Πρωτοσέλιδα εφημερίδων και εξώφυλλα περιοδικών
Πρωτοσέλιδο Τοπική Φωνή:
Newspaper website WebsiteRecognized text:
Κωδικός : 1869
ΤΟΠΙΚΗ ΦΩΝΗ
Ο Δημοοιογράφος
Που αγαnα
τον τoπο τoυ
Πρenei να ξέρeι
να δυοαρeoτεί
ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΠΡΕΒΕΖΑΣ
Βοιγήτης Ειδτης Δμθοτής ΒΑΣ ΤΕΡΑ trς ξο , λα f4 Τμ 060 αι ιμακή 10 kυιαμο 20
I TO 2019
ΔΕΝ ΚΡΟΥ
ΦΙΑΧΟΣ ΕΕΙΜΗΙΡΕΗΕΑ
ΑΝΟΔΟΣ ΑΦΕΕΩΝ ΣΤΗΝ ΥΠΟΛΟΙΠΗ ΕΛΛΑΔΑ
βeζα , μεταξύ των 43
npoopσμν στο ού.
νολο της χρας , βρί
PΕΠΟΡΤΑΖ,
κρουαζιερό .
nλοιο δεν έ
Αρης Τσελίκος
Ο η συν . .
σκεται στην τελευταί .
αθέoη ( 43η) με μηδε.
Πρέβεζα το 2019.
Χθες δημοσύθηκε
και ουμψωνα με ε. ο nίveκος με τις αφί . νικες αφίες, oπως
κρουαζιερό . μηδενικές ήταν το
2018 αλλά και το
nίσημα στοιχεία η ξεις
nόλη μας βρίσκεται nλoων για το 2010 .
στην tελευταία θέ
2017..
no την Ένωση Λιμ .
νων Ελλάδος Η Πρ
προoρι ,
|σννεχειu στη rA. p
40ήμερο
Μνημό συνο
Την Κυρonκή 12 Ιανου ρίοu
2080 και ρα 0 πμ τελουμε στον 1
Nοd Κοιμήρεως Θοτόκου 40ήμερο
μνημόουνο γι την ανάnouon
: του λατρτυτού μας
ΟΥΔΕΝ ΚΡΥΠΠΟΝ ΥΠΟ ΤΟΝ ΗΛΙΟΝ
ΚΑΙ ΤΟ ΣΚΟΤΟΣ ΑΝ ΚΑΙ ΕΦΟΣΟΝ!
, Η πτσn του Ουκρανικού Αεροκοφους AO) Τnou Βoe
Ina 237-00 της UIA στnν nερoίal Α και spόσον το εν n
γω ΑΟ βήθη και κατεppiφen , npoφανς εκ λoθους , αnό
Ιρoνικό nupουno τη στιγμή της εκτόξευσης συτν εναντίον
ΑΟκανικν pόσεων στην !
της γνη Ζέρ α
και napaκαλούμε όους τημούν
τη μνήμη του να έpoυν
και να προσευχηθούν μαάμος
Honkoγένrά του
INAounia
Aιν ΜΑoεντ
του pακ . δεν undpxεi npiτuon , ούτε μία στο εκατομμυριο να μην anotε
μυνεχεια τησυλ
ροναο pος Κκερn
Παρασκευή και Δεντέρα τα ραντεΒού
του Mητσοτάχη μ ους πολιτικούς αρχηγούς
και καθυστερημένα. . .
Πinpoφopίες αναφέρουν ότι τον oε
βρουάριο θα anoφaσίσει το Κεντρικό
Αρκαιοnογικό Συμβούhιο εάν θα εγκρί 1άμερα το μεσημέρ
ξεονό ο pubunoupyoς
Κυριάκος Μητουτάκης
tmν ενημέρωon των non .
tv αρv για ις .
ξεhξες στα εoνκά 0έpα
τα κοι τ0 noτελέοματα
των εnoφν tου στις Η.
Το τηnepuνίτα για
tmv opστικοφοnοn Ew
pevτεβού ένoν and tov
Γενικό rpαμματέα του
Πρωunoupού rpnyopn
Δημπτριόδο
Ισννέχεια στη ολ. 8
νει η ό την μελτη σνάnλαoης του κα .
στρου Αγίου Ανδρέα .
μννεχετu στη ε, 6