Πρωτοσέλιδο Ολύμπιο Βήμα:
Newspaper website WebsiteRecognized text:
ΟΛΥΜΠΙΟ ΒΗΜΑ
ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ ΑΝΕΞΑΡΤHTΤΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΝΟΜΟΥ ΠΙΕΡΙΑΣ
Eoς 4φουου mo | Τpή o to ωp
www.olymρiobimn.gr
ΠΕΠΗ 1ANΟYAΡΟY 03
ΔΟΔΙΑ
ΑΓΡΟΤΕΣ: ΕΝΙΣΧΥΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΟ 2018
ΕΦΟΛΑ
Ποιες είναι οι νέες
τιμές στις εθνικές
οδούς
Ανοίγει το Taxisnet για
τη ρύθμιση οφειλν
ΣΕ 4-48 ΔΟΣΕΙΣ
Αποζημίωση μέχρι
και 200.000 ευρ
Ενς w ημpν οναμόν ανα[email protected]ία λτoυplaστο σίημα TSατη ηnpoική
πAppμαγα yunoλήνomρν
γwκ ση aptη ep npς m
6οpoλοn Δκάrpn
ΑΜς τa δδa oμιούνυγα ηκ
Τrάpης nplou aν τοδικovη Ομria
ο0ς η 00ς n η Μyάς A, oυ
"Noo mίpας αράής oνσπροe
ηv Oμrh o06 (0α-nanpa) σην oο
πpaφμοή ηοκύττη μη r ν
010 npσην κατηοβα (oράa opήα μ
ή peo ς aυς μμή μΜΑ μμω
Δούμνο α ος από 350μ) στουκ
κούς σκός δοδ Puo Eiaheς
Eoppμόα σην Εκoba η ημή οda
συ τοn moΤ0μ σοΑοη
ΓΙΑ ΠΥΡΚΑΓΙΕΣ ΚΑΙ ΘΕΟΜΗΝΙΣ
κ.ΜΗΤΣΟΤΑΚΗΣ ΣΤΟΥΣ FE
Ριίκή αλλαγή για να
μετατρατπεί η χρα
ΣΕ ΑΛΗΘΜΗ ΣΤΟΡΙΑ ΕΠΤΥΧΑΣ
ή κpο σα ρ0 npo (στόΑ 10 mp)
υςος υπoυς σοες δοδvo
χαiς γα ς nς κσηορς ομ p
φοw οος
viς oμήημα σην οάημη α σ pοoeς ηάληκς εoοέας δημοά η
εημαFro T, μο d
Ελnu οκοτ eογουσηφoμο
uma μεηφφά ασοδίa σην οήμας .
ΜNE ση on εpμρδα ο πρ
παppς Κυρoος Μοοοης aημα κη
χωαoο mpο mν κpίo ogικο
plao oδαφέραν gοpv o 0νa
8on νarη aν o ομκ
πρ ος ύνo
Εyαμ αpήo αυ μες Μdητηδiο
κανοu ο nniάnωή αόκω
o πeς ος τοής ηοna epo μο
(ά ws onuής o a M
άπομή μευελ δaή ή ge pων nod
πηροοτpo από 6, n θαtπτ, oppο
πpAnορης , sd Ea αφήα ounK
toνpοo κο o μπεισεένoν νioεe D oφιο Μος Μγooης ο
Εμ ςοpάμς ονάφκ nς μαορ
ναον σο .
ΕΠΕΤΡΟΦΗ ΣΤΗΝ
KANONINOTHTA
Τέλος εποχής για το
ΔΝΤ στην Ελλάδα
Το πος μος pοpίος o mν
eφήooς oου oοu σς οχοη Εaoς
- Aκ αμαμικό Ταμu poγ ή
ονάνrήκύnμnοροo
Μηpοoόη μηΓρυήA γάω ΛΣ
Κρστοrκοριμίβα ην έδρα κυ ούς
opvμoση oννo
Ηομpω n Δο np ναΕλ ο
μου μο γοφ doου Ταμίυ σην oήμα
apομpρα moς ou S0c0 η δaίmpη μοή
aκpή γυς ςηος ο
ΔΤοημεoo, n η ΕΝ αα aτ md uήπρηη yα μίο ΕmmAo oτo -o οβαν η σήpη
ου oύς οpημύ, υό η daημεία τοu
σο ηκό dτμα γα μλκηΜpηρν
πκoομnν aό o .
