Πρωτοσέλιδο Οικονομική:Recognized text:
Οικονομική
Παρασκευή
Ιανουαρίου
Κδιμερινή οικονομική ειδική ερτμερίδα Διακηρύξευν-Δημοηραστν
Έτος 22ο
Αριθ. Φύλ: 6958
Τιμή: 1.006
Βαλτετσίου 26-Τ.Κ. 54453-ΘΕΣΝΙΚΗ - Τηλ.: 2310 952232 FAΧ: 2310 9522333
Καταργούν
2.500 θέσειs
στα "κόκκινο
δάνεια
οι τράπεζεs
Βαρύs ο φόροs για .. ξεχασμένες
αναδρομικές αποδοχές
Ειδοποιητήρια για την
καταβολή υπέρογκων
ποσν φόρων , τόκων
προσαυξήσεων
έλαβαν εν μέσω των
εορτν 71.000 μισθω.
τοί εργαζόμενοι του
ιδιωτικού τομέα, δημό.
σιοι υπάλληλοι και συνταξιούχοι, οι οποίοι
είχαν εισπράξει το
2013 αναδρομικά ποσά
αποδοχν , Που τους
οφείλονταν από τα έτη
2001 έως 2012 , αλλά
δεν τα δήλωσαν στις
μέχρι πφιν λίγους φορολογικές δηλ σεις που υπέβαλαν το
2014 κι έτσι δεν φορονους, αφού τα μη εξυ- λογήθηκαν γι' αυτά
μαζί με τα υπόλοιπα ει σοδήματα του έτους
2013. Τα ποσά που καλούνται να πληρσουν
ορισμένοι εξ αυτν
Φθάνουν ακόμη και σε
επίπεδα δεκάδων χ από ηλεκτρονική διασταύρωση των στοι.
χείων των δηλσεων
φορολογίας εισοδήμα
τος που υπέβαλαν το
2014 για το 2013 , με τα
στοιχεία των βεβαισεων
έτους 2013 που είχαν
αποστείλει για τους
ίδιους φορολογούμε .
νους στην ΑΑΔΕ οι εργοδότες τους και τα
ασφαλιστικά τους τ μεία . Το σύνολο των
περιπτσεων
είχαν εντοπιστεί από
τη διασταύρωση αυτή
ανερχόταν σε 190.000,
αποδοχν
Τέλος εποχής έχει
επέλθει στα τμήματα
διαχείρισης ακόκκι
νων- δανείων των ελ.
ληνικν
τραπεζν
που απασχολού σαν
έλεγχο κεντρικές υm .
μων με πολύ μεγάλη ρεσίες της Αρχής
είχαν ενημερωθεί σχε.
τικά με μήνυμα ηλεκτρονικού
ταχυδρομείου . Τα αρ .
χεία, όμως , με τα αποτης
διασταύρωσης εστά.
λησαν τελικά στις αρΣυγκεκρι -μόδιες ΔΟΥ για τελικό
μένα , σύμφωνα με έλεγχο και καταλογιπληροφο-σμό φόρων , τόκων και
προσαυξήσεων
Δεκεμβρίου
2019 , λίγες μόλις ημέ
ρες πριν από την 31η
Δεκεμβρίου 2019, ημετην
φόρων και των προστί
καθυστέρηση,
μόλις εργάσιμες ημέ ρες πριν από την 31η
' έξι
μήγες περισσότερους
από 3.500 εργαζομέόμως τελικά ελέγχθη- Δεκεμβρίου 2019, ημε
τηρετούμενα δάνεια
ανατίθενται
μαζικά προς διαχεί
συνέχεια στην 11
καν πλήρως οι 71.000
με τα Πo μεγάλα roσά
αδήλωτων αναδρομι κν.
Η προθεσμία παρα.
Yρuφ νια την οποία
ρομηνία
οποία έληγε η προθε σμία
όλων αυτν των υποθέσεων.
κατά την
πλέον
τελέσματα
παραγραφής
Επίδομα
ενοικίου λογούμενους
νεότερες
δεν κατέστη δυνατό ρίες της "Ν" ,η δια.
σταύρωση
όλες οι υποθέσεις διενεργηθεί από τη Δι .
εύθυνση Ηλεκτρονιτα αποτελέσματα της κής Διακυβέρνησης
της ΑΑΔΕ πριν από πε.
ρίπου δύο χρόνια και
οι αρμόδιες για τον
λιάδων ευρ.
να ελεγχθούν πλήρως
Πρόκειται για φοροτους
οποίους είχαν εντοπσει οι αρμόδιες υπηρεσίες της Ανεξάρτητης
Αρχής Δη μοσίων Εσο .
δων (ΑΑΔΕ) ύστερα
ήταν ότι το αρχείο με
- Ποιοι Πρέπει
να κάνουν
άμεσα αίτηση
διασταύρωσης εστάλη
στις ΔΟΥ για έλεγχο
και βεβαίωση των
ρομηνία κατά
οποία εξέπνεε η πο
συνέχεια στην 10
Ξεκινά
στο ΣΤΕ
η μάχη των
αναδρομικν
Στις 31/01/2020 συμπληρνεται το εξάμηνο ισχύος των
αιτήσεων του Επιδό.
ματος noυ εγκρίθηκαν
έως και 31 Ιουλίου
2019.
συνέχεια στην 2
Σελίδα 9