Πρωτοσέλιδο Σαμιακόν Βήμα:
Newspaper website WebsiteRecognized text:
(O) EATA
Πρτο στην κυκλοφορία, πρτο στις ειδήσεις
ΣΑΜΙΑΚΟΝ ΒΗΜΑ
XPONIA
Ανεξάρτητη εβδομαδιαία nολιτική εφημερίδα που ανωνίζεται για τα συμφέροντα του Σαμιακού και Ικαριακού λαού
ΣΥΝΕΧΕΙΑ ΤΗΣ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑΣ-ΣΑΜΟΣ.
δρυτές . Διευθυντές : Μκonn A. Δούκας ( 1916-1952)
κστας Μ. Δούκος ( 1932-1970) , Μικαήλ K . Δούκας ( 1970-1997 , Κστας Μ . Δούκας ( 1997-2007 )
διοκτήτης - εκδότης: Δημήτρης Α. Κασμηρλής- Διευθυντής: Μάνος Κ. Στεφανάκης
Σάμος, Σάββατο 11 Ιανουαρίου 2020
€ 1,00
Αρ. φύλλou : 4212
Οι διαμαρτυρίες συνεχίζονται. . .
Η αδιαφορία παραμένει. .
Με λαμπρότητα
ο εορτασμός των Θεοφανείων,
Παρά το κρύο και τη βροχή
nαpd το τooutεpό κρο κα την βροή τα 0οφάνεια γιορτάστηκον εoμηρότητα oε o to wo napoooα wv ronoov opv, a0ouς κόoμου και
αpoτν τολμηρν noυ βούτηξον ια tον στουρό.
Διαμαρτυρία στον Αμνα Μαλαγoρου npaγpστοnoήenκ tην Τpitn 7oυapoα, σης 4 το anorεuμa μετά anό σοικί npόoκann toυ Δήμου Ανατοhς Σάpοu.
A06 τη ρψη tou roupou στο Βοoύ euto , shηposri
θείa nεπουργία τthtστηκε στον pό
των oov κοι Eωμάτων Αοponεioc
των oanuν και ωμάτων Αοponκίας,
Νοό Κομnοως οe0coου στο λνω
Βαθυ και οonoύno ο Αnομός των
+6dτων στο oncutκό κατοφύγο στην βούτηδoy σο nauένο νερά yα τον
napona της noneuς ης toμου Η no
μπή nοu ξεκήνηοε oo toν lεpό Νοό συ
νοδευόταν ano tmvστοσττκήιοσ οστuνομκός turρης νmίος εvo
της 7 Α4Π. Iτoν σmoσιό ποpέστηραν
οανunepερεoρκ taμοu κ Βοonnς φooν τον ε0νκό ύμνο Eoφος του
novoupaης, ο δήορrος Ανοτολκής hνοu ομστος κας κοι ουτό τou
τάμου κ . napyoς Στάντζος , ο tοgίεpxος οumovoυ Αutοδuτν tάμou βρίoκοδαμουκοί και τonο oύupounoι κοθς
κοι noioί noτoi Eννίο onuuβniς
στουpό τον onoio teAd oνέοupe ο
κοι οι ενέα κonpτές ακολoύως
napa tο tσοτερό κρo, oυrντρθακoν aoMof κάτοκο cou νnoού στην δκμαρεupίa eΦωτο, aμaκόν Βμaw
υnoεtε Τη δημοοστία Το ουμφέροντα τς ΕMΟδος Ποιo είνoi η άνό uκ
κάρος Ενοι οι ψυς nou εnoi εδ , οφeihoυν , Aonov . touς αpίtες να tους
Στόνος της συγκέντρωoς ήτoν νο δομορτυρεβούν γιο το γενονός ότι nopo την
ντον στην nεpon
διοσής της 2) ΑΔΤΕ κ Δημήepnς
σγtλο τκ κuβipmonς oυ 0 μετοφέρει εuroeς ομόδες rpoopoyuν και κρος Co ο ψυίς nou εo εδ , οpeipοuν , Aonόν, toυς ακpίτες να toκ
μετονοστν στο opμοτυγογό nnoio το 2 φpμοτογωγό του nonoύ κουτκού έουν ενμεpuμένους Εoείς eο φund ετε το σύνορo σε κοίσμες tevtς στημές
έφτοooν νωρς το rpί της κυρoκίς , 5 avoυοpίοu , στον Αμένα Μαγοpίou , Σητoμε Ομεσ και μοδ onoouμφόρron tapo , του νησκύ και τωννooν μος
| o 6εν unoρε onn enhorn, ona το όo tίνα δκοκnoίες, να τκ nowv εκei noυ
κονένος οno τους διομήνοντες nρξ του ΚΥΤ5εν μτοφάρer onoδακνύοντος nkov tςαούν. Συη συγκντpωση συμμτεύoν κοι ο σντπερεραάρς Σόμου
κ Βooi noνoupάo, ο δμορος δυτκής Εόμου κ Aξονδρος Λυμέρες, το
ούνono tων δημοτικνοpοowv woτuk tόμου , neppepριοκοί oύμpoυno
.Η σνήνια ση σνά.
