Πρωτοσέλιδο Πρωινός Τύπος Δράμας:
Newspaper website WebsiteRecognized text:
ΠΡΩΤΝΟΣ TυΠΟξ
ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑΤΗΣ ΔΡΑΜΑΣ
ΔΡΑΜΑ, ΠΕΜΠΤΗ 9 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2020
Περίοδος Β' (1974)
Βρικής-Νκόλαος Καραθάνις 1951-1974*Ιδωκτήρια - Εκδότρια Στανρίδου Ι. Συλιανή
Ap φύλλου 6880-12.027
0,50 €
Μέστος Χρυσούπολης - Πανδραμαϊκός 1
Τίποτα
δεν είναι
Απορεήφημε χύρη στην επέβοη της ΠΥ φάμος
Tο Δραμνό συγγροφέα
Τέοσερο χρόνια Ερορα Aρχαστήτων Δράμος
| Παρ' ολίγον μεγάλη πυρκαγά
σε εργοστόσιο ξΦείος
στο Μυλοπόταμο Δράμος
Η ανόδυση μας νέας Εφορείας
Βau. Χατζηθεοδωρίδη
Αρχαιοτήτων: αγκυλ σεις
τυχαίο
βραβεύει η Ιερά Μιπρόπολη Δράμος
συνέργειες και προοπτιές
Καζεπίδης: Δίνουμε απαντήσεις
στο γήπεδον
σελ tη
σε. 5η
σελ. νη
σελ. 5η
Θερμοκρασίες κάτω του μηδενός | Απογοητευτική η απορροφητικότητα
του ΕΣΠΑ στην Περιφέρεια
Αν. Μακεδονίας-Θράκης
σε ορεινές περιοχές του Ν. Δράμας
Στους-11 βαθμούς στο Νευροκόπι και στο Παρανέστι
N ΚΑΙ εήαμε ένα παρατεταμένο ξε, όπου το χιόν είναι απαρατητο. Το λκαλοκαίρι και ένα παρατετομένο γοστό χιόν που έπεσε τις προηγούμενες
ooπωρο με αρκετά υψηλές θερ ημέρες σε δύο διαφορετικές περόδους,
μακρασίες παρ άλα αυτά ο ερχομός του δυστυχς δεν αντέχει από την υψηλή
χειμνα έστω και από ημερολογιακής ηλιοφνεα nou παρουσιάζται τις τελευ
άποψης P1 Δεκεμβρίου ) , μας επεφύ - ταίsς ημέρες και δεν υπάρχουνα απα
λασσε ορκετά χαμηλές eερμοκρασίες σε ραίτητες ποσότητες για τις πίστες
όλη τη χρα . Και μάλιστα , με έντονος κα ταιγίδες και χιονάδες, όπως ο Ηφαι κρασία χθες μετρήθηκε στα Γρεβενά,
στίων.
Αν και η περιοχή της Δράμας προς το βαθμούς Κελσίου, εντους-1 1 βαθμούς
παρόν φαίεται να αποφεύγει τους έντο- έδειξεο υδράργυρος στο Βαρεκό Φλ
νους χονάδες, παρ όλα αυτά οι ερμο - ρινας, το Νευρακόπι και το Παρανέστι
κρασίες παραμένουν αρ κετά χαμηλές Δράμας Στην Πτολεμαδα ξημέρωσε με
όπως και σε όλη τη Βόρεια Ελλάδα.
Ήδη, τα Θeοφάνεια γιορτάστηκαν με
πολύ κρύο και δυνατούς βοράδες , εν στις περιοοότερες περιοχές της Κεντρι
στο Νeυροκόπι έσπασαν για όλλη μα κής Μακεδονίας με τις χαμηλότερες από
χρονιά τον πάγο προκειμένου να αγια - νωρίς να σημεινονται στις Σέρρες (3
στούν τα νερά.
Το πρόβλημα βέβαα με την περιοχή εν στον Λαγκα δά Θεσσαλονκης ο
της Δράμας, είναι ότι έχει και ένα χιονο - υδράργυρος έπεσε στους -9 βαθμούς
δρομικό κέντρο στο Φαλακρό να αναδεί Kελσίου .
Μόνο το 19,55% απορρόφησε η ΠΑΜΘ από το ΠΕΠ 2014-2020 και το 17,50% από το πρόγραμμα Υποδο μν Μετοφορν και Περιβάλλοντος .
Θυσιάζουν το Φιλό δημος- για την απορροφητικότητα του ΕΣΠΑ 6)
Μέχρι στιγμής, η χαμηλότερη θερμοΠΟΓΟΗΤΕΥΤΙΚΑ φαίνεται να είναι .
