Πρωτοσέλιδο Ολύμπιο Βήμα:
Newspaper website WebsiteRecognized text:
ΟΛΥΜΠΙΟ ΒΗΜΑ
ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΝΟΜΟΥ ΠΙΕΡΙΑΣ
Εoσο φoυρ | 0o w ωp
www.olympiobima.gr
TETAPTH 8 LANOVAPLOY 00
Πότε θα καταβληθούν
οι συντάξες
Φεβρουαρίου
ΠΛΕΙΣΤΗΡΙΑΣ ΜΟ .
ΕΜΕΡΝΕΣ ΕNΤE!
Πότε αρχίζουν, πότε
θα είναι ανοιχτά τα
καταστήματα
Τέλος εποχής για τους
κακοπληρωτές
δανείων
οΙ ΗΜΕΡΟΜΗΜΕ ΑΜΑ ΤMBO
οσοpς ou o σ
5r aμς TNpeφς υν να
καο uς 0 ς κ2
lavop 0.
Ehrps η αpοpη μηση 5s
νές ας K ά o, α ς
αμμρίς αmiη αpοp Η 4οκ μό ,
, kο, αχuκρς εnoς θαwήpον onς 9 bou ο o δpauν
η θα κριθεί
Τeς , oμα νπρη Μιpή
εTo ας 19 oα, -αήτα
d oτά oο ήpo mo
upς υς αελ d 100 100
Μn oA o ς npόniνυ
nuuv mξής
Την npn Κυpή m n
σs 15 voοpοu a tk oo a pa
ήμa ανας μπροήεο ωόp
-kprς όnς σμ κ μμ.
Σημν no oμς eίw
εoμέ oo ς νo , Ho
χμpς δo κn nk ,
μοα ά μ ες Μιρς
m ήμυ να non,
Τapios oΦ tor αη
στην πιλοτική δίκη
ΤΑΤΑ ΑΔΡΟΜΚΑΤΟΥ345
ΕΠCETΚΗ ΠΟAΚΗ ΑΠΟ ΤΡΑΠΕΕΣ ΚAΙ FUNDS
Auήna ήδν urά.pn
οφμρον αμα ς ίooοpo με t apo ορός Εργαοία
roeς Βpεύrς opκέμος σnς po
φς Diδηα 25αστμέρ ο
κςτες η ppη o ναο
φ0 ηοuδν μ γαο μΜο
arnς nw ν nου δaκal w
σν pείrομo μΑ
Το δmμa ps μοοή mη λεόμοη
πΜaή η τ e v n
Ποαιή 10vo u omp Οί Κ
5. HΕη κυθ mr cm ό να
pς w opoμmν oma mν
εμαήon 4ουiμ uοTE, η
cdo ν πηανo po
ΤΕΛΗ ΚΥκΟΦΟΡΑΣ
Όλα όσα ξέραμε
αλλάζουν μέσα
στο 2020
σο δmμ Πρδα Ayov φie
oς γα κpή obv γυon ν
Atμη μβή eδo , δaή σό ο
015tς A 05ωεύο cu
οπ ζην aό 5000 00 oo νομ Two audΜob γu o
μήνος nςπρς τυ 13 aς
Εpov ο 3015 οννημς ατό ο .
eη ρμ Ouoτν Npo
έκωνnpομήρ ησύη ς po
πής uμdο υρμο pμ, μμς
aος uέpp α νo mό ο pες
nςoοσής pμής ου νάu ποp
"εύπpούστ αημtμμ 0
layg WTR
ΠΑΑ ΡΥΘΜΙΣΗ:
Στην τελική ευθεία η εφαρμογή
για τις 24 ως 48 δόσεις
ΑΠΟ ΤΟΥΣ
ΑΤΠEΦΕΡΒΑΡΧΕΣ ΠΕΡΑΣ
ΚΑ ΔΜΟοΙΑΣ ΥΤΕΑΣ
Παρουσίαση των
κοινωνικν δομν και
των προσφερό μενων
υπηρεσιν
ΤE ΕΠΟΜΕΝΕΣ ΗΜΕΡΕΣ Η ΥΠΟΥΡΓΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ
ΣΥΛΛΥΠΗΤΗ ΡΙΟ
Εuynn ou ηνάα γα ρέθμεη σο Μνάα μερφή πόρας μέθμοης οpν poς ηφ.
