Πρωτοσέλιδο Ανατολή:
Newspaper website WebsiteRecognized text:
ΑΝΑΤΟΛΗ
lanatolh
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ
ΙAΝΟΥΑΡΙΟΥ 2020
Καθημερινή εφημερίδα του Νομού Λασιθίου 1 www.anatolhcom
Eτος ιδρύστως 1932
Αριθμός φύλλου
Διευθυντής: ΠΟΠΗ ΗΛ. ΚΟΣΥΡΗ
Ιδρυτής: ΜΙΧΑΗΛ ΚΟΖΥΡΗΣ
18.728
Ιστορικής σημασίας Δύσκολες εκτός έδραςαποστολές για ΑΟΑNκαι 0φι
η σημερινή συζήτηση
Ντέρμπκουφής στην Α' ΕΠΑΛΙ
για τους υδρογονάνθρακες
Σελίδα 28
νότια της Κρήτης| ΟΣαββατο ΚΗ γιορτή του Αθλητήν
Τραγική η τρέχουσα
ελαιοκομική χρονιά
. Σύνταξη Χάρτας
Κοινωνικής
Πολιτικής
Σελίδο 5
Δεν κινδυνεύει
από το Brexit η
επένδυση στο Κάβο
Σίδερο
Πρέπει να αλλάξουμε μεθόδους για τη δακοκτονία
λέγει να θέσει ευθέως την
κειο Φυτοnαβολογικό νστιτούτο , δεν έφερε τον ανάγκη αναθερησης συ - ντος , η ζημιά απειλεί να
συγκεκριμένο μύκητα Ε - νολικά του τρόπου σχεδι - καταστεί μη αναστρέψιμη
ντούτοις , όπως αναφέ - ασμού και εκτέλεσης του για τη φήμη του κρητικού
ρε, πολλά ακούστηκαν προγράμματος αντιμετ- ελαιολάδου .
Ποβάθμισης
του προϊό
Ρετορτάζ :
ΝΙΚΟΣ ΤΡΑΝΤΑΣ
Τραγκή χρονιά χαρακτηρίζει την τρέχουσα και γράφηκαν στον Τύπο πισης του δάκου .
Ελαιοκομική περίοδο τόσο και ο καθένας εμφανιζόως προς την noιότητα μενος ως ειδικός έκανε στωμένη πλέον ανθεκτι όσο και ως προς την no - Τις δικές Του διαγνσεις κότητα του βλαβερού ε σότητα, του nαραγόμενου και υποδείξεις σχετικά ντόμου στα επιλεγόμενα ΤΟΛΗ για το θέμα , η συΕπισημαίνει την διαπ Απέκτησε
ανθεκτικότητα
Μιλντας στην ΑΝΑ
Σελίδα 1
. Προβολή της Σητείας | aoλάδουn Δεί η με αυτό το θέμα ανα. δραστικά φάρμακα που ντονστρια του προγράμ .
ματος δακοκτονίας της
την υποβαθμισμένη ποι- γείο, που επαναλαμβανό - Διεύθυνσης Αγροτικής Οι .
μενα τα ίδια, καθιστούν κονομίας Λασιθίου, γεω Αγροτικής Οικονομίας και τντας τον -ένοχο- για προμηθεύεται το υπου Κτηνιατρικής Λασιθίου , με
ανακοίνωση που έδωσε ότητα του πpοϊόντος σε
στη δημοσιότητα χθες ολάκληρο το νησί Εξη - μάταιη την προσπάθεια Πόνος Αγγελική Καρατα .
(δημοσιεύεται στη σελίδα γεί δε ότι στα περισ.
σε τουριστικές
εκθέσεις
η οποία κοστίζει πολύ a - ράκη , ανέφερε ότι -όταν
σότερα δείγματα διαπ , κριβά Σε αυτά προστίθε , κάποια φάρμακα , (όπως
νται και εκείνα πoυ κατά εξ άλλου συμβαίνει
στις ανθρπινες ασθέ
ελαιοκαλλιεργητές κάνο - νειες ) χρησιμοποιούνται
Στην ανακοίνωση αυτή στθηκε η παρουσία του
κάνει δύο πολύ σοβαρές μύκητα Camarosporium κόρον χρησιμοποιούν οι
διαπιστσεις
.Η Πρτη αφορά το μιουργεί τα συμπτματα ντας ψεκασμούς κάλυψης. κατά κόρον και για μεσυμπέρασμα ότι ο δάκος
έχει ηλέον αναπτίξει τε - ποβούλας. στους καρπούς εται διπλή, γιατί από τη τα μικρόβια και οι ιοί
τοια ανθεκτικότητα απe - (το καλοκαίρι ή το φθινό -μια δαπαννται τεράστια
ναντι στα φάρμακα nou πωρο αντίστοιχα, ανά ποσά του φορολογούμε - στα φάρμακα αυτά , Το
προμηθεύεται το ΥΠουρ - λογα με την υγρασία) . Όγείο Αγροτικής Ανάπτυ - μως η προσβολή από τον χρηστων φαρμάκων και πρόβλημα γιατί αυτά τα
ξης και διανέμει στις Πε - μύκητα αυτό είναι πάντα παράλληλα χάνεται η na -δεδομένα προκύπτουν
Eελίδα 12
daimaticum, ο onoioς δη .
