Πρωτοσέλιδο Λακωνικός Τύπος:
Newspaper website WebsiteRecognized text:
Όι Ψάχνεις είναι εδ!
Όλες οι ΑΓΓΕΛΙΕΣ
στις σελίδες 12 & 13
Σπάρτη και Τάραντας
διευρύνουν τη
συνεργασία τους > σελ
Παρουσίαση βιβλίων
για την αρχαία Σπάρτη
στην Πνευματική Εστία
Α1' ΕΚΑΣΚΕΝΟΠ
Ποδαρικό με ήττες για τις
ομάδες της Λακωνίας > σελ. 15
ΛΑΚΩΝΙΚΟΣ ΤΥΠΟΣ
ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ
Πέμητη 9 Ιονουαρίου 2020 Ετος 24| Αρθμός 5802| Τιμή φύλλου 0,50
Τηλ 2731081253 Faxt 2731081250 [email protected] www.lakonikos.gr
Επίσκοπος Τολιάρας και Νοτίου Μαδαγασκάρης Πρόδρομος:
Στις 13/1 η έναρξη
των χειμερινν
εκπτσεων
clεραπόστολή μπορείς να κάνεις
Ανοιχτά τα καταστήματα
της Σπάρτης
την Κυριακή 19/1
έχεις Αγάμην
μόνοαν
Οι φετινές χειμερινές εκητσεις θα ξεκινήσουν τη
Δευτέρα 13 Ιανουαρίου και
θα λήξουν το Σάββατο 29 ΦεΒρουαρίου, σύμφωνα με τον
Νόμο 4177/2013
Τα καταστήματα μπορούν να
ανοίξουν Προαιρετικά την
Πρτη Κυριακή κατά την
έναρξη της χρονικής περιόδου των εκπτσεων . ήτι
στις 19 Ιανουαρίου 2020. Το
Πλαίσιο ωραρίου για την
ανωτέρω Κυριακή καθορίζε ται από ρα 11:00 έως ρα
20.00. Βάσει του συγκεκριμ νου νόμου ο Εμπορικός Σύλλογος Σπάρτης Προτείνει το
καταστήματα στην Πόλη της
Σπάρτης να nαραμείνουν
ανοικτά
νουορίου 2020 αnό τις 1100
nμ έως τις 500 μμ.
Όπως ενημερνει τους εμΠόρους και το καταναλωτικό
κοινό ο Εμnoρικός Σύλλογος
Σπάρτης, από τη σύνθεση των
σχετικν με τις εκπτσεις
διστάξεων (άρθρο 15 ν.
4177/2013 και άρθρο 3 της ΥΑ
56885/10-11-2014) , nροκύπτει ότι , εκτός από την αναγραφή της Παλαιάς και της
νέας μειωμένης τιμής των
αγαθν και υπηρεσιν Πou
Πωλούνται με έκπτωση, επ τρέπεται και η αναγραφή και
εμπορική επικοινωνία noooστού έκηπωσης
ΑΠοκλειστική συνέντευξη του Λάκωνα ιερωμένου στον αΛακωνικό ΤύπΟ
και Τολιάρας κ . Πρόδρομος . 0 τος για το Ποίμνιό του. Στο na καταγόμενος από το Δοφνί Λα - ρελθόν έχει απευθύνει nατρικό
κωνίας ιερωμένος , ο οποίος κάλεσμα για στήριξη και συμτον Νοέμβριο του 2018 ανέ - Βολή στο έργο της Εκκλησίας ,
λαβε τη θεάρεστη noιμαντική στε να ξεπεραστούν οι συνέ
διακονία σε μία από τις φτωχό τερες χρες στον κόσμο , έχει
χαρακτηρίσει τον εαυτό του αυτή της "ξεχασμένης. γωνιάς
anoγκόσμιο ζητιάνο με Προ - του Πλανήτη .
οπτική ενός ευοίωνου μέλλονΣτην αφρικανική ήηειρο και
ειδικότερα στην επισκοηική Πe ριφέρεια Τολιάρας και Νοτίου
Μαδαγασκάρης οι κοινωνικές
και οικονομικές συνθήκες nou
επικρατούν , υnoxρενουν τους
ντόπιους να δίνουν έναν καθη μερινό αγνα επιβίωσης και
μακροημέρευσης Σε αυτή την
επίnονη πραγματικότητα , n na ρέμβαση και στήριξη της Ορθό δοξης Εκκλησίας είναι καταλυτικής σημασίας , μέσω του
ιεραποστολικού έργου το onoio
επιδικει να προσφέρει σωματική και Πνευματική τροφή .
Eπικεφαλής του δύσκολου εγ χειρήματος είναι τον τελευτοίο
χρόνο ο θεοφιλέστατος Εniσκοnoς Νoτίου Μαδαγοσκάρης
Πειες της ανέχειας και της
φτχειας για τους κατοίκους
Κυριακή 19 Ια συνέχεια σελ 9
Προχωρά η αξιοποίηση
του Τουριστικού Περιπτέρου Μονεμβασίας
Τανέφερε ο αντιδήμαρχος Στ Χριστάκος
Το θέμα έγκρισης του 3ου ΑΠΕ έργο για την ενημέρωση των δητου έργου Αξιοηoίηση τουριστι - μοτν.
κού Περιπτέρου TΚ Μονεμβα σίας του Δήμου Μονεμβασίας δειξη του Τουριστικού Περιπτέσυζητήθηκε κατά τη συνεδρίαση ρου ανέρχονται σε 2.124.000
του Δημοτικού Συμβουλίου Μο - ευρ , εν το έργο εκτελείται anό
νεμβασίας της 17ης ΔεκεμΒρίου την ανάδοχο εταιρεία ΑΠΕΛΑ με
2019. Εισηγητής ήτον ο αντιδή - έκπτωση 57%. Συνολικά επτά
μαρχος κ . Στούρος Χριστάκος, ο
onoίος Παρέθεσε ορισμένα γε - έκπτωση άνω του 50%.
νικά στοιχεία αναφορικά με ο
0 Προϋπολογισμός για την ανά συνέχεια σελ 7
Η ασθένεια
του εγωισμού
του Πανογιτη Τζουνόκου
> σελ. 3
εταιρείες έδωσαν Προσφορά για
συνέκειο σελ 8

Τελευταία νέα από την εφημερίδα