om δηpα o άδες γδος pορ νούους"
καμκόοpς δoς
Τποu ης oμνταναe ηυρή
απόpoη τu θο uα ούo ά κo
Την Ε oμή θaupηαβά κα ηnpήpp- η να μεprή τπά ρίθμας μερού, a ο
μοή ης Aprprς Aωκληκ vΑΛ
oνodaωοφonς μ ν ναωnς
σήpες oς γα έναη σηνdapen
Ση opieμn α μοpού να εούν δα nosi ppdορύμενο πηρημαντας ηνα μεppή τ
M peς mνpοpa πτu ppoα μά ην η opoς ορονατpoμοας φφοίο
ευ τiη ν opα δ 5 ή
η Μanbyορeμn, Y kA ς no
Epάομ..nd μς θυτρήρα omy
| and Μφς Δεκt-Μaουαίη οu
wvaoηpο ό κω γκόκς Μή u
ηMτό μκ αu 6pu o
popaόη δ
ο0ς οοoo ν φuρa aου Μoλn
| dυκmίψη κu αk μν μ
6ooς Tί go, w ης δo oμ
όνa .
κuα oό oyn u uοop.
chou ήinρη τυ nοβ ον oφpo
ό μπpφ o κς
poopς μας τ pος ές ή ΕNΟ%
κω ς γα ς ροίοη ιές οφαlς
( φpoς 4oτ
5α μ υν ς" " ς
ΤΗΝ ΠΕΜΤΗ ΤΟ Ρα ΣΤΗΝ Π.Ε
co Ος o paliς oηpφooμή δrn ο
cς aα npό ς η μημο
1η Nο ν μά
Το ppo n
Πppίμς
Kοppής
Μδoς, μ
tλ, dipν
Aunbvguης
. κoon pn on uφφου
ανάελη αι στο
TAE N NPAE
Mpa ύμι ση
ΣΥΡΖΑ ΒΟΡΒAΙ Πμε ΑΣ
Για την κατάργηση
του προγράμμ ατος
ΦιλόΔημος
Ασφαλτόστρωση και παρεμβάσεις στον
αύλειο χρο του 5ου Γυμνασίου
κ. ΚΟΥΚΟΔΗΜΟΣ: ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕ ΣΤΗΝ ΥΡΥΘΜΗ
ΚΑΘΗΜΕΡΝΟΤΗΤΑ ΤΩΝ ΣΧΟΛΕΙΩΝe
αφε .
h p ης Πες . Laa Μ
καοAmιρ αάος δμέσ μlς nς
Γpepp Kοτς Μαo , κ Χρμος
Τν ηaη Βioο υ α oς10
oπp oν d αεo σην
a Πο n Eός Πpς ς
οομ η p Μαδou
ο0μe boημόο
εduoyμκό nu 0 o
δaμνo γα να po κφ0μ
Τοnς Au ς Μέμεβη
pηΣΗ ΣA π tu εrooom.