παρουοιάζονται από την απορροφητκότητα των
ΓΤρογραμμάτων ΕΣΠΑ από Τις neppepeς της
χρας , και αυτός είνα ένας από τους λόγους για τους
αποίους το Υπουργείο Εσωτεροκν καταργεί το πρόΥραμμα Φλόδημο, προκεμένου να σσει το ΕΣΠΑ
20142020 6στω και στην ετνοή του προγράμματος
Η κατάργηση τουΦλόδημος, ύψους 26 δοεκατομμυρίων ευρ , θα πληρωνόταν από το Πρόγραμμα Δημοσίων
Επενδύσεων, προκεμένου να ενταχθούν έργα που εκρe
μούν στο ΕΣΑ και κυρίως στα Περιφερειακά Προγράμ ματα.
Σύμφωνα με στοχεία που δνει στη δημοσιότητα το
ΑNΑΠΤΥΞH.gow.gr , που είναι και ο επίσημος διαδικτυα κός τόπος του Υπουργείου Ανάπτυξης και Επενδύσεων για
τηνπορεία υλοποίηoης του Εθνοκού Στραπηγικού Γλaoου
Αναφοράς ΕΠΑ 2007013 κα 2014-2020 ), η Περφέρεα
Ανατολικής Μοεδονίας-Θράκης και η Περιφέρεα Θεoσαλίας, έχουν τη χαμηλότερη απορροφητικότητα στο πρό - Η κατασκευή του βιολογικού καθαρισμού Χωριστής
γραμμα 2014-2020
Σύμφωνα με τα ίδια στοςεία , από τον προϊπολογισμό
των 619 οατ. eυρ , η ΑΜΘ έχα πληρσε μόνο τα 121 μως ο Φιλόδημος παγοεν οροτκά και χαθούν ενeaπ. eup , ήτα το 1955% , εν η Περκpέpεια Θεοολίας τάς eργων χωpρς χpηματοδότηρη . Αν και λογκά δεν ανα
από τα 524 εκατ. eup έχαι πληρσει μόνο τα 121 εκα .
eυρ , ήτοι 19,66%
Στην πρτη θέοη βρίοκετου η Πepφέpea Στερeάς Ελλά- τς χρηματοδοτήσες .
δας , με Τφούπολογιομό 187 εκατ eup κα έχει πληρο ΠopάΤαση προγράμματος
τα 73 εκατ. ευρ , ήτοα 39,04%.
Αλλά δεν eίνau μόνο το ΠΕΠ των Περιφeρeμν που δεν Δήμου Δράμας , το Υπουργείο Εοωτερτν παρατείνε
τηγαίνει κααλά στην απορροφητικότητα των εκατοντάδων
εκατομμυρίων. Την ίδια κακή ποpεία έχe και το Τομεακό θeoμίες που Εληξαν στις 31 Δεκεμβρίου 2018 για υποβολή
Πρόγραμμα -Υποδομές, Μεταφορός, nepβάλον και Αe χρηματοδότηρης των Δήμων για κτόνη ση μελετν και
φόρος Ανάττυξη- , στο οτοίο η Περpέpia Αν. Μακεδονας υλοτούήση μέτρων και μέον πυροτροσταοίας- και για
- Θράκης βρίσιετα λίγο πο κάτω από τη μέση με προϋπολογισμό 200 εκατ . ευp και έχει πληρσε 35 εκατ ευρ,
ήτα 17,50%, eν ακολουθούν η Θεσοαλία, η Αττική, η Ιοuων Νήοων και η Πελοπόννησς .
στοχεία που
όπου ο υδράργυρος έπεσε στους-13
-10 βαθμούς Keλσίου .
θερμοκρασέες υπό το μηδέν είχαμε κα
βαθμο , τη Βέραα και τα Γιανντσά (,
είνα έργο mou χρημαποδοτείτου από το ΠΕΠΑΜΘ
Με ένταξη στο φιλόδημος I
Μελέτες και υλοποίηση μέτρων
πυροπροστασίας στα σχολεία
του Δήμου Παρανεστίου
μένεταινα γα κάτι τέτοια Οοοι πρόλαβαν να ενταχθούν
Τς τελευταίες μέρες του 2019, προφανς δεν θα χάσουν
Όπως πάντως αναοννει η παράταξη-Πόλη+Ζωήν του
ΤΗΝ ένταξή του
στο πρόγραμμα
65ημος -νια
την εκτόνηση μελετν
και υλοποηση μέτρων
και μέσων πυροπροστασίας στα σχολεία
του Δήμου ανακούνωσε
ο δήμαρχος Παρανεστίου κ . Aναστάσιος
Καγιάογλαυ.
