Πρωτοσέλιδα εφημερίδων και εξώφυλλα περιοδικών
Πρωτοσέλιδο Τοπική Φωνή:
Newspaper website WebsiteRecognized text:
Κωδικός : 1869
ΤΟΠΙΚΗ ΦΩΝΗ
Ο Δημοοιογράάφος
Ποu αγαnd
τον τόπo tou
Πρeπει να ξέρει
να δυοαρeστεί
ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΠΡΕΒΕΖΑΣ
Εoπήτης Ειδτης Διαίντς ΒΑΣ ΕΡΑ, trg 50-k φήλm t t12 Τμή 650 aημό Πiμτη 3Ιοαουκο 20
ΣΤΗ ΘΕΣΗ ΤΟΥ ΜΗΕΟΤΑΚΗ .
ΘΑ ΕΣΚΕΑΝ
ίναι αλήθειa αν 0ετε να χρησιμο - δη γίνοντα, οξύτερηη oe δεύτερο mλάνο,, θα ήαν εικεντρωμέ.
ως προς το ενδιαφ νες στο Οέμα nou κα .
, ντηση, του Πλωματικό όρο στο κό κτύημα αντnoi . ρον των εκπροοnων e" ολόκληρη την υ.
Inρωθυ. κατάλληλο "timinς . νων , mια τον θάναο των δυ νν μέοων - φήο , δηλαδή το αν
νημέρωσης Κ mως θα έχουμε μια κλιμά.
την εκτόξευση βαλλιαλλς θα μηορούσε κωση nou θα arιλήσε την neγκόσμια e οοοδήotε λο - ρήνη, ιδίως όμως μια
ναλντ Τραμ, δεν έn τούνες στα μπαζά , νεον αμερικανικν ικός άνθρωnος , αno nepioxn, την Μέοη Ανε στην καλύτερη δυ . κια , του . Να διοιρ . βάσεων στο Ιράκ το ότι όλες οι εpωτή . νατολή , οι εξελίξες
Πράγματι , ο npω σειs tων δημοσιογρά , στην οnota μας οp .
ρούν αμεοότατα
1 ότι η ουνά , mouήoω τον διθνή δι , μετά το npτo ρaν .
noupγού Κυριάκου Διότι ο "λενητάρ . tου Σολείμαvi , Μ.
Μητοοτάκη με τον χης ίχε και έχτ , α
πρόεδρο των Ηνωμέtές τις ημέpες noλύ στικν mpaυλων
νων noλιteιν Ντό . σοβαρότερες φουρ . δάφους εδάφους ενa.
lbιgu ο
Π ΜΑΣΑΒΕΤΑΣ
να είνα : Τι άλλο repνατή συγυρία . Eiτε, στεί μια κρίση mou ή.
θυnοuργός της Ελλά
δος , κατά την φάση
της υnοδοχής , ήταν ναλντ Τραμn και ότι
φων θα αινθύνο.
νταν προς τον Ντό.
40ήμερο
Μνημό συνο
αυνέχεια wη .7
Εξιχνιάστηκε ένοπλη ληστεία
Που έλαβε χρα στην Ν. Σαμψούντα
Την Κυροκή 12 Ιανουupύου
2020 και ρα 9 π μ τελουμε στον 1.
Nοd Κοιμήρες Θοτόκου 40ήμερο
μνημόουνο γι την ανάnouon
: του λατρευτού μας
της γωm Ζέρβα
Yoeon ένoνς Riς ιου έnepe x
ρα oε ετεtoη oακίας 4pονου, τον
Σεtέμeρo του 2018 σν Na Eφούντα
και apaκαλούμε 6οος τμούν
τη μνήμη του να έρθουν
και να προσευχηθούν μαζύμος
Η oικογίντιά του
nppa ξι w aτικεμί της o δος Δημόσος Αοφάλος του Τήμτος Α
οφάλος ηpέpζoς nετα αnό ενδcnoi a
μθοδοoήtpοα νχεα στη φελ
κανοποίηση στην κυθέρηση
από το τετ αει Μητσοτάκη.Τραμπ
Στην καρδιά
του χειμνα..
ΕκEί noυ είχαμε npεμή0ει ano τις τ.
μές του Πετρελαίου, Eαφνικά στην καρ
διά του χειμνα , επικρατεί μεγάλn av .
συία για
niθaνή α .
νοδική τά
on hoγω
των εξελί.
ξεων noυ
nupoδότη.
σε στο ράν η δο nοφονία
του Ιρανού
στρατηγού
Κασέμ Σουλείμανί ano τις ΗΠΑκαι της aναταραχής nou npοκάλεσε στη διεθνή
αγορά nετρελαiου . Τυνεχε στη φελ. 6
Πpopntψα anεδe .
χeηooν to διαμειφθ .
ντο στη συνοντηση Μn
τοοτάκη -Τρομη
καθς ano m μια εn βεβα0ηκαν οι Εnv.
κές Προσδοκίες για μια
συρή ανογνριon του
διαίτερου νεunont
υ διαδρ .
κού ρόλου nou δι
ματίζει η xρα μος στην
ευρύτερη nεpιonή της
Ανατολικής Μεοογείου
ως nερpερεσκή δύνο .
μη στοθερότητος
Γοννέχεμ στη λ.