Πρωτοσέλιδα εφημερίδων και εξώφυλλα περιοδικών
Πρωτοσέλιδο Τοπική Φωνή:
Newspaper website WebsiteRecognized text:
Κωδικός : 1369
ΤΟΠΙΚΗ ΦΩΝΗ
Ο Δημοοιογράφος
Ποu αγαΠa
τον τόπο του
πρέπει να ξέpeι
να δυοαpεστεί
ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΠΡΕΒΕΖΑΣ
Βoτήτης Ειδότης, Aεuθντής ΒAΣ ΡΒΑ Ετς 50-Α,otλου 111 Τμή(Μ μή πάνη βlονoη αν 2020
ΑVΣΚΟΛΟΣ ΧΕΙΜΩΝΑΣ ΓΑ ΤΟΥΣ ΑΡ0ΤΕΣ
ΜΕΙΑΜΕΝΕΣ ΟΙΤΙΜΕΣ
AVEHME
ΣΤΟΣ ΠΑΡΑΙΩ
ετά το θερμοκρασν αna . λaόδεντpων, ον οι υ.
Ψηλές θερpοκρασίες
Σύμφωνα με τον noυ κράτησαν μέχρι κα.
το tέλος Νocμβρίου ,
της γου Γeunoνων Χαρ . nροκάλεοαν δάκο Ολα
Πρέβeζας λόγων των Πάνη αλλά και με - ουτά σε συνδυασμό με
μεopένων τηpν, oε , Τρότες της nεpιoχής , uς χομηλές τuμές στο
ρά πήρε ο nayττός ο η χρονιά nou nέpooε λάδι , έnληξαν τις atρο
onoίos το ελευταίο δεν ήταν ιδιαίτερα χές του Ζaλόγγου , του
Βράχου , της Λυγιός.
nnpaτεταμένες της Μυροίνης αλλά και
κυρίως για τα Θερμο - βροχοατσεις οδήγη κάποα χωροά στο Λού .
δύσκολο touν netρέλο .
καλοκει.
για Πρόεδρο tou Συλλό .
τους αγρότες
διάστημα ει εrnβaκαλή για τις ελές
ρύνει tο κοστολόγιο
κήμα κυθς η
pηση των υψηλν κή καραοpορία των
οαν σε μή κανοuoητ po.
υνεχεα στη σε,
Ξεσήκωσαν την Πρέβεζa
οι "Μωμόγεροι"
Τέλος στην ταλαιπωρία για πιλιάδες φολολογούμενους
μμυ δαγραφή μικροκρεν
Το έθιμο των Μωμόγερων
αναβuο oήμερα το μεoη,
μέρ στην npέpεζa και τη
Νέα Σομφούντα αnό το ΣΝAoyo κannpuτο Δρόμος.
wυνεχεα στη σελ5
Το npοβAέnει ο ηρόoφατος φορο.
Λογικός νόμος ο onoίocη
Χηρέnε α
ηνα μπει
αμεσα σε αύ με το ΚΛείοιμο και της
τEλευταίας εκκρεμόητος nou είναι n
δημοσίευση tς στκής onoφoonς
υνέχεια στη σ . 1
στο ΦΕΚ
Με λαμπρότητα γιόρτασε
η Πρέβεζα τα Θεοφάνεια
ορθή απόφαση
οpoή χαρακτηρίζεται η anoφaon του
αρμοδιου Υnouργείου για τη δημουργία
Κέντρου Φnoξενίας Προoφύγων στο
Νομό Αρτας . |
Σύμφωνα με
ρεπopτ σε
npόoφaτη συ νεδρίαση τυ
Δημοτικού
Συμβουλίου
Αρτος , ο Δ .
μαρχος κnn
oηKE anό το Ynoupγείο να
αναητσει χρο έξω ano tην nonn της
Αρτας για τη δη.
μιουργία Κέντρου .
Με nαμηροτητο eρtο .
6 Aευτέρα το npul n
Πρεβεa τα Αγια θεοφ .
νοο Μcta υw ttnεo tης
θείας ΛΜιτουpνος στον
Μητpono ό o Αmou
Σαρολάεοκ α0 wν ε.
βουμτστο Μητponom
χρυσόστομο κm nepoκο
των noλιuκν και στp .
οκν ΑΟν τ0υ tο .
nou , Eεκίνηo η nounn
npoεtaρχουοος 1 Οhopμovιn , εv oκοnou.
0000εο ΜηφonoNτηκ με
τον Στηυρό , ιrpε , οι no
Δτκές Αρές και αpκετοί
υμonitες
στη λ.
| σννέχε
συνεχε
στη ελ, 6