της -ξεροβούλας , ή-σα - Και η ζημιά αποδεικνύ - Υάλο χρονικό διάστημα,
αποκτούν ανθεκτικότητα
4σισος:
νου πολίτη για αγορά ά- υπουργείο γνωρίζει το
ΠΑΝΤΟΠΩΛΕΙΟ -ΟΠΩΡΟΠΩΛΕΙΟ
ΜYΛΩΝΑΚΗΣ
φέρειες για τους φο
δουτερογενής, και εσέp- ραγωγή μ τράστια ημά από επίσημες εργαστη
ομούς, nου σε συνδυασμό γεται από το άνοιγμα Πou για το αγροτικό εισόδημα . ριακές αναλύσεις πou γί .
και με τις άλλες παθογένειες του προγράμματος , γμα του ΜΕ ΤΟ χρόνο δε, λόγω της νονται για nολλά χρόνια.
ουσιαστικά καθιστά μά - λέμησης του μύκητα εί - είναι πρωτοφανής για τα
ταιο το εγχείρημα Το επ . ναι η καταπολέμηση του δεδομένα της Κρήτης ) υ βεβαινει η Πραγματικά. πρωτογενούς αιτίου , δ τραγική ομολογία ότι σε λαδή του δάκου.
πάρα Πολλές περιπτσεις
η δακοπροσβολή κατά n pιοχές από Οκτβριο ως
και Δεκέμβριο , άγγιξε και μως, απ όλα όσα ανα το 100%!
.Η δεύτερη αφορά την αυτή η Διεύθυνση Αγρατι .
μαποενεχοποίηση . του μύ - κής Οικονομίας Λασιθίου .
κητα του Υλοιοσπορίου είναι ότι με πιο δραμ ως ενόχου για τη δραμα . Τικό τόνο, από κάθε άλλη
τική υποβάθμιση της ποι φορά Προφανς εξ aι .
ότητας του φετινού ελαι - τίας της φετινής τραγικής
ολάδου . Η εργαστηριακή εξέλιξης στην παραγωγή
ανάλυση κατέδειξε ότι
κανένα από τα δείγματα παθογένεια που διέπει το
ελαιοκάρπου , nou συνέ - όλο πρόγραμμα της δα λεξε η Διεύθυνση από τις κοκτονίας , Μπορεί μέχρι
πιο -ύποπτες. περιοχές και πέρυσι να έκρουε - κ .
και απέστειλε στο Μπενά . δωνα κινδύνου -, τρα επι ΠΡΟΣΦΟΡΕΣ !!!
, Ο Τρόπος καταπο - προδευτικής (η φετινή Δυστυχς τα φάρμακα
ΠΑΓΚΑΣΙΟΥΣ 2.89
Φιλέτο
Η ΣΥΝΕΧΕΙΑ: Στη σελίδα 5
ΓΠΑΟΥΡΤΠ 1kg
Complet (Πλήρες ligi 2.49ε
ΧΑΡΤΙ ΥΓΕΙΑΣΙ
Endess 101X. (φυλο 89
ΑΠΟΡ. ΠΛΥΝΤΗΡΙΟΥ
Sot σκόνη 100 μεζουρες .99ε
neeorέvεia
Το σημαντικότερο , ό .
ΕOΝKΟ ΚτATΟono
Ετπρόθεσμες δηλσες Κτημπολογίων θα έχρνται έις
τον Μάρτο του 20Μ0 τα Γριφεία Κτημαογράφησης
φέρει στην ανακοίνωση
Αγίου Βικολάου / Εpόπτρος / kάπολης/ Σπείς/ Τερμάδου
ΟΙ ΚΑΛΥΤΕΡΕΣ ΠΡΟΣΦΟΡΕΣ ΜΕ ΑΠΟΔΕΙΞΗ
είναι η παραδοχή για την
Εππρόλεομες δηλάσας πέρον τιw αρrίou 20 α μπορον w
ΠΑΝΑΑΕTΕ nεΡ
ΚΑ Α ΣΤΗΣΑΑΑ ΜΑΣ τΤΟ ΡAEIDOοoκ o ά
ΤΕΡΕ ΠΡΟΣΦΟΡΕΣ
υποβάλλονται στο γροηdο Αω Νκολόου και σταυπόλοιτα
onponο Μυλωνάκης
www.faenook.cο /C
Φοέσκα φnΜ κα λεχανικά
Πληση λιανική-χονδρική Διανομή κατ' οίκον
ΕΙΜΕΝίΔΟΥ 51. ArιoΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ. ΤΗΛ, 2041021711
γαγάα είν ται για όου δάστημα συνεoουν να λετουργούκ

Τελευταία νέα από την εφημερίδα