Πρωτοσέλιδο Οικονομική:Recognized text:
Οικονομική
Σάββατο
Ιανουαρίου
Έτος 22ο
Αριθ. Φύλ: 6959
Τιμή : 1.00C
Καθημερινή οικονομική ειδική εgημερίδα Διακηρύξευν-Δημοηραστν
Βαλτετσίου 26-Τ.Κ. 54453-ΘΕΣΝΙΚΗ - Τηλ.: 2310 952232 FAΧ: 2310 9522333
Τράπεζες: Πο
εημέρωση πρέπα
να Παρέχουν στουs
πελάτεs τοUS
Πρεμιέρα τον Απρίλιο
για τη νέα ρύθμιση οφειλν
σε 24-48 δόσειs
Τον Απρίλιο αναμένεται να πάρει σάρκα και
οστά η νέα πάγια ρύθμιση οφειλν των 2448 δόσεων . Εν οι
θέσεις της νέας ρύθμε
σης . Για το λόγο αυτό ,
δημιουργείται από την
αρχή μια νέα ηλεκτρονική εφαρμογή η οnοία
σε επόμενο στάδιο θα
αποτελέσει την κοινή
πλατφόρμα για όλες
τις ρυθμίσεις των
οφειλν νοικοκυριν ,
ειχειρήσεων
επαγγελματιν.
Να σημειωθεί ότι η
νέα πάγια ρύθμιση
κρύβει αρκετές μικρές
και μεγάλες παγίδες
για τους φειλέτες
της Εφορίας.
Μπορεί να προβλέπει
Οι τράπεζες πρέπει νέες νομοθετικές διαενημερνουν
τους πελάτες για τα
δικαιματά τους με αρχές του 2020, στην
βάση σχετικό φυλλάδιο της Ευρωπαϊκής μοσίων Εσόδων δεν
Επιτροτής που έχει
τίτλο: "Τα δικαιματά
σας όταν κάνετε πληρωμές στην Ευρπη.
Η Γενική,, Γραμμα
τεία Εμπορίου & Προ
συνέχεια στην 11
τάξεις ορίζουν ότι η
|ρύθμιση ισχύει από τις
Ανεξάρτητη Αρχή Δηκαι
είναι ακόμη έτοιμοι για
να την ενεργοποι.
ήσουν.
Αυτό συμβαίνει γιατί
έχει καθυστερήσει η
έκδοση της υπουργικής απόφασης με την
οποία θα δίνονται οι
Επίσης , προκειμένου
να καθοριστουν ο
σμούς.
Οι οφειλέτες του Δη .
μοσίου θα εξακολου - αριθμός και τα ποσά
θούν και
των μηνιαίων δόσεων
που δικαιούται κάθε
οφειλέτης-φυσικό
πρόσωπο για να ρυθμί
σει κάποιο έκτακτο
χρέος του θα λαμβά.
νεται υπόψη το συνοπραγματικό
εισόδημά
μετά την
απαραίτητες οδηγίες περισσότερες μηνιαίες υπαγωγή τους στη
ρύθμιση αυτή να είναι
και θα κάθορίζονται οι
λεπτομέρειες
νέου συστήματος. Επιδόσεις για την εξο
του φληση των ληξιπρόθε - εκτεθειμένοι σε κατα σμων χρεν, σε 24
Δημόσιο:
Ποιοus Πλήτουν
οι αλλαγές
στην αναγνριση
προϋπηρεσίαs
σχέσεις καταθέσεων,
πλέον , διαπιστθηκε δόσεις ή σε 48 για εισοδημάτων και περιοφειλές , ουσιακν στοιχείων ,
ακόμη δε και σε δε.
σμεύσεις χρηματικν
nο σν που προέρχονότι η υφιστάμενη ηλεέκτακτες
κτρονική πλατφόρμα πλην όμως έχει πολύ
της πάγιας ρύθμισης ακριβότερο επιτόκιο
είναι αδύνατον να
κουμπσει
όρους και τις προϋπολικό
δηλωθέν
του . Ενδεχομένως σε
αυτή την περίπτωση ο
συνέχεια στην 10
6,5% και δεν ξεμπλοκάρει δεσμευμένους ται από πωλήσεις ακι .
τραπεζικούς λογαριαστους
νήτων τους.
Συντάξειs:
θα εκδίδονται
μέσα σε
24 ρες
Εντυπσεις προκαλούν οι ανατροπές
που φέρνει στην ανα γνριση προϋπηρε.
σίας από τον ιδιωτικό
τομέα στο Δημόσιο ,
νέο νομοσχέδιο
του υπουργείου Εσω τερικν . Με τις προωθούμενες διατάξεις
μπαίνει
ooρέe o
πραγματικό
ατσεκούριν
βαθμούς που μπορεί
να κερδίζει δημόσιος
συνέχεια στην 2
στους
Σελίδα 9