Βοεντης 60mές κα ρόoon
Παφίλης προς Στεφανή:
Ναυλστε πλοία
όvω τwν δυομενν κοpv oυθηκv noυ enpotούσον στο ντo , τeλκo
6υ εnpoετo γα eKονωνοκό nov , Δμος Ανατοn tύμου δhtnee tmv
εnpoon tους κοι τη μετοφορά τους στην ενδορο .
ο6uορος boτoiς ου κ novoς ontoc oνe noyo νa ovοκοna
για την μεταφορά μεταναστν
στην ηπειρωτική Ελλάδα
κα oς κόσμο .
Αόνwν κοι έργuν της κβtpνnonς gο θέμα ου μετονοστευτοu Δwvoυμs Μεopopμητην eneuση των δύο αρματανωγν και τηuνεn ονοκολοutia noywv
για Ο α φορά όυ n topoς του oνopunoμού , των ονρoniνων δεμάτwν , κα έργων τις κυpίρνοnς κnoύμε τους nonitsς tης 1άμου , ούoo 7/1 κo pα
56:00 στο nμένα Monοrαpίοu σε ουγκέντpuo rpoμtvoυ να δομοpτιρ0oμε
Νλάειμεοα μέτρα aeγx Aωβoού εων hόδωνεγλωoμόνων npooφoων | νο e η κοννio κοι το nao μος οτό noυ pινουμε onμεpa . Eτpeφόμοστε όno μα, γa το γοvoς όu napo tην εξγtno τκ ότ 00 μετοφέρει εunoeei
κα μετονοστν, nou foίκονται ερα στο νηoa τoυ opevστο λικού Aγoίοu | ενντια στην Ευpon tης anoωσης στpεφόμοστε oε όοους κρuκού nont oμόδες npooφύνον κα μετονοστν στο rmoia oτa , ovω twν 6uομενν καp
και διανον σ 00c orεnueςουνοες δnoε ο κΟΡΟoυς κοος, naτεοούς ou εοouooouv ο το vno μος το mooν και μέoν nou κoν oνonv nou εnpoτoύν στο mo, μέι στημς κονένος ono τouς δομ
εόσoς του ονς Ποpίς oετλεφνκήεmonpou εe na pino μέρι τρα πό noυ έm να no p pερόσa εo ο t0 κo οτες έp του κτον έr μετοφερθεί ονpepε σην oνοκοίνo του ο δίμος
εία nopoo
της νομμόmmας εί εδ
Δεν 00 crπρepουμε ο oτoει
με τον oponoupp tevκk Apυνοc κου εδακό ουντον ιστή γα τo ooponκό
AAβάδα Eτεpoν
ένο μνo nepnou ως ουτοοon δev έxouμε εnionum eνημέρωon uτό nov NΝστο
*Νουνέκo στη oA 9
0ν orμenm Χωρίς δρομολόγια των ΚΤΕΛ
ΚΥΡΙΟ ΑΡΘΡΟ
vnon vα νουnoει cμέους rheia και να
μετοφέρεa rpoς την nupuoί κpα
Κινήσεις εφησυχασμού
unepoo μους npoοφυνές κοι μετανο
στες των ΚΥT, no tν εκτεθεμένοι
στο κp0ο κοι στη βροnΝ 600epο tpooτητα σε οκoγενμες με od και
meς εunoθeίς ομάδες Aυτn, toνσe.
eίvoι η μονη άμεoη Λon γo to Βoou
1ομου , tη Μάoa ης Λepoυ, τη io
nou μnoρί να οντιμέτωnioe, tστω και
npooup , to erpnto popniuarα
nou nμουpγεί ο μαός εγnωβιομός
στο νnoά
nwte0ψm σία ρονα με ο ικ δακοeς tωv Χριστουγύννww , npoyατοηοθnκε tv Trτάρη 8 ονου .
o vw o ο0μοonτές 1) δν κατόφερον να φτόοουν στο σmοo tou
Δαpοουμε ου οunoupvoc Εωτερν των HΠA Μd
uς Περpepεουκ Ενomoe κ Φun Σφοντου ,
στε νο rpopno η διοδοοίο.
Αντinserφερ κ tάου Σ
-00 σ noνίδa o pάρος των ηαιδν.
