Πρωτοσέλιδο Οικονομική:Recognized text:
Οικονομική
Τετάρτη
Ιανουαρίου
Έτος 22ο
Αριθ. Φύλ: 6956
Τιμή: 1.00Ε
Κοδημερινή οκονομική είδική εGημερίδα Διακηρύξευν-Δημοπραστν
Βαλτετσίου 26-Τ.Κ. 54453- ΘΕΣΝΙΚΗ-Τηλ.: 2310 952232 FAX:2310 9522333
Έρχονται
επιβαρύνσειs
1.000%
για τα παλιά
αυτοκίνητα
Πού μοιράστηκαν
τα 6,6 δισ. του ΕΣΠΑ
-Τι περιμένει η αγορά το 2020
( ΠΑΑ ) . Από τα τελευ ταία διαθέσιμα στοι
χεία (ΟΠΣ 31/12/2019 )
που παρουσιάζει σήμερα το Capital.gr, rpο κύπτει πως κατά τη
. 2019 μον
ράσθηκαν στην αγορά
μέσω του ΕΣΠΑ 6,6
δισ. ευρ , ποσό που
8 αγγίζει τα 9.26 δισ.
όρο ηλικίας του ήδη ποσοστιαίες μονάδες ευρ αν συμπεριλησε σχέση με τις αρχές φθούν και τα κονδύλια
που δόθηκαν από το
Το σπριντ των τελευταίων μηνν Πou στό .
χος είχε την αύξηση
στην απορρόφηση των
υπουργείου Οικονομι- κονδυλίων του ΕΣΠΑ
φαίνεται ότι είχε αποτα Παλαιά και ρυπο -τέλεσμα , αφού το διάστημα Αυγούστου εισάγονται κατά χ - Δεκεμβρίου το ποσοστό των δαπανν αυ κατά
Στο στόχαστρο του
κν έχουν εισέλθει
2014 - 2020
Ποιότητα ζωής για όλους
διάρκεια
Υόνα αυτοκίνητα που
λιάδες κάθε μήνα αυξάνοντας το μέσο
ξήθηκε
γερασμένου στόλου
μας αλλά και επβαρύ νοντας το περιβάλλον
συνέχεια στην 11 | ρωμές στα επιχειρη.
Φουoο Al adisdisdu
του καλοκαιριού.
Αποτέλεσμα οι πληΠρόγραμμα Αγροτικής 30,65% στο ΕπιχειρηΑνάπτυξης.
πέντε
τελευταίους
μήνες , επίδοση εννιά
φορές
από την αντίστοιχη αu ξηση κατά τους πρ σιακό Πρόγραμμα Ανταγωνιστικότητα
Επιχειρηματικότη τα
Καινοτομία , το
οποίο χρηματοδοτεί τους επτά μήνες του
και δράσεις επιχειρη.
ματικότητας , όπου η
αύξηση των δαπανν , ρόφηση συνεχίζει να
σύμφωνα με το Υπουργείο Ανάπτυξης και
Επενδύσεων ανέρχε
ται σε 145% κατά τους
σιακά προγράμματα
Η μεγαλύτερη απορ
του ΕΣΠΑ στο τέλος ροφητικότητα, roσo49,52%,
μεγαλύτερη
Διόδια:
Ποιεs είναι
του 2019 να φθάσουν στό
το 32,71% της δημόδαπάνης και να
Eουν το 35,8%αν
καταγράφεται
πρόγραμμα Ανάπτυξη
Ανθρπινου Δυναμ
έτους.
Η χαμηλότερη απορ
Οι νέες τιμέs σε αυτά συμπεριλη .κού, Εκπαίδευση και
στιs εθνικές Φθούν και τα κονδυλια
οδούs
Δια Βίου Μάθηση, εν
υψηλά είναι η απορρό φηση των κοινοτικν
Ανάπτυξης κονδυλίων ποσοστό
καταγράφεται στο επιχειρησιακό πρόγραμμα
Άλιεία και Θάλασσα
συνέχεια στην 10
που κατευθύνθηκαν
στο Πρόγραμμα Αγροτικής
ΟΑΕΛ-Επίδομα ανεργίαs:
Αναγνριση ενόs
έτοus ασφάλισns
για έξοδο
στην σύνταξη
Αλλαγές στα διόδια
από τα μεσάνυχτα της
Τετάρτης 8 Ιανουαρίου ανακοίνωσαν η
Ολυμπία Οδός, η Ιονία
Οδός και η Μορέας
Α.Ε. στο πλαίσιο της
ετήσιας τιμαριθμικής
αναπροσαρμογής .
Ολυμπία οδός
Από την αναπροσαρ
συνέχεια στην 2
Σελίδα 9