Πρωτοσέλιδα εφημερίδων και εξώφυλλα περιοδικών
Πρωτοσέλιδο Τοπική Φωνή:
Newspaper website WebsiteRecognized text:
Κωδικός : 1869
ΤΟΠΙΚΗ ΦΩΝΗ
Ο Δημοοιογράpoς
Που αγαna
τον το1o του
πρerπει να ξέρei
να δυοαρεστεί
ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΠΡΕΒΕΖΑΣ
Doτήτης- Ειδτης- ubυίς ΒAΣ ΕΡΑ- Ετ 5p-Ap φλου 10 Γμή ΟΑ0 mοΚηρακ Mlmonoν 20
DΧΗΣ ΤΟ 2020
ΠΡΟΚΗΣΕΕ ΤΗΣ ΔΗΜΟ
ΤΙΑΤΑ ΕΡΓΑ
ΠΟΥ ΠΕΡΙΜΕΝΟΥΝ
BPIEKETAL
VPopεoφοτίος aλά κα σεx στο Δημοuo Poδoφ
των τonικν ουμφερό - νο ο Ν . rεuprος aνοφέρonxε στ0 εμnopικo Aμόν .
τος νεματο np κλnσεκ είνoι tο
2020 mo η An νων κ αο τη ypo η Μαpίνα, το έppo no ta
Εκτός
Πρέpεος , npoκnoς nou φειοραtα και το συμφέρο- poroάpατα της naponna
eα δείξουν tάν τελικά oou νια , unopκουν και τη onφ .
δεομεύτηε ο Δήμαρος ontα , μα τα noia μηορα
Μκος Γεuρrάκος θ ίνουν να μν ευθύνεται ο Δημος Ntop Πρέβεας αλλa και
στην nootη ana και tν .
napuEi n τouη για νυ ε nαxpκές ,
nεpόo τη στενωηό της
ς ζνnς, τmν αναpoon
τoo Καταφυγοu 2uwv στο
οφείne όμς να έι ενoλ . 10 npoβhημα του κουtm
piou.
Σ 0eoνές ou opννίχε στη ΦΕ,
Το πρόγραμμα εορτασμού
των Θεοφανείων
Το nρuί της Δευτέρος 6 εvουopiou ,
στον Μπεpononκό No Ηγίοu Χορoο
μηους θα τελεστεί η δοξοογία γα το
ουοφάνεα όnou θα κοpοστατήσει ο Σε.
pοσμιτατος Μπτροnoς npέpεζος
χριοόστομος χεο στη σελ
Υπεγράφη η ιστορική συμφωνία
και με ρήτρα για την ασφάλεια
Η Τ.Φ.
οι εργαzόμενοι
και οι συνεργάτες της
σας ευχονται
Ο αγωύς EatMΜed
δεν αnί κνένov ή.
Καλή Χρονιά
gun aou daalal os ADa
στελv . mpu0ouργός Κυριάκος Μηιοο
τiκης ο
Κύmρου Νiκος Αναστε
σάδης κ . nρuθυmouρyύς toυ Ιopoήλ
Μmvομήν Νεtανχου,
κατά την υλετή υnοnάδρος της
Υρoφής της Δαpαt
κής Συμφωνίς Υα tov
αγωνd
Γοννεχεια στη υλ. 9