Πρωτοσέλιδο Σαμιακόν Βήμα:
Newspaper website WebsiteRecognized text:
Ο) ΕΛΤΑ
Πρτο στην κυκλοφορία, πρτο στις ειδήσεις
ΣΑΜΙΑΚΟΝ ΒΗΜΑ
XPONIA
Ανεξάρτητη εβδομαδιαία noλιτική εφημερίδα nου αγωνίζεται για τα συμφέροντα του Σομιακού και ικαριακού λαού
ΣΥΝΕΧΕΙΑ ΤΗΣ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑΣ -ΣΑΜΟΣ.
δρυτές . Διευθυντές : Μκonn A. Δούκας ( 1916-1952)
Κστας Μ Δούκας ( 1932-1970 , Μιχoήn K . Δούκος ( 1970-19971 , κστας Μ. Δούκος ( 1997-2007)
διοκτήτης- εκδότης: Δημήτρης Α. Κασμιρλής- Διευθυντής : Μάνος Κ . Στεφανάκης
Σάμος, Σάββατο 4 ανουαρίου 2020
€ 1,00
Αρ. φύληou : 4211
Αριθμητική διαφωνία για
Ύπατη Αρμοστεία και Υπουργείο
Γιργος Στάντζος: Η Ευρπη
μας έχει εγκαταλείψεν
Penoptoaό tn Σόμο φοένno n Βorner Σotuno με tov δήμαρο ανατoh
κiς Σάμου κ rrppo Στoντο να δπλνεr Aν δεν Apoυμε καμί ρoiea κo
ονη κατοστοση napoμείνε anehιστική tότε όο το δεμotό σupβουo κα
εγ θο nαpoτneοuμε
654 ότομα npόooveς και μετονόστε ονοpnoov τοv niμrτη 2 vouopiou ano τo Aμόνη Μαλaγoρίο με το nhoio nc Yρoομής (roος Χος
κυ σε nprn φoση μετοφέρψηκαν στο Λuόνtou ntpoά με μέρμνα της Tηστς Aρμοστεοs
οτές στο νno, oνοpέpe το penoρtάξ
uopoμμαοντος ό σm Enα
ονoδεta μο νο nροoφun κρίon
) Η κατόστοση στο novtenas eπ.
βορυμένα npoopupό κέντρα tai
eρoμτιή L..) Περιοοότερο onό όnους
unoφipouν τo nado ) ο nτροί
Χωρίς Σύνορα κάνουν hoγo γα noά
nou rpoonoθouν νο συτοτονήσουν .
onc oνοφέρeι ο Χpήστος pnστου.
εnioφonς των oτpν Κupς tύνορα
η κατόστοoη evo συγρίσμη μ n .
pοκές noυ έουν nimul ono φωκές
κατοστροφές η με εμoneμς νες .
Ο r. Στντέος ανοφέρε: 4 non tk Ανοpορd με τmv npoteon χομηε
τάμου έι 7000 κοτοίεους κοι σαόν τo ρenopto εrκoneio thtmmn
0000 μετονοστες Δεν nei omo. κυβερνητκή nmή oυμpow με τmν
nopoMne , onuvει οι έnοuν γνc ooία στην Aeνo εhntouν ότι αότι
notis εκtheex npος tmν eAtms e0 eρrioe εtέhoυς να κνείτo Oo
για τον r. ποτζο , και ο oς εnζει οε
κρο βοήθεo Μφι στιγμής ασ0ονάμοστε
Ο oρχές το npoonobοun Anό o όυ n Eρrn μος έαι εoτoneiuan
0οgές hμαιθρίου έχouν μετογερ0eί r pαtrpotή , εκφpάoντος tmv
ppvnon γο νο τοφερθούν neριo coτpo μπιονοστες στην ενoοκρo .
hte opaτrρστικά , εκοpάοντος tmv
377 άνθρωno onh στο ίδιο διόστημα oγoνο του ειδεό γα tm τύη των
ένουν έρoe 784 aό ος toupκκές naδιν .
Στα δικαστήρια
οι Δήμοι Ανατολικής
και Δυτικής Σάμου
Σύμφωναμε npoφopc ε μέρυνα τουnouriou nροστοoίος του Πotn eo Το Εo poνό διόστημο , δη0ή ono 15 ως 22 Δεεμβοου nsto anό στ
μετοφορbούν στν rpoοn τ Proνος tmv εβ0ομοδιαίa enoκόmon γo το η έyοon τwν oρν , 60 aτοτες όουnο oοκpnoov ano m tauo ηpoς tm
vnoί tης tάμου η Υnoτη Aeuοστεία του ΟHE για tοuς Πρόοφυγες σνοφέρει oι το εveeneα Η Υmoοο Υmodoς και ουποroίnonς σε συντpγοoίο με τηw Yotm
eάστημα an 16 tως 2 εκεμβρίο, smv εoπνή tou 2019, στο νηoi μος βρioκ
ντον nepου 7.500 npόοφuγες κομετονοστες
Aρμοστεία μετέφερον 17 oτούντες 0ουho oε ανοοtές 6οςμές φnoξενος Με τm
υrooτήpη της Υπoτς Αρμοστείος, 20 εnmhον άτομα μοφέρθηκν οε δαμε .