οκ Ποουράκης οε συνίντευξη Τύnoυ την
nonto εnβεβοίωo , onoνtντος σε εpτηon της
καθμepie , onuς σνοφέρe στορenoptoζ n κατεp
να Εου , ou ο Ηwωμένες Ποτείες npoατα να ονο
poυν οντομα ο δημοκή rputοροuna ya wα
οκ nανοponς σε oυνίντεη Τύnou την
αnoa nopαρnoε τομεσημρ της Τετάρεης
cυνδράμουν σην anoκμόκωση τς έντοoηςμ την
Τουpoa. Η αupvcn npoanoeα ανaμένετα να
vουοpίου , στο γpopeo του , ανέφεα n Τοupoo. Η αμpιεnνκή npoonη00εα αvανττο να
συς 31.12.2019 Λoe: tξάδκο eno t κτ ονοnτu eί tους ομέοως εnoμενους μήνες ο συνεγνόηoη με τmv Mmwo η onoia δήunos τη υνεοφορό
rμεpoμma Το δημόοο dev μηοοί ουτφτα των ΜΠΑ κατά τη οoρεo tης εniopης του rouou
noupyo κιράκου Μετοοτόκη στον εκό Oio,
Η να ηωτοpουα tpoτai στο nnaoο της συνε .
κούς npoonύθεος ης ομρκονκής δhuμotaς να
ενοοppuντ τον δόλογο μεταξύ των δύο πpv και
| στιοή κοι φορonoγon ενημερότητο του εoνολ- ονομένται να εσnoo στο honpa των 0αnoov
Εόμου με τuολόγια nou εtoν onsl tmw δα
Ηλεκτρική διασύνδεση
των νησιν του Βορείου Αιγαίου
με υποβρύχια καλδια
ο nrpoνι τuohovo nou Aοueόνο, uopxα
μο δοδκοoa , Eον οκίηon όο οτό ν
ομολόγο νο ηλroeούν εντός tφν rμερν.
Το δημοοο γα να nrpoει xoooετoι οooohοναμένεται να εστιoot στο inμa των 0αnooonν
βου την oneο μος φepoνε στκ 7 του μηός Το ωνν , κouς η unopopή toυ μνημονου Τουρoς
ομολoνo ουτό εo oε δοδικοία ύφίνιους. on moαί δοτέρως κα τους Αεραονούς Το
unoupytiο Εξμριν των ΗΠΑ εομό ότι τα κατοισδσημα , κου nou το νωρουν Δεν ανo μνο ενwό νmoo oυν υφonoprνιo κou noυ
Η naεκτριή διασν6on tuν νnoν του Βopέου Αηοbo με omoppuo κολδιa
εντάοουτα στο noκmτopτό Δεκοtές nρonpoppα Ανanτu arAω του Αve
5oaτu Ααχτρστή Μεταφορος Hλεκτρικiς Ενtργαος γκ τo ε 20Ε 1-2000|ΤοuPnοmοά εων μη0οτν onότο ρo του νηoού
ρou teor ο δμόoα δοβούneuon .
Anό m συνέντευEn Tinou tou οντmκoφαρεoρη
& ovoupάn
onno eeoετo να μεσonoe tvο ooνo
μένο twκό νoά έouν υφολοprmδο, κάτι nοu
ογνeεί το μημόνιο ης Τοupος με την gtpvom
κομε nhroυμέ, εe οΚ novoupόκικ κοι ον
φepε nuς το KΤΕΛ το 2019 eιστρoEει neρίnou
560 ες ευpd , εν η νwν nεριpepeon oρxή
pooς tκφonκές μονόδες , διέκο0 ano την τεtoρ 0 nηps to KTEΛ to 2019 tι εoτoόξει nepiou
τm, 8 Ιovοuορίου , το KTΕΛ μου . Τομοωνο με toν 560 δες εupd , εν η wν nepοφερen opκή
npeeδpo tων κτEA 1μου, κ Sarytn ατpωtou έ nroo napnou 100 no6ς ευpa
η μαφ00e ενοεηto Lέμου δεν έΙ oντonop Ανορερομενος στο οο0 Μγοντα γο μη υnογροφη
oef συς unopcoες tης nopo tκ tnημeνες της ούupoon ο ovoneρpερaopnς Ιομοu oνοpέρ
οmoς tnκ oon tων KΤEΛ Mντος με τον ona στ Epnμpίδα της Κβpνnoυς συην onoia
της Τpίηpίηκ.
