Previous
Next

Πρωτοσέλιδο Η Ναυτεμπορική: Ποιους θα ελέγξει φέτος η εφορία
Newspaper website WebsiteRecognized text:
ΤΗ ΝΑΥΤΕΜΠΟΡΙΚΗ
g1771108 592124
Τρίτη 7 Ιανουαρίου 2020 / τιμή: 1,30 Ε
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗ
ΜΑΤΙΚΗ ΕΦ
Έτος: 950 . Αριθμός φύλλου: 27.1 19
ΗΜΕΡΙΔΑ
Ποιους θα ελέγξει φέτος η εφορία
Τουλάχιστον το 70% των ελέγχωνθα αφορά φορολογικές χρήσεις και υποθέσεις της τελευταίας Πενταετίας
Οι Προτεραιότητες της Ε.Ε.
για την Περίοδο 2019-2024
Σαρωτικούς ελέγχους θα διενεργήσουν και φέτος
σε όλο το φάσμα των οικονομικν δραστηριοτήτων
τα στελέχη ης Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσό
δων. Είναι αξιοσημείωτο ότι έχουν ήδη Προγραμ
ματιστεί-με βάση τις σχετικές αποφάσεις Που υπέ
γραψε ο διοικητής της ΑΑΔΕ, Γιργος Πιτσιλής
42.820 έλεγχοι, εκτων οΠοίων οι τρεις στους τέσσερις
αφορούνυποθέσεις της τελευταίας τριετίας ή πεν
ταετίας το Πολύ, με στόχο αφενός να αποφευχθούν
τυχόν Παραγραφές και κατ' επέκταση ζημία του
Δημοσίου, αφετέρου να στηριχθούν και να ενισχυθούνοι εισπράξεις του κρατικού Προϋπολογισμού .
Σύμφωνα με τις αποφάσεις της ΑΑΔΕ, η Υπηρεσία
Ελέγχων Διασφάλισης Δημοσίων Εσόδων (ΥΕΔΛΕ)
θα διενεργήσει τουλάχιστον 670 ελέγχους - έρευνες
και 17.720 μερικούς επιτόπιους ελέγχους, συμπε
ριλαμβανομένων των ελέγχων διακίνησης. Το 2019
ο αντίστοιχος αριθμός ήταν 620 έλεγχοι - έρευνες δήματος . Ακόμη, οι εν λόγω υπηρεσίες θα διενερ
και 16.000 μερικοί επιτόπιοι έλεγχοι αντίστοιχα . γήσουν μέσα στο 2020 Περί τους 2.500 ελέγχους
Επίσης, οι ελεγκτικές Υπηρεσίες ΚΕΜEEΠ, ΚΕΦΟ
ΜΕΠ και ΔΟΥ Α' τάξεως θα διενεργήσουν 25.100
πλήρεις και μερικούς φορολογικούς ελέγχους, εν
από το σύνολο των υποθέσεων Που θα ελεγχθούν
τουλάχιστον το 70% θα αφορά φορολογικά έτη, (2.500) για τη φορολογία κεφαλαίου. σελ.5
χρήσεις, υποθέσεις, περιόδους ή υποχρεσεις της
τελευταίας πενταετίας και από αυτό το Ποσοστό,
τουλάχιστον 75% θα αφορά καταρχήν ελέγχους
της τελευταίας τριετίας για τις οποίες έχει λήξει η
Προθεσμία υποβολής δήλωσης φορολογίας εισοΗ Προστασία του Πολίτη, η εμβάθυνση τη
Ευρωζνης με Παράλληλη περατέρω ολοκλήρωση της ενιαίας αγοράς , η Προθηση της
Πράσινης Συμφωνίας για μηδενικές εκπομπές
άνθρακα και της κοινωνικής Ευρπης, καθς
και η Προάσπιση των ευρωπαίκν συμφερόντων σε διεθνές επίπεδο θα αnoτελέσουν τα
βασικά θέματα της διάσκεψης για το μέλλον
της Ευρπης. σελ 2
για η διαπίστωση της ορθής εκπλήρωσης των μη
ετήσιων υποχρεσεων των φορολογιν κεφαλαίου.