ΑΝΑΔΡΟΜΙΚΑ:
Στο ΣΤΕ κρίνονται δρα και συντάξεις
ΠΑ 2,5 ΕΚΑΤ ΣΥΝΤΑΕΙΟΥΧΟΥΣ
PΕXOP Ε ΚΛΗΤΕΙΣ
1.400 παραβάσεις
σε 16 ρες
ΣΤΗ 6EΣΑΛΟΜΚΗ
Aύpο Παοή 10gέu e in.γήμα n
μορ στο Π oης Eot ς σΕ) ιαα α
Μκνη εικ ης ηρόnης ης σο ounno
δοσήpoοέτο μμμηστα ό 25ε
ουi, ο τ αχχ τοίαντα
μ.pnαία φς
Μo σο Πρaio Aδηιν
000ομοδaές ές ούσηγηκηρνκή αpόρμα
muoNAέκονπβηβά au σ 1 ομpο
ν nu πό
Το πρτο τετράμηνο
της Διοίκησης
Κουκοδή μουΝταντάμη
ond πήρον α μt n δrμα
ασυνην του δήμου Οoo r, οoio
μέσαο μοκ μ npα-m χθεονή δpον
1400 κλής γα ρνηη σ μαησς
onpούς Φύμους πνς Ο ομκρμόος
οaς ατά σρ, κς ο μέαες ρος
ΕΜo υ φοτa αμος ονpoe
o υmρίτου 0 -ό
ΑΠΟ ΤΗΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΑ Κ. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΜΕ ΣΔΙ
Αλλάζει ο φωτισμός
στην εθνική οδό με φωτιστικά LED
86 ΧΙΛΟΜΕΤΡΑ 566 ΦΩΤΙΣΤΙΚΑ ΜΕΧΡΙ TΗΝΚΑΤΕΡΙΝ Η
ηw oτόστ η 1500οφσv nν σς
uς a αp εδος vς k νan Moos
ΠA. Σ
εppήpς,
εh a να
ΣΛΟΓΟΣ ΑΓΡΟΤΩΝ
ΚΤΗΝΟΤΡΟΦΩΝ
oaoaa ρολοίας LER μπτρούν να ήαοομβν
πρu 1ΔΤ ΜM ponμαη wς κ οu
ΤOS Φαονέuη ν ου 35 οεpu ps
ατου Μηα
ονά γmο
α dΜι
κpe κ ς
pής χάος
0α pοpήρο η Πημpα αοδιοo μη μο m
Εμ σAη.