αpα cu pd ο στόΤao
Eη Βοpήμμογa
mν M Μ
ropoνmμω
woi pν u
Δήμ οπά oaυ
οpβ0ης
ponpς ου
4οτpp η
σλoypο υ Ε
Γuo, τόmν
ΤηκήYuα u
Δήμο Μαηίn
Ty Bp ή Τpό
| p Eοδύσ o με μρφή δou
ε yπάηγμή ν ooαμβάειo λenou ronς μόυ u ΠpoγΡμμας
Δηοw mo. Apa ο μο δov
E m α Μηn
| .vsoΜΔημ μpov α να
κα βκς άς α υπtο4ο
08pαn στν n σην apen o πο, oνο μηή peo y
αταόσoη ηνστόμος po
ές σmy odγpon δηκ ν
a ην oyγρη δηpν
αy κ ή vν δημνα odν
ΚΟΝΤΤΑΝΤΙΝΙΔΗ
μνaυ Ηu
οpμβaς
Η4ηΡμ
ημη Κ Υα
αφντα κ Noim
v φuru a
οήπpη σν
0po mpo κu
αuuγμ, μ
ατoikμαλομης οpός α tναν τ o
Ολητyμνο δρονή, Ad u καά
ΤΕΡΠΟΣ
ησpαμκός ύ οa
σμ ης nπpoς κa mρpoς
ρωw νow τρά
μΕΛ ΙΔΙL
meτιη topdd
concrte
Κartpμη
Rosiopouίochetongρπολ. ο σmΠκΕταη . Stoτηλ.:21αι076ρου
ΣΤΗΜΜΕΤΡΜΗ
ΜΑΝΕΔΟΑ
Μειθηκαν
Mmτόν
nωλουνται αυτονομα διαμερισματα
|στην Λεπτοκαρκά. Παρίας από S2τμί
ίυε eθτμεοντά στην θάλασσα.
τα Τροχαία
χοp σχίσοςεμmστοσνης
Επαγγαλματικα σκίνητα και
αικάπεδα rνtάς aτrAinυ Μni 4uτος
στην Διηηοκαρνή κοι "λάκα
Aiκngραυ.
τον Δεκέμβριο
του 2019
Μι προίόντα meότητας στις
ΤΑ ΣΤΟΟΕΕΙΑ
TΗΣ ΕΛΑΣ
λύtεpες ιuές αιΤο
εξειδιανμένο μας Τπpοοumaό , ος
Εyόμoστε ο kύτερο
επoτλεoμα.
ΕΡΓΟΣΤΑΣΙΟ ΕΤοΙΜΟΥ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑΤΟΣ
ΜΟμονmpod
wάμοοmy Konή
Μoa wvoίμ0pοκυ
T.2351039303 & 34886
ΑΦΟΙ ΚΩΣΤΟΠΟΥΛΟΙ Ο.Ε.|
321520-31 110. 67E 191 S50
www.tersαυ.g, Intoσterpo.gr
konstadin idislive.com
nuTΟnΟΗΜΕΜΗ ΜΝΑΛΑ
Ε Εε ρχΡΟαΜ

Τελευταία νέα από την εφημερίδα
 • O Σύλλογος Μέριμνα Παιδιού Κατερίνης ευχαριστεί θερμά την κ. Μαυρίδου Σοφία
  ΕΥΧΑΡΙΣΤΗΡΙΟ  Το Δ.Σ του Φ.Σ Σύλλογος Μέριμνα Παιδιού Κατερίνης ευχαριστεί θερμά την κ. Μαυρίδου Σοφία, για την κατάθεση χρηματικού ποσού στο ταμείο του Συλλόγου μας εις μνήμη της θεία της Μαυρίδου Θεοπίστης. Ο Πρόεδρος Δημήτριος Καραπούλιος
 • Χριστουγεννιάτικο Μπαζάρ – Κανένα Παιδί Χωρίς Κολατσιό
  Στόχος ήταν η ενίσχυση της δράσης «Κανένα Παιδί Χωρίς Κολατσιό». Με το σύνθημα «ελάτε να βοηθήσουμε τα παιδιά του νομού μας που έχουν ανάγκη» προσκάλεσαν τον κόσμο να βοηθήσει στην προσπάθεια αυτή. Σε δήλωση της στο Ολύμπιο Βήμα η Παντελοπούλου Κυριακή έφορος δραστηριοτήτων ανέφερε: «Είμαστε ο Σύλλογος Κόρες Πιερίων, διοργανώνουμε ένα διήμερο μπαζάρ για ένα συγκεκριμένο σκοπό που ο σύλλογος έχει αναλάβει εδώ και τρία χρόνια. Σιτίζουμε παιδία που οι γονείς τους δεν έχουν να τους προσφέρουν κολατσιό στο σχολείο και το μπαζάρ αυτό γίνετε σήμερα για να μ