Το 2019 η σχετική απόφαση όριζε 25.000 πλήρεις
και μερικούς ελέγχους και τον ίδιο αριθμό ελέγχων
<Μείονw οι καταθέσεις
και τα δάνεια τον Νοέμβριο
Στα 175 εκατ. ευρ έφτασε
ημείωση της προκαταβολής
Μείωση κατά 206 εκατ. ευρ Παρουσίασαν
τον Νοέμβριο του 2019 οι καταθέσεις του
ιδιωτικού τομέα, εξέλίξη Που οφείλεται στη
μείωση των καταθέσεων των επιχειρήσεων ,
εν αυτές των νοικοκυριν αυξήθηκαν . Εn
σης, αρνητική Παρέμεινε η Πιστωτική επέκταση
Προς τον ιδιωτικό τομέα . σελ . 3
Κερδισμένες 75.000 επιχειρήσεις
5 μλς
Σημαντικά ήταν τα κέρδη μι
κρν , μεσαίων και μεγάλων επ να αναφερθεί ότι για όσα νομικά
χειρήσεων από τη διαδικασία Πρόσωπα είχαν στις 30/12/2019
εκκαθάρισης των δηλσεων φο
ρολογίας εισοδήματος νομικν λωση φορολογίας εισοδήματος
Προσπων για το φορολογικό
έτος 2018, με στόχο τη μείωση
της Προκαταβολής του φόρου
από το 100% στο 95% , σύμφωνα ταβολής . Από την άλλη πλευρά ,
μετις διατάξεις ν. 4646/2019. Ε
δικότερα, μετά την ολοκλήρωση
της εν λόγω διαδικασίας, όπως οφειλής φόρου εισοδήματος φο
Προκύπτει από τα στοιχεία της
ΑΑΔΕ, έγινε επανεκκαθάριση γήθηκε ή Προσαυξήθηκε κατά
σε περισσότερες από 75.000 δη - Περίπτωση το Ποσό επιστροφής
λσεις και προέκυψε τελικά Ποσόμείωσης προκαταβολής 175
εκατ. ευρό , έναντι πρόβλεψης ΤΑXISnet για τη διαδικασία επι στον Προϋπολογισμό για 138 στροφής. σελ.4
εκατ. ευρ . Θα Πρέπει βέβαια
Βιομηχανία καλλυντικν
Ισχυρές προοπτικές στην Κύπρο
για τα ελληνικά brands
υπόλοιπο οφειλής από τη δή
του φορολογικού έτους 2018 ,
το Ποσό αυτό μειθηκε κατά το
Ποσό της μείωσης της προκ
Με δύο στα Πέντε καλλυντικά Που nuλούντα
στην τοική αγορά να εισάγονται από την
Ελλάδα, η Κύπρος αποτελεί σταθερή αξα με
ισχυρές πρoοπτικές ανάπτυξης για τις ελληνκές βιομηχανίες καλλυντικν-και ειδικότερα
φυσικν καλλυντικν , η ζτηση για τα οπoίa
αυξάνεται κυρίως από Pσους . σελ 11
για όσα νομικά πρόσωπα δεν είχαν στις 30/12/2019 υπόλοιπο
Παγκόσμια ανησυχία για τη διένεξη ΗΠΑΙράν
ρολογικού έτους 2018 δημιουρ
Με κομμένη την ανάσα Παρακολουθεί την κλιμάκωση της έντασης στο Ιράκη διεθνής κοινή
γνμη, μετά την πρόσφατη δολοφονία από τις ΗΠΑ του Ιρανού στρατηγού Κάσεμ Σουλείμανί. Γερμανία, Γαλλία και Βρετανία συστήνουν αυτοσυγκράτηση και δίνουν μάχη για να
διασωθεί η nupnνική συμφωνία με το Ιράν, τηνρα Πou Ουάσιγκτον και Τεχεράνη εξαπολύουν εκατέρωθεν απειλές για στρατιωτικό κτύηημα , με τις τμές του πετρελαίου να
ξεπερνούν χθες τα 70 δολάρια το βαρέλ. σελ . 14
Συμφωνία τεχνητής νοημοσύνης
Signal Maritime και Heidmar Inc.