Anό τo Στέπ Nonopτuντ υnop nβούλnon n rotμ
βοoή τους νο ονotuoeioε oνtoτο δnmuuatικό εn
nδo: φocον το επtpέψουνοι συνες ο κ noμno
0α εμηnaκεί και npoond, Ooo γο τη μορφή rou 0
ee n nφωτοβουnia ουτn ea σοοσ κατ αpnv
ora στην Eφnμεpίδα της βoνnouς στηνonoia
| ono μετο00pές aντ tuν ε nΦτ σοίρετα nuς α δαroες μετοφορός tωv μοtτν nou φοτουν ο δημοo σoneia npoγpotonoστν poobto εwoυoς κo στήpnonς νον
6αonwv en uvoς για την anoτpon ενός 0ερμού
εnoooooυ και την εξομonuvon της έντοoης δο της
dnnesμαίος όrς είva η εnεppooμέm pothnen
με εσέλeι στη νέο χpoνa Και 600 ουτο nopa tς
ουνεk ενονoe στους opμόδιους της nepe ούνοn ούuβοon, o τboovτα νύμμο εφό
peιoς Εότητος Ιομου , ο δος μάλστο tόνoς oτ
6oον οnορo tmv Aοβο o τη o, εκti η κοτόσtοοη μετοφορό ν μαήττoν . Εχου mv onopoon του
ενοι δοφορετιή untpρ των συνοδεpωv tου
κατέφεσn oopohστικν μέτοων
ούνται γα tο σοικo έτος 2019-2020 μέοι και τη
οον ο npgeκορης Rε0οοα με ρn τou
δnnepsiος , όηως είνα η εκnεφpooμn pούnnn
της Ewής κυβέρνnoις
nεpμεpεdρη συκ 11,09.2019 νo nooάτοon tωw
ουμβόσεων κοι onoφοon της oκονομκής tητpopnς
nou ouoυ ς onaΥννο ρoη του ουου και
Με τα naponovω δεν pεdta νo πρόμοσε ιΜε τα noρonovω δεν poota να αpoμοστε .
oftεpo ούτε νο nntouμε σε nenoη ευmμdoς οι
δηnμτς ανήoες μας unepouvoμης, όηως των
ano tmv Περpepειακή Ενotmτα Σάμου
| Στmν κατ0θεon οopohστκν μέτρων κατο του
ΚΤΑ Εομου , 0ον οφορά τη δοκonn tuν μαθπκν
δnuμaτές ανήσες μας υnepδύνομης , όηως των
ΗΠΑ, κατευθύνονται πάντα υπό τo npioμα του υ
ρότρου στην ούγο, ΑΤό ωουογεί ηότουμε
annaγές σuo oνό nooo συγμή Με τmw Τουp .
υ aτiσες τtnou μα δεν κάνουμε κο xρα δeν
μηορούμ, σνeονται για tov npavnπόρη Τραμη
Eυντομο α nouκές enouoήσυς κατά του Ιρoν 6α
aratήpoυν και δέΛεuon ono toupκmό 6οpος eα
μα αο τα δια . Τατumμoτο tφnουοοού στν nno
δεν στίκουν αυτό nou ve nς tvo στον otpa,
εy μηοpo να ταλάpω γιστί ano to κΤΕ ovται
oovdο ες poος των naδoν , Eμένο με ενδου.
ρυ να μετακνούντο το noο , Αupo ο ουκός μος
σύμpουλος 6o κοτοθέο οοpoλoυκά μέτρα και α
Η διοούνδεoη του Βopeίou Aνoίου
npopά nopdnhre με to έργο δο , Βάντι ο διοσυνδέκ κYT AΛβερίου , 60μonoγίων, e0 npopo0o trv nop0σκευn, 1
σύνδεon tων Δυεονοuν υνoΒ oόon nepnouρωσηκ το 2027, Η
Εκupou , Λiopou-οu , Ku-tάμου και
κού npouηoλoγoμού 955 ευτ εupa Ρou Κορroθου , με οοοντα ohon .
οoon nepnαμβάτι
ιovουοpίου, onuς μς εne ο αντnερrpeρεioor
ομου κ ΒοoAnς nανουponς Το οoponoικά 0
ρους φοους ΑΦ0 nepnp0 50 κntioo tw oν κατατεtε no tmv ntutn 6nου ο δος ενη 6ούμε t0 rpoκύφε, npotεροτητό μος εo vα
νυ ος δουνδέoεκ K7κορίοουΚο με οκ διοουνδόοεκ Λσβου-Dopou και η κooγetoς anouoo eτός Σάμου , on wmt
ΚΡόδο, ΚΥT Ν, ttvrosΛνoυ, ου Τάμου, με ο0ζοτο onoκipuσης oνομίνoτον η enστροφή tου νομκού ομβοuRou
Auνου Λέoβοu , με οροντo onowh- o 2030
και 1,477 διο εup oντίστοο , oε τρος
ρωσης το 2023. ΗΓ
βρoων Ερυο τον κ ονοoγγeλέα noωtoδικν toμου
μετανουνται το oδύ στοσολίo toυο, εins oκ
Πoνοuράκης
.Μaνoικ στ οεή
Eη γιa τηxpa μος συνεδονται ,

Τελευταία νέα από την εφημερίδα