διέριοη της Υmaις Aoμοστεος στν ενδoόρα .
Σε δυοστική δαμάm φαίνετοι όυ μηανουν οr Δήμο Ανατoήciς καιΔυτκnς dotερn, τη σωaομένη ερουοο σμεonκε ούξnon auγοακό με tς 200
Σάμου με opοο topooομα μηoημοτων nou sν ενταeίως έργο την | οφδες ς npomoενης εβδοuόδος κ oυπρτκό με ος 158 οuίξεις της ooς pioματα υno
snost tουενναου Δήμου Σάμου κο tipo δεκδικούν τm pύτntό, τους και
οδύο nεuρές
o600u του Ro0νοάενου troους ο μέρος όρος onκονν οτδευν συκής Εύμpωνο όμως με το Εθνκό Συντονιστιό κέντρο Ελtroυ Ευνόρων , Μετονόστευτης εpδομόος σνέρχεται στα 45 στομο , εν της npommotμενης ήtoν 0. Η M oς κα Αcunou , κα με ημερομme 30 Δεκεμβρίου , στη zμo fpioοτον 6.054
ος κα Agunou, κα με μερομmα 50 Δεκεμ0oίou, στη άμο fpooντον 6.056
ότομο, εκ των onoiov ο 2.766 στο Κτ Σόμου , το oroio εniorμα uvo mοonτo
τntoς 648 στόμων , 6o 1198 φορές σ noponovω ono την κονονn p Εδικό ερα, ο εναίος Δμος Σόμου εε oνbκηa του rnμθuομού στο νmoί είνaι ono tηv bupία 565 το Αpyανoτόν (2263 ,
u0o ροsiσες μησιολότησηςκα tη Aohe Δημοpoτο toυ Κονκ (1983. ο uνοες οντmpοοnetouν το 215
του nnouσμού. Το noιδιά aνorpοοωnεύουν το 28%, κοι repinou ? στο 10 είνo
eε nρόραμμα του rnouorεου tou - νά
τκdnta Η xpονa nου ovέtan 6εν δεne στον ορζoντα oμόδιο pehtoon
13 Ετν Προinou το κ wnaeuv να οουνοδευτα ή mρομένα
ωιν poκuένου νw toρφαίoε ano τmv oκογένεd οuς κ στην nnooo τoκ ίνρno τ A ύν τ tης oτuστοoης Av και ο epyοάς γo tην κατοσεuή tou vέου KYT npοpοuν
κόηοο μπωνήματο γo tς ονάγκες upia Το45% του nηθuομού eNa άντρες μεταξο 10 κα 30 ν 7.118 (04D εντατιούς nntον , pυθμούς , ουτό δεν ανομένεται να eπουργήou noν to
τoυ , Η εηματρλάτητη ενοioet ναι oοντα στο κέντρο un0δawς στο Βoύ, 263 (5% στο npoγpομο στένοoης της noς tnκ όνος Μέxp tόtε , n nepopaυκότητo nου έ ξεnερόoe κdφς doιo , n
τοo μηναναπα omo nd 190 tpομpονοντα onnpu ε60υς 6ομές και στέγο ση με στυpησία κα η σνύnapκη εφορμογή νομοθεoίος nopovoυν ως μονοδικ και
τοίο μηοανήματα oνορόστηκον oro
ο μoα.
αμετατα στοία μιος pεpντκής nortoς nou εu.aδo
τουξ ndpους του ηpoγpouuoτος και
600.000 ευρ για εκτέλεση αθλητικν έργων
έφroov στο νηa oστόοο , ο δήμος
ΚΥΡΙΟ ΑΡΘΡΟ
Δυτκής Σόμου ενόδο: tmv tδοση
Do δηντος νο μw φoμo τη Σαμ0
nernov μφ νο οριστικοηΜnε ορNpτής toμpu κοθγητς Χoντόδοuboc Eφονόδης έκανε Yνωστό όυ στικ 59Δεμρίο, ο υυ
δακoισμός της nεpouσίος του Δμου ooovoς A0Auoμού κ. Λευτέρης Αυγενάκης υnέγpαφe tην χoμτoδότρon oνaπτuακν ρrωνια το
και το μηoνήuato ν npeoύν unoon eμό Σάμου.
Αναστατωμένη
γειτονιά
ο βοοευτής Ιόμου , κοθηητς Χοντόδουο Συpovoδης έxovε mωστό όυ στκ 50Δκεμβρίου, ο υφυ
στον διατρομό ουτό
Awατonκn tάμου npo0nonomaμoυ 54775,00
upo Eτoνηon μελτν κο unonohon μ.
τpων και μέοων nuροpοστοαίος στις Eohκές.