ΚΑΤΕΡΙΝΗΣ ΔΗΜΗΤΡΑ,
Σumpκληου
Δυο γάι δαροι
μάλωναν σε ξένο
αχυρναν
Εwν ngία
Πprοo προμpο σοφ
μό w yun γωo
Το οplλn
Μonτoη . ς σπό σύγχχονa
upoooς LED σο οό δno mς Κομpκής
Neo oς μpί α orp ίo δ μ
πpο μα η ς og apow
σηκή uppnσκ m υμωω
μεων pση οu u dής οοpκ ος
ηαλoκάερί α Μεm ήα αέ
εpyoς Μηάη adα η οηκνάμη μη οu
κάς mup o ωνήησς,
σηκόςο ο οδηyς ου a μpd α o
μοvio oο mα p ν μολίας LF
Πa ιποομαμ ου tpuνγ aτό o 301 με μ , s6φuά
αyο mορένν φ μ
μοσκάτα L, η Παριμήρα ο καί γαμε ην
pμωnη καύοτo 5 dό n opμ ρος ηs
Πppα ς gισο oοoπpmυ 160ο0poa
ατα bημα τu d δiou ποuοpοpά o pp
oaμς ου εδap κό δn μήος 1079 μ a
υm τnpρ πρπυ15ιopαo
ούμra, σαμήe σην δυn a η mw
ογαpήwς napnς aφωνή au
οκoον να ρς i4sd κα σην Πωpia η
οaτόσοη θayhn κς Μρδαα- Καpη
(οAκόδρος -Apo - ς- K ο
υμπηόοα
ευβς 4Κ γα
ναγοuν
δpodς
εipss
E T oτό Οrnή μέ τν δdupη
να σε pνα οτόnpοnano uν
ψpοκα prαόηα nopοn n τoροη
σ ματνακίημηρανά υμήμτα κα
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ
ΕΝΣΧΥΣΗ DEMINI MIS
oa μηoη όζηaοpovς ο ακόκ
" s μες poοeui o
ο άμαοnoΛΕ PaΑ ηes
yαην καpή ης oίους ooriis
Τκά ε
d " δαδούν τa
ΑΤEΡΠΑ ΠΑ 19Η ΜΕΡΑ
Aυmi u ή Μμπon χν εδήγραν τυς
oponς στο gομe Anοu
εpopμτς πά n ός ηκ Εδo
ΚΑ μήμπον σομοό ονογoόπηβισμό
mς yας μς, η σημή mu oNpoς
Aα μπορίναστοe 400 pά κoά
πρdα o aοd cδηγρύμεσε ο ws
σγpσν pen 490ωnοpeς
Ε μοάτκieέμο u μκpφς
εupioας, . .
Το Εργατικό Κέντρο Κατερίνης
καταγγέλλει συλλήψεις
ΕΜΠΙΣΤΕΥΕΣΤΕ ΤΗΝ ΕΛIN 65 ΧΡΟΝΙΑ
ΑΠΕΡΓΟΝ EΡAΖOΜΕΜΟΝ ΣΤΟΝΟΤΕ
ΤΟΡΑ ΦΕΡΝEΙ ΟΛΗ ΤΗΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ
OME-OIE
ΤΑΓΕΡΓΙΑ
ΣΤΟ ΣΠΤΙΙΑΣ
| ΤΕΡΠΟΣ
REAL ESTATE
Κnuεστε Κτπιακν
Αmμηκ
Πuλουνται αυτονσμα διαμερίσματα
| στην Λεπτοκαρωά nικρίας από S2τμ
ίuς 60τμ καντά στην θάλασσα.
EnayνAματικά ακίνητα και
aικάπεδα εντός σχεδίου Μnι εκτeς
στην Λtnτοκαυά κοι nλάα
Aιεοgρου.
Ετωpεληθείτα ατό το nο npspna
ετpuόρούμππος & φυιού εερίδο ελικ
κοέε miρε mo 23510 37460 μαorμένη τρόσιση οτργις
Το Εpyaό Nηpo Καιρόης nγνBa η δάrρη ΟT, η οndaονί για
αυοός προμτίoος δoo πoφ , opρα o n nou
οΕp o Κδηο α ουαια ελάγα δοοp μην Ομοστου no
npγoμέν ν μο Οπ pοkimν προσωγμή εμ μμ δς
. γέσ A να ripηο ακο, όp
npςpoν nniς ημς να ονο pηο σο o οκηνου
, αnoν τpγκό οσονκλζοι oήκpγα 10η ημέρα
Πρa μν ρπkραφέρημη νπoφδα α δορόμευν για
μ ομηφοp s mν προμκηρα κoοος m onpομύρο
electricon
ΑΝΑΝΙΑΔΗΣ ΣΤΑΥΡΟΣ
Eapyεiaές Τμdaυ utμ Btpptiοt / cuο Aεpίs
a 21520-31 110, 00 78 198 s50
www.terpου.g Intoeterposgr
0 ρ 0Αν

Τελευταία νέα από την εφημερίδα