του φόρου αυτού . Οι επιχειρήσεις θα ενημερωθούν από το
Μία συμφωνία με το βλέμμα στο μέλλον ανακοίνωσαν χθες δύο Ελληνες εφοηλιστές, ο
Γιργος Οικονόμου και ο ίωάννης Μ1αρτίνος , Η
Signal Marrtme του Ιωάννη Μαρτίνουβάζερ
την πλατφόρμα Πou δημιούργησε στη διαχεί ριση Πλοίων με την αξιοποίηση τηις τεχνητής
νοημοσύνης και η Heidmar inc. του Γιργου
Οικονόμου βάζε ένα ικανό μέγεθος στόλου
στε να επτευχθούν υψηλν επιδόσεων υn .
ρεσίες διαχείρισης. σελ 10
Σε ισχύ
Κρίσιμο ραντεβού
ΜητσοτάκηΤραμπ
στον Λευκό Οίκο
Στις 10/1/2020
κρίνονται
τα ιδρα
στις συντάξεις
ηaπόφαση
για τα καθαρά
καύσιμα
Νησιά Βορείου Αιγαίου
ΣΤΟ 10ΕΤΕΣ ΠΛΑΝ0 ΤΟΥ ΑΔΜΗΕ
ΗΗΛΕΚΤΡΙΚΗ ΔΙΑΣΥΝΔΕΣΗ
Στο τραπέζι οι τουρκικές Προκλήσεις
Ναυτιλία
a 1.mΕ Ερε
αΕιαμα
Από την 1n/1/2020 τέθηκε σε
εφαρμογή η απόφαση του Διε
θνούς Ναυτιλιακού Οργανισμού
με την οποία η αντατη Περιε
κτικότητα σε θείο των καυσίμων
Πλοίων μεινεται σε 0,5% (από
3,5%) Παγκοσμίως , Όπως τονίζει
η Κομισιόν , στόχος είναι η μεί
ωση της ατμοσφαιρικής ρύπαν
σης και η προστασία της υγείας
και του Περιβάλλοντος. σελ . 10
Τους κινδύνους από την επιθετική και Παράνομη
συμπεριφορά της Τουρκίας θα θέσει απόψε ο Κυριάκος
Μητσοτάκης στον Ντόναλντ Τραμπ στον Λευκό Οίκο,
με την ελληνική αποστολή να αναμένει από τον Αμε
ρικαινόπρόεδρο μα διλωση καταδίκηις τις του ρκικής | Τις επόμενες
Προκλητικότητας η οΠοία θα συμβάλει στην Περαιπέρω
απομόνωση του Ταγίπ Ερνογάν στη διεθνή Πολιτική
σκηνή . Πάντως, ο Πρόεδρος της Τουρκίας συνεχίζει
τις Προκλήσεις, καθς δήλωσε διατεθειμένος να
κλείσει τα Στενά του Βοσπόρου, καταργντας στην
Πράξη τη Συνθήκη του Μοντρέ. σελ 15
Τηνερχόμενη Παρασκευή 101-2020 θα εκδικαστεί στην Ολο
σελ.3
Η ΧΩΡΑΜΕΤΡΑΕΙ ΤΙΣ ΠΛΗΓΕΣ
ΠΟΥ ΑΦΗΣΕ Ο ΗΦΑΙΣΤΙΩΝ>
μέλεια του Συμβουλίου Επικρα
τείας η πρότυπη αγωγή για τα
αναδρομικά των συνταξιούχων
(μέχρι 1252016), καθς και για
την κατάργηση της 13ης και
14ης σύνταξης , Που οι συντα
ξιούχοι έλαβαν τελευταία φορά
το 2012, με τις ρυθμίσεις του
δευτέρου μνημονίου . σελ. 7
ημέρες
ηνέα Πάγια
ρύθμιση
Θεσσαλονίκη
ΣΕΡΗΧΑ ΝΕΡΑ
0 ΕΟΡΤΑΣΤΙΚΟΣ ΤΖΙΡΟΣΠΙΩΣΗ ΚΑΙ ΣΤΑ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑ
F.A. X.A. 920,09 (-1,14%)▼
DOW JONES 28.666,36 (0,11%)
FSE 100 757534 0,62%)
DAX 30 1312699 (07%) V
CAC 40 601359 951%)
ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ 714
ΧΡΥΣΟΣ 1.56394
ΕΥΡΩΔΟΛΑΡΙΟ 1,1188 Α

Τελευταία νέα από την εφημερίδα