Πρωτοσέλιδο Πρωινός Τύπος Δράμας:
Newspaper website WebsiteRecognized text:
ΠΡΩΤΝΟΣ TυΠΟξ
ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΔΡΑΜΑΣ
t Ιiρντής -Νικάαος Καραθάνος 1951-1974* Βιoτήρα - Εκότρια Στανρίδου L Στυλιανή
ΔΡΑΜΑ, ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 10 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2020
Περίοδος Β' (1974,
Αp φύλλου 6880-12.02
050 ε
Το Σαββατοκύρια κο
Με 600.00 υρ από το πρόγραμ Φύδηος Πs
Ομόδες υπαλλήλων
| θα φροντίζουν για την αποτροπή
Συμβολή στην ποντιακή λαογραφία
|Εγκρίθηκε η χρηματοδότηση
για νέο ταρτάν στο Δημοτικό
Στάδιο Δράμας
Η ποδονιψία και
χειρονιψία
στον Πόντο
στη Δράμα το F4
του καπνίσματος σε χρους
νεανίδων βόλει
Κopημάληςς θακό μίνμα γα τον σθλημφό και εν
| ονομοή ης έφρης Του έρου γ nς veς κερίδος
σε. η
τον υπηρεσιν του Δ Δράμας
της Περιφερέιας ΑΜΘ
Του κ. r.Κ. Χατζόπουλου, τ. Λυκειάργη
σελ, 5η
σελ. δη
σελ. τη
Έγκριση από το Φλόδημος li 1,1 εκατομμυρίου ευρ
Τα στοιχεία της Ελληνικής Στατιστικής Αρχής για τον πληθυσμό του 2019
Κλειστό Γυμναστήριο στην Αδριανή | Ο νομός Δράμας είναι ο μικρότερος
αποκτά ο Δήμος Παρανεστίου
σε πληθυσμό στην Περιφέρεια
ΑΜΘ με 96.845 άτομα
Δηλσεις του δημάρχου Αναστ . Καγιάογλου στον nT
>600.000 έ από το Υπ. Εσωτερικν και 500.000 είδιοι πόροι
του Δήμου Παρανεστίου
Περισσότερες κατά 3.759 οι γυναίκες στην Περιφέρεια Αν. Μακεδονίας- Θρά
ΟνομόςΈβρου ο μεγαλύτερος σε πληθυσμό στην Περιφέρεια ΑMΘ
147.190
Του Θανάση Πολυμένη
ΤΑ ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ χρόνια το δημογραφεό ζή
τημα της χρας, βρίσκεται σχεδόν σε πρτο
πλάνο, παρ, όλα αυτά άμως , καμά κυβέρνηση δεν μπανει στον κόπο α ανακονσει σο βαρά και ρζκά μέτρα , με τα οποία θα μπορούσε
να σταμαπήρει η δημογραφή κατρακύλα
Σε κάποες περπτσες μάλιστα ο λόγος γίκεται
στόμα περσσότερο έντονος, όταν στη συζήτηση
εμπλέετα και το ζήτημα των καθημερνν εoρον παράνομων οικονομκν μεταναστν, προοφύγων εξαπίας του roλέμου στη Συρία κτλ
θυσμού γετα κάθε δέκα χρόνα , πap όλα αυτά
η Βληνική Στατιστική Αρχή &ίeι κάθε χρόνο νέα
στοχεία , σχετικά με τις αιξpμεσες στον πληθυομότης χρας . Έτα, τατελευαία στοείαπου δο
θηκαν στη δημοαότηπα από την ΕΛΣΤΑΤ , εναι την ( 65465 άνδρες και 67.926 γυναύεες ).
τελευταία ημέρα του 2019 , στις 31 Δεκεμβρίου
Το σταιχεία αυτά αποδενύουν για άλλη μια φορά, ότι ο 55.5 72 γυναίκε).
