Πρωτοσέλιδο Ενημέρωση:
Newspaper website WebsiteRecognized text:
Ο ΚΑΙΡΟΣ ΣΗΜΕΡΑ: 08:00

9oC, 14:00

13oC, 20:00

7oC - Υγρασία 71%-100% - Άνεμοι: Β - ΝΑ 0-3μπ. Ανατολή ηλίου: 08:00 - Δύση ηλίου: 17:36

€0.80

Ç õðüó÷åóç

Η λειτουργία που επιτελεί το νόμισμα που ανταλλάσσουμε στο περίπτερο δεν ταυτίζεται διόλου με τη λειτουργία που επιτελεί το εθνικό νόμισμα. Η πρώτη λειτουργία, η ανταλλαγή μπορεί να γίνει με οτιδήποτε.
Το σύμβολο τη διευκολύνει μόνο από πρακτική άποψη. Ωστόσο, η δυνατότητα συσσώρευσης (που πραγματοποιεί το σύμβολο), γεννά μια
δεύτερη, ποιοτικά διαφορετική έννοια χρήματος. Αγοράζοντας και πουλώντας χρησιμοποιούμε ένα σύμβολο που υποβοηθά την ανταλλαγή
των έργων μας. Το εθνικό νόμισμα, όμως, αφορά το μέλλον και όχι το παρόν. Είναι κάτι το θεσμισμένο, δηλαδή δεν αποτελεί φυσικό γεγονός, αλλά συλλογική πίστη και η θέσμιση αυτή μετατρέπει το σωρευόμενο πλεονάζον έργο της παροντικής κοινωνίας σε μια υπόσχεση που
θα εκπληρώσει η μελλοντική. 3>>

Σάββατο 11 Ιανουαρίου 2020
www.enimerosi.com

Αρ. Φύλλου 5037

ΕΠΑΛΛΗΛΕΣ ΣΥΣΚΕΨΕΙΣ ΚΑΙ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΜΕ ΤΟ ΣΤΑΓΟΝΟΜΕΤΡΟ

Êáé ôá äÝìáôá ôçò Ëåõêßììçò óôçí ÊïæÜíç

¼óá äåí åéðþèçêáí
óôç ÷èåóéíÞ óýóêåøç
ãéá ôá óêïõðßäéá

Ç ÍôáúÜíá Êü÷õëá ìáãåéñåýåé óôçí ÊÝñêõñá

ΓΙΩΡΓΟΣ ΚΑΤΣΑΪΤΗΣ

ΚΕΡΚΥΡΑ. Η ίδια η ενημέρωση
της Υδραίου πάντως, με την ιδιότητα του προέδρου του ΦΟΔΣΑ/ΣΥΔΙΣΑ και χωρίς να έχουν
καν ενημερωθεί για το περιεχόμενό της ούτε τα μέλη του Συνδέσμου, δεν έκανε σοφότερους τους
εκπροσώπους των Φορέων. Η μεταφορά των σκουπιδιών θα ξεκινήσει τέλη του μηνός, άντε αρχές
του άλλου.
Σελίδα 5>>

ΚΕΡΚΥΡΑ. Μαθήματα ... μαγειρικής στη Μερόπη Υδραίου παραδίδει στο δημαρχείο, η διάσημη ελληνοαμερικανίδα σεφ υπό το άγρυπνο βλέμα της Χρυσούλας Τόμπρου και του Πάνου Βαρούχα!

Îåêßíçóå
ï êáèáñéóìüò
ôùí ôåé÷þí ôïõ
Ðáëáéïý Öñïõñßïõ 4>>>

Óýëëïãïò
Ôåìðëïíßïõ:
«Óôåíåýïõí
áðåéëçôéêÜ
ôá ÷ñïíéêÜ
üñéá...» 5>>>

Èá ðáëÝøåé, Ýóôù êáé ìüíïò ôïõ 13>>

Ç ìðÜíôá
ôçò "ÐáëáéÜò"
ôïí ÌÜñôéï îáíÜ
óôç ÍÝá Õüñêç 9>>>



Τελευταία νέα από την εφημερίδα