Πρωτοσέλιδο Ενημέρωση:
Newspaper website WebsiteRecognized text:
Ο ΚΑΙΡΟΣ ΣΗΜΕΡΑ: 08:00

3oC, 14:00

10oC, 20:00

5oC - Υγρασία 58%-96% - Άνεμοι: ΝΑ - ΒΑ 1-3μπ. Ανατολή ηλίου: 08:01 - Δύση ηλίου: 17:34

€0.80

Ïé óõììïñßåò ôçò ÍÝáò Õüñêçò

Αναζητώντας την σχέση ανάμεσα στα πολλά γεγονότα των ημερών που μας αφορούν σε διεθνές επίπεδο, με επίκεντρο την επίσκεψη του Έλληνα πρωθυπουργού στην Ουάσιγκτον, έχουμε άλλη μια ευκαιρία να απεκδυθούμε συμπεριφορές Ολυμπιακού-Παναθηναϊκού. Αυτές καλές (;) είναι για
το twitter, απευθύνονται κυρίως στο «δικό» μας ακροατήριο, σπανίως όμως είναι παραπάνω χρήσιμες από την ενίσχυση της «οπαδικής» μας
αυτοπεποίθησης. Ήταν δεν ήταν τελικά πέναλτι το μαρκάρισμα του ερυθρόλευκου Μπα στον πράσινο φορ, Μακέντα, ο... Ερντογάν παρά
τις προσδοκίες, που καλλιέργησαν οι φλύαροι σχολιαστές, εξακολουθεί φίλος του προέδρου Τραμπ. Κι αυτή η λυκοφιλία, όπως συμβαίνει
σε όλες τις ανάλογες περιπτώσεις και τη δική μας βεβαίως, εδράζεται στη γεωπολιτική θέση και την ισχύ της Τουρκίας. 3>>

Πέμπτη 9 Ιανουαρίου 2020
www.enimerosi.com

Αρ. Φύλλου 5035

ΓΙΑ ΝΑ ΞΕΠΕΡΑΘΟΥΝ ΟΙ ΠΑΡΑΛΥΤΙΚΕΣ ΑΝΤΙΘΕΣΕΙΣ ΜΕΤΑΞΥ ΤΩΝ ΔΗΜΑΡΧΩΝ

Ôïõò êáëïýí îáíÜ óôçí ÁèÞíá!

ÌïéÜæåé ðåñßðïõ ùò åðéôáêôéêÞ ç áíÜãêç íá ñßîåé ç
êõâÝñíçóç ôá... âáñéÜ ôçò
÷áñôéÜ óôï ôñáðÝæé -ãýñù
áðü ôï ïðïßï èá êÜèïíôáé
üëïé ïé åìðëåêüìåíïé- ðñïêåéìÝíïõ íá ðÜñåé «óÜñêá
êáé ïóôÜ» ôï project «ÌåôáöïñÜ áðïññéììÜôùí».

ÍÝïé ÷þñïé óôÜèìåõóçò ãéá äßêõêëá óôï êÝíôñï

ΑΝΤΩΝΗΣ ΆΓΑΣ

ΚΕΡΚΥΡΑ. Εν Αθήναις φαίνεται
πως θα χρειαστεί να μεταβούν εκ
νέου οι τέσσερις δήμαρχοι κ.α.
παράγοντες της Αυτοδιοίκησης,
προκειμένου εκεί -πιθανότατα
στο Υπουργείο Περιβάλλοντος όπως και προ μηνών- να ληφθούν
οι αποφάσεις, που θα... ξεμπλοκάρουν το project «Μεταφορά απορριμμάτων στην Κοζάνη».

Από χθες, Τετάρτη 8 Ιανουαρίου, ξεκίνησε η εφαρμογή των μέτρων βάσει του συνολικού σχεδιασμού της Δ/νσης
Τ.Υ. του Δήμου Κεντρικής Κέρκυρας & Διαποντίων περί στάθμευσης εντός πόλεως. ΣΕΛΙΔΑ 9»

Σελίδα 5>>

ÓêïñðÜåé»
ï ÁÏÊ ÊÝñêõñá! 15>>>

ÐñÝðåé íá ìéëÜìå ãéá
ôïí êüóìï ðïõ Ýñ÷åôáé,
ü÷é ãéá ôá êïõôóïìðïëéÜ
O

ΝΙΚΟΣ ΚΟΤΖΙΑΣ 6>>>

ÌÅÑÏÓ 1ï

Ç äéÜóçìç Diane
Kochilas ìå ôçí
åêðïìðÞ MY GREEK
TABLE ãéá
ãõñßóìáôá óôçí
ÊÝñêõñá 10 êáé 11
Éáíïõáñßïõ 3>>>

10 ÷ñüíéá óêÜêé óôçí ÊÝñêõñá

13>>



Τελευταία νέα από την εφημερίδα