΙΚES
3nevtα n
τυμακ
και κυρίως την αξία και
O 28410 33271
α υwιowe rmE
με τους δύο τελευταίους και σωματείων .
να τονίζουν πως πρέπει
νων. . σημείωσε ο Μιχάλης
Κοινή συνισταμένη των Γaρεφαλάκης , αναδεικν.
ιστος
μασία του τουρισμού για κάνει ξεχωριστές Τις υπη .
τον τόπο καθς και η πaραδοχή πως ο ρόλος των ξενοδοχεία της περιοχής
εργαζομένων στον του - στους πελάτες τους
|"ΜΥΛΩΝΑΚΗΣ"
κλίμα ανάμεσα στις δύο
πλευρές είναι καλό , εν ο
κ Βαραράκης υπενθύμισε
την σημασία πou έχουν τα
ρεσίες no προoφέρουν τα
ΠΑΝΤΟΠΩΛΕΙΟ-ΟΠΩΡΟΠΩΛΕΙΟ σαν την αναγκαιότητα να
προχωρήσει και νέα σύμ. θεσμικά ζητήματα που κα
βαση , υπενθυμίζοντος πως
στο Λασίθι οι συνθήες Των Τοχυρωνει η ούμβαση.
συμβάσεων ήταν πάντα θε.
τuές και διαφορετικές από
άλλες περιοχές , αφού λήσεις στην ΑΝΑΤΟΛΗ και
τοπική σύμβαση λειτούρYησε ακόμα και μέσα στην νυει η διάθεση συνεργασίας
κρίση , όταν είχαν καταργη - και ξεύρεσης συμφωνίας
Βεί όλες οι συμβάσεις , ό
Πως ανέφερε ο κ Πεπόνης, και εργοδότες , υπήρχε χθες
Eniσης η κα Φαζού υπενθ μισε πως πpέπει να κατα νοήoουν οι πάντες nως εί - κorή της Βασιλόπιτος, δ ναι κρίσμη και σημαντική.
για να διατηρηθεί η εργασακή ειρήνη στην Περιοχή γοδότες απ όλο το νομό
και να προστατευθεί ο υ- αλλά και εκπρόσωποι τοπ
γιής ανταγωνισμός
Από την άλλη πλευρά ο ευνθηκαν για κολή σεζόν 28410.32100
Πρόεδρος των Ξενοδόχων και μια καλή χρονιά
|ΠΡΟΣΦΟΡΕΣ
ΜΠΑΝΑΝΕΣ ΕΙΣΑΓΟΗΣ
ΦΕΤΟ ΠΑΓΚΙΣΙΟΥΣ
ΠΑΟΥΡΤΠΟΝΡΕΤM6 βΗΣ IG 24% Ε
ΕΙΟLES XΑPTΥEΣ (TK (WYO) 298ΙΣΕΧ
ΑΝΟΡ. ΠΜΗΝΠΤΡΙΟΥ 9T ΣΟΝΗ 10EΖ 98ΣΙ
I.KTEO
Διάθεση συνεργασίας
Πέρα όμως από τις δη .
092/ΟΛ0
139ΙΣΚ
ΝΟΜΟΥ nΑΣΙΘΙΟΥ ΑΕ.
ΖΑXΑΡΙΑr ΠΑΤΡΩΝΑΚΗΣ
το καλό κλίμα nou προμη .
C10787
ανάμεσα σε εργαζόμενου
το πρωί και το καλό κλίμα
που καταγράφηκε κατά την
ουνεγνισεα κριλέ τμέ
που ήταν στο Εργατικό Κέντρο εργαζόμενοι και ερ
ΟΙ ΚΑΛΥΤΕΡΕΣ ΠΡΟΣΦΟΡΕΣ ΜΕ ΑΠΟΔΕΙΞΗ !
ΓA ΜΑ ΔΕΤΕ ΠΕΡΙΟΤΕΡΕΣ ΠΡΟΣΦΟΡΕ
ΚΑΝΤΕ ΜΑΣ LKE ΣΤΗ ΣΕΛΙΑ ΜΑ ΤΟ ACE0OK
www.fcobook.com/Onωponuείο Μυλυνάης
ΝΕΑΠΟΛΗ
ΙΕΡΑΠΕΤΡΑ
κν αρχν και φορέων που
ΦΡέσκα φΡούτα και Λαχανικά
Πληση λιανική-χονδρική
ΕΠΙΜΕΝΙΔΟΥ 51- ArnoΣ ΝikΟΛAΟΣ. ΤΗΛ. 28410 21711
Διανομή κατ' οίκον
28420.93100

Τελευταία νέα από την εφημερίδα