γενός μόνμος πληθυσμός παρουσάζει μια μείση κατά
0.15% α σχόση με τον αντίστοςο πληθυσμότης 1ης ανουα 55752 .
ρίοu 2018.
Συγκεκριμένα, κατά την 1η Ιωνουαρίου 2019 , οτιμάται ότι βάλα και η Ροδόπη είαν περισσότερες γιναίτες
ομόνιμος πληθυαμός της χρας ανερχόταν σε 10.724599 Ποσοστά κατά Περιφέρeeς
άτομα (5.208.233 άνδρες και 5516.308 γυναύτες ) , εν την
1η lανουαρίου 2018 ήταν 10.741.165 άτομα
Όπως αναφέρα η ΕΛΣΤΑΤ. η εξθιξη ατή είκαι αποτέ , εξής
λεσμα της φυσικής μείωσης του πληθυσμού που οήλθε σε
33.006 άτομα (86.440 γενήσες έναντι 1 19.446 θανάτων Κεντρική Μακεδονία.
ατόμων με τόπο ουνήθους δαμονής εντός της ελληνικής Δυπική Μoκεδονία.
ετκράτεια ) κι της καθαρής μετανάστευσης που εκτιμάται Θεσσαλία
α 16.440 άτομα (θετικό σοζύγιο).
Ο πληθυσμός ηλικίας 0-14 ετν ανήλθε σε 14,3% του συνολικού πληθυσμού , έναντι 63,6% του πληθυσμού 1564 Δυπιή Βλλάδα .
ετν κα 22,1% του πληθυσμού 65 ετν κα άνω . Ο δείττης Στερεά Ελλάδα.
γήρανοης (πληθυσμός ηλικίας 65 ετν και άνωπρος τον
πληθυσμό ηλικίας 0-14 ετν) ανήλθε σε 153,6%
Η καθαρή μετανάστευση εκτιμάται σε 16440 άτομα που Βόρεο Αrγαίοωτιστοςεί στη δαφορά μεταξύ 1 19:480 ειαερχομένων κκαι
103.049 εξρρχομένων μεταναστν. Το 2017η καθαρή μετα
νάστευση είχε εκτιμηθeί σε
8920 άτομα ( 112.247 σεp χόμενοι και 103.327 εξερχό
μενοι μετανάστες
Σημενεται ότι στα στο
χία εισερχόμενης μετανά στευσης περολαμβάνοντα
και άτομα που βρίοκονταν
στη χρα μας την 1.1.2019
λόγω της προσφυγικής κρ .
οΜθuομός
στην Περφέρεια Α.Μ..
Πο είν όμως τα στο
χεία για τον πληθυσμό της
Περφέρeος Αν. Μακεδονκας
- Θράνης όσο και των νομν
της; Σύμφωνα με την δα
ανακοίνωαη της Ελληνικής
Στατιστικής Αρχής ο ουνολ κός πληθυσμός κατά την 1η
Καvουαρίου 2019, απστιμάται
σε 590.723 άτομα Aπό auτους οι 297
και οι 301.741 γυνοίκες, πρσσότερος κατά 3.759
άτομα
Αναλυτικότερα , ο νομός
Δράμας την 1η ίανουαρίου
2019 , είχς συνολικό πληθυσμό 96.845 άταμα (46.611
άνδρες και 50234 γυναίκις).
Η Δράμα, είναι ο μικρότερος
α πληθυσμό νομός της neρφέραας
Πρτος σε πληθυσμό
νομός είνα του Έβρο, με
σύνολο 147.190 άτομα
(74.933 άνδρες και 72257
γυνoίες .