Όπως τονίσειο κ . Καγάογλου να χρόνιο
και σημαντικό πρό βλημα που αφορά την
ασφάλεια των παδιν
μας στα σχολεία , βρίσκει επτέλους λύσηκαι τονίζει ότι το σχεικό πρόγραμμα του έλεγχο καλής λειτουργίας των συστημά-Φλόδημος l1, αφορά τα μέτρα πυροπροστασίαςς , την εγκατάσταση, συμπλή- λείων του Δήμου Παρανεστίου
ρωση , αντικατάσταση αλλά και τον
μέχρι και 28 Φεβρουαρίου 2020, τοΦόδημος για προ
ατασκευή ραμπν και χρων υγενής ΑμεΑ οε οχολές
μονάδεςΌπως συγεκριμένα αναφέρεται στην ανακούνωση της
παράταξης. Δήμος Δράμας δεν πρόλαβε από τον Απρ
λιο μέχρι 31.12.2019 να υτοβάλει πρόταση χρηματοδότηΣύμφωνα μ τ αποφαoίο να φιά - αης χάνοντος έτοι πολλά χρήματα και στερντας από τα
Που βπουν το φως της
δημοοιότητας, το Υπ
ξε τη δοή του Δαχεριστκή Αρχή, με οκοπό να δαχερι - Oολα υποδομές Συγκρμένα, με 80 repirou σχολικά
στεί εείνο να μέρος των Περοpεpαaκν Επιχeρησακν κρια στην περιοχή του χάνονται: -500 ευρ για κάθε
Προγραμμάτων. Εντός των ημερν αναμένονται και α σχεΤκές εγκύκλιο.
Προς το παρόν πάντως νεότερα στααχεία δεν δύει το μελέτες και μέτρα υρoτpοστασίας.
Υπουργείο για το πς θα κ νηθεί στη ουνέχα , εν το
Φιλόδημος- φαίνετα να
έχει παγσει a Δήμοιγεν
κότερα ανησυχούν για πις
εξελίξες και φοβούνται
ράμπτα ΑμεA , 2.500 εuργια κάθε του αλέτα ΑμεΑκαι 2.500
έως ,5.000 ευρ (ανάλογα με το μέγεθος του οχολείου) για
ΑΚΤΙΝΟΛΟΓΙΚΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑ ΔΡΑΜΑΣ Ο.Ε.
των ενεργητικής προστασίας των σχοΠάτκος-Μασμανίδης
Την Δευτέρα ξεκινούν
οι χειμερινές εκπτσεις
ΝΕΟΣ ΑΞΟΝΙΚΟΣ ΤΟΜΟΓΡΑΦΟΣ 64 ΤΟΜΩΝ
ΙΑΤΡΙΚΗ ΔΙΑΓΝΩΣΗ
ΔΡΑΜΑΣ Α.Ε.
ΚΩΝ/ΝΟΥ ΠΑΛΑΙΟΛΟΓΟΥ 22 (όπισθεν 1.Κ.A)
Τηλ: 25210-221 12 & 25210-20806
Τη δεύτερη Δευτέρα του lανουαρίου ξεκνούν οιχειμ ρινές εττσες, και ολοκληρνονται τέλη Φεβρουαρίου .
δηλαδή στις 28 ή 29 Φεβρουορίου .
Εξειδικευμένες εξετάσεις όπως:
Αναίμακτη - Αξονική Στεφανιογραφία
Αξονικές Αγγειογραφίες
Αξονικές τομογραφίες
με αυστηρή τήρηση
σύγχρονων διαγνωστικν
Πρωτοκόλων .
Νέες υπερούγχρονες υπηρεσίες
διαγνωστικν εξετάσεων
ΤΜΗΜΑ ΜΑΣΤΟΥ:
ΕΚΤΤΟΣΕΙ -EKITTOTED
Συμβεβλημένοι με τον ΕΟΠΥ
Καθημερινά 8:30-1400 και 17:30-20:30, εκτός απόγευμα Τετάρυης
. Ψηpιακή Μαστογροφία
. Τομοσύνθεση τρισδιάστατης αnεκόνισης
ηeέλiξη στην εξέταση του μαστού
. Υέρnχος Μαστού
ΚΡΑΣΟΠΟΥΛΟΣ
ΛΟΙΠΑ ΤΜΗΜΑΤΑ:
. Μογnητκός Τομογράφος
. Αξονικός Τομογρόφος
. Υπέρηχο-Τiplex αγείων
. Ακτνολογικό Τμήμα
. Μέτρηση Οσυκής Πυκότητος
. Ορβonαντοηρόφος
ΙΑΤΡΙΚΑ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ- ΟΞΥΤΟΝΟ-OΡΘΟΠΕΔΙΚΑ
Συγεκρμένα, οι φετνές χεμεροές εντσες θα αp
χίσουν τη Δευτέρα 13 lανουαρίου και θα διαρκέουν έως
το Σάββατο 29 Φεβρουαρίου .
Οιημερομηνίες τωνεαττσεων είναι κατά βάση οι δες
με την προηγούμενη opoνά , και υπάρχει μια μικρή από
κλιση μας ή δυο ημερ .
Σημενεται ότι οι επίσημες περίοδοι των εττσεων
μέσα στο έτος είναι τέσσερις, δύο χειμερνές και δύο καλακαιρές , εν είθισται μέσα σε αυτά τα διαστήματα κάποιες Κυρακές τα καταστήματα να εναι ανοοτά
πάνα 8πλα ας αξοπιέτη
μαθρίττοίωτο
Προύσσης 17 και Προύσσης 26, Δράμα
Τηλ: 25210 22425, Fak 2521022413
email: [email protected]
ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ 126, ΔΡΑΜΑ
8 25210 55122 0 6977 472890

Τελευταία νέα από την εφημερίδα