 • Χριστούγεννα: Προεόρτιο κοντάκιο
  Από τη γιορτή της Απόδοσης των Εισοδίων της Θεοτόκου μέχρι τα Χριστούγεννα ψάλλεται το Κοντάκιο (τροπάριο) «η Παρθένος σήμερον τον προαιώνιον Λόγον». ΚΕΙΜΕΝΟ Η Παρθένος σήμερον, τον προαιώνιον Λόγον, εν σπηλαίω έρχεται, αποτεκείν απορρήτως. Χόρευε, η οικουμένη ακουτισθείσα. Δόξασον μετά Αγγέλων και των Ποιμένων, βουληθέντα εποφθήναι, παιδίον νέον, τον προ αιώνων Θεόν. ΕΡΜΗΝΕΙΑ Σήμερα η Παρθένος Μαρία έρχεται στο σπήλαιο για να γεννήσει μυστικά τον Χριστό, δηλαδή τον θείο Λόγο, που υπήρχε πριν δημιουργηθούν οι αιώνες. Για το χαρμόσυνο γε
 • Δήμος Δίου-Ολύμπου: 16ος Χειμωνιάτικος Ενιπέας & 7α Ολύμπια Μονοπάτια | Το Πρόγραμμα
  Παρασκευή 9 Δεκεμβρίου 2022 18:00-21:00 Λειτουργία ΕΧΡΟ Χειμωνιάτικου Ενιπέα. Εκθεσιακή παρουσίαση αθλητικών προϊόντων για το ορεινό τρέξιμο. 18:00-21:00 Γραμματεία “Χειμωνιάτικου Ενιπέα” και “Ολύμπια Μονοπάτια”. 18:00-21:00 Λειτουργία ΟΜ Shop με προϊόντα Olympus Marathon. Σάββατο 10 Δεκεμβρίου 2022 10:00-21:00 Λειτουργία ΕΧΡΟ Χειμωνιάτικου Ενιπέα. Εκθεσιακή παρουσίαση αθλητικών προϊόντων για το ορεινό τρέξιμο. 10:00-21:00 Γραμματεία “Χειμωνιάτικου Ενιπέα” και “Ολύμπια Μονοπάτια”. 10:00-21:00 Λειτουργία ΟΜ Shop με προϊόντα Olympus Marathon. 19:00-20:30 Ομιλία πρωταθλητή Ελλάδος σε Μαραθώνιο και
 • Βόρεια Ελλάδα: Καταστήματα με προϊόντα-«μαϊμού» – Τι βρέθηκε στην Κατερίνη
  Η Διυπηρεασιακή Μονάδα Ελέγχου της Αγοράς (ΔΙ.Μ.Ε.Α.), του Υπουργείου Ανάπτυξης και Επενδύσεων ενημερώνει ότι από τις 7/12/2022 έως και τις 9/12/2022 στελέχη της ΔΙΜΕΑ σε συνεργασία με την Ελεγκτική Υπηρεσία Τελωνείων (ΕΛ.Υ.Τ.) Θεσσαλονίκης, την ΑΑΔΕ και την ΕΛ.ΑΣ., διενήργησαν ελέγχους σε καταστήματα και αποθήκες χονδρικής πώλησης στη Βόρεια Ελλάδα, σε συνέχεια των ελέγχων που πραγματοποίησε η υπηρεσία το προηγούμενο διάστημα και μετά από αξιοποίηση σχετικών πληροφοριών της υπηρεσίας, αλλά και των συνεργαζόμενων με αυτή υπηρεσιών.   Συγκεκριμένα πραγματοποιήθηκ