Ο νομός Καβάλας μαζή με
τη θάσο είχαν συνολυκό πληθυσμό 133. 391 άτομα
Δράμα
Ξάνθη,
Ροδόπη Έβρος
Καβάλα
γωστό, γενκή απογαφή του πληΣαμοθράκη
Θάσος
Ο ομός Ξάνθης είχε 111.681 άτομα (56059 άνδρες και
Του θανόση Πολυμένη
7ΛΕΙΣΤΟ Γυναστήριο
Αδριανή , απατάει πλέον ο Δήμος χεται κόσμος στην περιοή μας , από τη
nρaνεστίου , μετά ατό έγκριση δενέργεια αθλητικν εκδηλσεων ,
στο πρόγραμμα Φλόδημος I , της σχε - τουρνουά ακόμα και από όλλους όμοτικής πρότασης του εν λόγω Δήμου.
Η πρόταση του Δήμου Παρανεστίου ξάτου και αλλού
για την κατασκευή καινούριου κλειστού
γυμναστηρίου στην περοχή της Δημοτ- οκόμα και τα δεκά μας παιδιά τα οποία
κής Κονότητας Αδριανής , υπεγράφη αθλούνται αναγκαστικά στη Δράμα και
από τον υπουργό Εσωτερκν κ . Θεοδω - ασχολούνται κάποιοι και επαγγελματικά
ροκάκο και έχει ισχύ μέχρι και 31 Δεκεμβρίου 202α Βπάσσεται στο πρόγραμμα δεν έχουμε Τις αθλητοές εγκαταστάσες
ουλόδημος , στο πλαίσιο της πρόσκλη- που χρεόζοντα .
σης IV με ίτλο:Κατασευή κλειστού γυμνοστηρίου ΔΚ Αδριανής, με συνολικό δραστηριοποιούντα δύο ποδοσφαιρκές
προϋπολογισμό 1.100000 ευρ συμπε- ομδες, eκ των ατοίων η μία είναι η μορίλαμβανομένου ΦΠΑκαι φορέα υΛατοί - ναδεκή γυνακεία ποδοσφαριή αμάδα
ησης το Δήμο Παραστίου Ν. Δράμας
Το συναλεκό ποσό του 1,1 εκατ ευρ.
αναλύεται σε 600.000 από το Υπουργείο στό γυμναστήριο θα είναι στπολίδι για τον
Εσωτεροκν και 500.000 ευρ από δίους τόπο μας, που δεν το είχαν σκεφτεί μέχρα
πόρους του Δήμου Παραεστίου .
Μλντας στον-Πρωνό Τίπο- ο δή - ξουν στο πρόγραμμά τους Εία δσει
μαρχος Παρανεστίου κ. Καγάoγλου, επ- προτεραότητα σ' αυτό , το ανακοίνωσα
σημαίνει ότι πρόκειται για ένα κλειστό και ήδη Υνεται πράξη , ένα έργο πνοής
γυμναστήριο , το οποίο θα εξυπηρετεί που θα παίξει σημαντικό ρόλο στη ζωή
ακόμα και ως αθουσα πολλαηλν χρή - μας.
σεων για εκδηλσεις, συγεντρσεις και
διάφορες άλες δραστηρότητες.
Όπως εξηγεί ο ίδος, ο Δήμος μας θα
στην κερδίσι πολλά απ' αυτ , όπως το να έρΟ ομός Ροδότης εe 11 0.666 άτομα (54914 άνδρες και
Απότους 5 νομούς της Περωφέρεαις ΑΜΘ, η Δράμα, η Κα
ρους Δήμους όπως της Δράμας του ΔοΚατά την δια ημερομηνία, 1η νουαρίου 2019, η κατανομή του πληθυσμού ποσοστιαία ανά Περιφέρeα ήταν η
Οκ Καμιάογλου τονίζε ακόμα ότι
Αν. Μαχεδονία-Θράκη.
.17,4%
.3,1%
.1,9%
-5,4%
34,9%
.3,2%
να τους χάνουμε από τον τόπο μας γιατί
Ήπεpος .
Ιόνα Νηστά.
Αυτή τη στιγμή, στο Δήμο Παρακεστίου
Πελατόννησος.
Αττοκή . .
στο Νομό Δράμας
Όπως είπε ο κ Καγιάογλου, το κλει
Νότιο Αγαίο.
