Πρωτοσέλιδο Πρωινός Μοριάς:Recognized text:
Έτος ιδρύσεως

1989

(Μηνιαία έκδοση)

2007 - 2017
(Εβδομαδιαία έκδοση)
2017 (Ημερήσια έκδοση)
Έδρα - Γραφεία:
ΒΙ.ΠΕ. ΤΡΙΠΟΛΗΣ, 5Β
Τ.Κ. 221 00 ΤΡΙΠΟΛΗ
Τηλ.: 2710 23 51 80
Fax: 2710 23 51 80

Ημερήσια Εφημερίδα της Αρκαδίας

ΣΑΒΒΑΤΟ 11 Ιανουαρίου 2020 | Αρ. φύλλου 546 | 1 €

email:
[email protected]
www.proinosmorias.gr

Στο ΕΣΠΑ με 10,3 εκ. ευρώ εντάσσεται το έργο ολικής
επέκτασης της Τηλεθέρμανσης, στη Μεγαλόπολη
Την ένταξη του έργου επέκτασης της
τηλεθέρμανσης για όλα τα σπίτια και τις
επιχειρήσεις της Μεγαλόπολης στο
ΕΣΠΑ ανακοίνωσε η εταιρεία:
«Η Διοίκηση της Τηλεθέρμανσης Μεγαλόπολης Α.Ε. είναι στην ευχάριστη
θέση, να ανακοινώσει ότι, η προσπάθεια
για την ολοκλήρωση του δικτύου Τηλεθέρμανσης και της εγκατάστασης θερμικών σταθμών στο σύνολο των
κατοικιών της πόλης μας γίνεται πράξη,
με την ένταξη του Έργου «Επέκταση
Δικτύου Τηλεθέρμανσης Μεγαλόπολης
– Β΄ Φάση» στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Υ.ΜΕ.ΠΕΡ.Α.Α. του ΕΣΠΑ

• Ανακοίνωση
της εταιρείας
2014-2020, με συνολικό προϋπολογισμό 10.267.872,00 €.
Στο Πρόγραμμα προβλέπεται, μεταξύ
άλλων, να κατασκευασθεί δίκτυο διανομής μήκους 17,3 km και να εγκατασταθούν 500 θερμικοί σταθμοί,
ολοκληρώνοντας την επέκταση της Τηλεθέρμανσης.
Αυτή η σημαντική εξέλιξη, είναι αποτέλεσμα συντονισμένων ενεργειών του
Δήμου και της Επιχείρησης, ώστε να

εξασφαλισθεί θερμική ενέργεια, για
όλους τους κατοίκους και τις επιχειρήσεις της πόλης μας.
Παράλληλα, σας πληροφορούμε ότι
ήδη ο Δήμος Μεγαλόπολης και η Διοίκηση της Τηλεθέρμανσης Μεγαλόπολης
Α.Ε., είναι σε επαφή με τις Διοικήσεις
της Δ.Ε.Η. Α.Ε. και της Λιγνιτικής Μεγαλόπολης Α.Ε., προκειμένου να εξευρεθεί η βέλτιστη εναλλακτική λύση για
την απρόσκοπτη λειτουργία της Τηλεθέρμανσης, μετά την οριστική παύση
λειτουργίας της Μονάδας ΙΙΙ.
ΤΗΛΕΘΕΡΜΑΝΣΗ ΜΕΓΑΛΟΠΟΛΗΣ
ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΟΤΑ»

ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ

Δημιουργία Κέντρου
Ακτινοθεραπείας στην
Τρίπολη, με δωρεά
του «Σταύρος Νιάρχος»

ΑΡΚΑΔΙΑΣ

Κέντρο ακτινοθεραπείας θα δημιουργηθεί
στην Τρίπολη, με δωρεά του Ιδρύματος
«Σταύρος Νιάρχος», το οποίο θα χρηματοδοτήσει και την κατασκευή νέου νοσοκομείου
στη Σπάρτη.
[• ΣΕΛΙΔΑ 4]

Παράταση στην αγορά πετρελαίου για τους δικαιούχους του επιδόματος
Παρατείνεται έως τις 31 Ιανουαρίου, η υποχρέωση για
την αγορά πετρελαίου σε όσους
χορηγήθηκε το επίδομα θέρμανσης.
Η παράταση προβλέπεται με
υπουργική απόφαση, όπως αναφέρει ανακοίνωση του υπουργείου Οικονομικών.
Η ανακοίνωση του υπουργείου Οικονομικών έχει ως εξής:
«Με την υπουργική απόφαση
υπ’ αριθμόν 1404/2019 (ΦΕΚ Β’
4216/19.11.2019), χορηγήθηκε

στις 30 Δεκεμβρίου 2019, το
πλήρες επίδομα θέρμανσης σε
περισσότερους από 600.000 δικαιούχους που είχαν υποβάλει
τη σχετική αίτηση (οι αιτήσεις
υποβάλλονταν μέχρι τις 20 Δεκεμβρίου 2019). Η χορήγηση
αυτή έγινε υπό την προϋπόθεση
οι δικαιούχοι να πραγματοποιήσουν αγορές πετρελαίου εσωτερικής καύσης θέρμανσης
υπολογισθείσας αξίας, μεγαλύτερης ή ίσης με το διπλάσιο του
ανωτέρου επιδόματος, έως 31
Δεκεμβρίου 2019. Σε διαφορε-

τική περίπτωση θα βεβαιωνόταν
επιστροφή ποσού, ύστερα από
διασταύρωση που θα έκανε η
ΑΑΔΕ μέχρι 31 Μαρτίου.
Η εν λόγω υπουργική απόφαση παρατείνει την υποχρέωση
αγοράς
πετρελαίου
εσωτερικής καύσης θέρμανσης,
κατά ένα μήνα, έως 31 Ιανουαρίου 2020. Παράλληλα, μεταφέρεται κατά 1 μήνα αργότερα η
διαδικασία διασταύρωσης των
στοιχείων από την ΑΑΔΕ. Διαδικασία η οποία θα ολοκληρωθεί
στις 30 Απριλίου 2020».

Επιστολή
για την
αποφυγή
δασμών σε
ελληνικά
προϊόντα
στις ΗΠΑ

Σε επιστολή του
προς αρμόδιους φορείς, σχετικά με την
επιβολή δασμών των
ελληνικών προϊόντων στις Η.Π.Α., το
Επιμελητήριο Αρκαδίας ζητά την κιτης
νητοποίηση
πολιτείας, των ενώσεων και των φοτην
για
ρέων
αποφυγή των δασμών.
[• ΣΕΛΙΔΑ 7]