Κρήτη.
τρα α συνυποψήφο δήμαρχοι να εντάΕΣ
ΑΚΤΙΝΟΛΟΓΙΚΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑ ΔΡΑΜΑΣ Ο.Ε.
Όπως επίσης σημεκνε, μέσα σε δυο
μέρες καθαρογράφτηκε , πέρασε από το
Δηματικό Συμβούλιο Παραεστίου και το πήγε ο
ίδιος στην ΑΟήνα , όπου
το κατέθεσε στον υpu πουργό ΑΟλητσμού κ
Αυγενάκη , στα τέλη Νoεμβρίου .
Για το έργο υπάρχεη
προμελέτη,
υπάρχουν α σετκές ε
χυικές προδιαγραφές κα
η μελέτη θα ολακληρω
θεί άμεσα στο επόμενο
χρονικό διάστημα
Το κλειστπό γυμναστήροθα κατασκευαστεί εξ
ολοκλήρου από την
αρχή , σε οικόπεδο του
Δήμου Παραεστίου που
βρίσκεται δίπλα στον
Παιδικό Σταθμό Αδριανής θα έχει έκταση 730
τετραγωνκά μέτρα , θα
περλαμβάνει αθλοπαδιές μπάσετ, βόλεί χάν
τμπολ, ενόργανη ρυθμκή και αεροβακή γυμναστκή και για άλλες χρή
σες όπως εκδηλσεις,
εν στον περιβάλλοντα
χρο θα περλαμβάνεται
και χρος στάθμευσης
αυταανήτων.
Πάκας-Μασμανίδης
ΝΕΟΣ ΑΞΟΝΙΚΟΣ ΤΟΜΟΓΡΑΦΟΣ 64 ΤΟΜΩΝ
ΙΑΤΡΙΚΗ ΔΙΑΓΝΩΣΗ
ΔΡΑΜΑΣ Α.Ε.
ΚΩΝ/ΝΟΥ ΠΑΛΑΙΟΛΟΓΟΥ 22 ( όπισθεν Ι.Κ.A)
Τηλ: 2521 0-22112 & 25210-20806
Εξειδικευμένες εξετάσεις όπως:
Αναίμακτη - Αξονική Στεφανιογραφία
Αξονικές Αγγειογραφίες
Αξονικές τομογραφίες
με αυστηρή τήρηση
σύγχρονων διαγνωστικν
Πρωτοκόλων
Νέες υπερσύγκρονες υnnρeotες
διαγνωστικν εξετάστων
σχετική
ΤΜΗΜΑ ΜΑΣΤΟΥ:
Συμβεβλημένοι με τον ΕΟΠΥ
Καθημερινά 8:30-14:00 και 17:30-20.30, εκτός απόγευμα Τετάρτης
. Ψηφιακή Μαστογραφία
. Τομοσύνθεση τρισδιάστατης αnεκόνισης.
ηεΕλίξη στην εξέταση του μαστού
. Υnέpnχoς Μοστού
ήτων άνδρς
ΚΡΑΣΟΠΟΥΛΟΣ
ΛΟΙΠΑΤΜΗΜΑΤΑ:
. Μογητκός Τομογράφος
. Αξονικός Τομογρόφος
. Υπέρηχo-Τrplex aγγείων
. Ακτνολογικό Τμήμα
. Μίτρηση Οστκής Πυκνότητος
. Ορθοπαντυγράφος
ΙΑΤΡΙΚΑ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ- ΟΞΥΓΟΝΟ-OΡΘΟΠΕΔΙΚΑ
πάντα δπλα 6ας αξρmέrα
μαθράτστροάωτο
Προύσσης 17 και Προύσσης 26, Δράμα
Τηλ: 25210 22423, Fak 25210 22413
email: [email protected]
ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ 126, ΔΡΑΜΑ
8 25210 55122 0 6977 472890

Τελευταία νέα από την εφημερίδα