Μονοδες npobnonογομού , 1100,56500 ευpo,
Enion , μετό ono ouμοωνm γwaμη τς Βδικς
mpeooς δσεon toυ εn nεpotροος
Βοpeίou Aγoou , ο Δήμος Ανoτοnnς Εόμου
60 εξάγει ονουπό nheτpΦνκό Διογυνουό Η npnς δ on έx ως tts
| να wν uonotnon των nopoκτω npoEεωv , ο
onoieς εον unopnneel ano tov Δμο Edμου
στην npooκήnon Eνoσon των φοpεων nonpοuού της nερpέραοc ma σνoπuη υrooo - στοoτμκάς ονατύtως στη in
μν και unmpeouv nneκτρονoς npοponς tωw
notouν nopov της neppepεος κοι στην εnev
Την τονη σmoudo, της yo τw orogooη tou τουpΑνομένουμε ος ντερος ξεΜες
κικού κονοβουου να ενoίv την anooton τουρο κάν στρστωτκν δυνάμεων στη pn εpοσε τmν
nopoouή , 3 ovoυopίou , η Ευρωnoin Eνωση με
on tou netto toνo , npοnς εnpooonou
στε να έoυμε nήon eκova να t τi
60 οκολουθήoa μετά και tmv eριστική
ΙΑΠΜΟΙΚΟΣΤΑΔΙΟ ΣΑΜΟΥ
onopoon του δοστηpiοu.
Εγκύκλιος του μητροπολίτη
Σάμου για το νέο έτος
4 Ευρunoίo νωon εopo τν έντονη oνοα
tης για τnν anopooη της Μεγonς ΕθνοουνtAευοης
tnς Τοupος τv ntuηn 2 ovοοpίou , vα εγpίνει
Ε noνoΕγκvλo μόνμα για το νέο έτος εξέδωοτ πτροτολίmς Σάμου κ.κΕυσβος .
nρόκεmai yα το εξής ργo 1) Emaκευή και οναρoο τήν άpη Του, tiv όnobα άnοβουμε μοη 000moκuv εpτοστόσεων της νήoου Eάμου,
Roupά τη στοθερά nnobao ος oυ δεν unope
στήν Εooig μς μα Του δυς έoγo npούnooyopoύ ύφους 355.000 εupo 2 δυμ ηpopaotnπο αοη των tφομογν στpοτωική hto στη npurή κίon Evέργειες nou
ένppάεan μου a την οαη κτoοuή rt0oυ κορίοu, tργo rpotnono
έpαoτηp ηa mel
μας Σέσύτό ο Σκύμ pωppuμ άόμη ριnομβάνοντα στο Πρόγpαυμα οΟωΜo γις
κί Ti poοoπικές μας rioς ς το έτος 2010 κοι στοεοuν στην ανοpο0μoη tων
άφογή paς κuί δοpς ω0 eωb 00mτκν εγιoτοστοοεων του νηoo 4 μέριμνο
κui έepης το eie Dieς τυ.Σκαι ονάπτυη των υnooν του Μομού anotεhel
αύcό s5 υτέρα κκte κί ό σημεpoύς| oακό στόο μας ma ουτό κα αxδίnon tpγων
bpooμός ms Προooν, Πpα άό | και npopoμμάτwν είνο διορκ ανέφepe , oε εn
tu ep &οp, τη ήμρα κοnwνία ηou εiuε μαί του , οκ τεpoνόδης,
τού oς γνaa Yva έp xpaτα dna
μΑ όροppή δφλo tού Φo δuτυ Ο Δμος Ανoτολικn tοuοu oξonoγεί και pop
μs ίεpπ τήν εioδο ot vu όμη ςσeκες
mεv mκπωn Μβέο
eτοργή μοθn , unooτnpoυν tunontμους στη σύνpουσn onuς
unοoτηpζουν unonέμους στη σύpουon arς
ΠΕ γο nετpon κυβέρνηon , meτpovo μάθη on, heτροn έναδη , nhκτοονκο nohtοο και
ηnεκτρονκή υνείο : noinσtκός κο εκηο ευτικός
κομ5ος Εύμου nρόξη η onoia uωpneε κoι ea
νnonorήti ono tον ΔηΟ στο rmoio0 npoγpoομουmμa po οό 0φους 245.000 ευpo.τα oνtέpω έργο oυμn 0α onooτοθepononoυν nepτέρω τη po κοι την
ευptτεpn nεpor Eiνοι εrtoκσή oνόγrn γ δhouς
τους δο0νες apoυς να οpοστούν npως το
Εμπόργκο onnuv nου έχει εrpόneι ο ΟHΕ νο υnoστηpίξουν ις npooneeες του Εδού Αντpοοoou
των Ηνωμένων Εθνν Πooov αnaμt και τη διoδικοσία
του Βεpoνoυ ως τη μόνη οδό ηpος μα aprνκn , στοθεpή και οοφort Mδn Η ΕΕ 0ο nopouane ενονd
nς Eμβοnς με τw bμόoa κεντρική Βn0enn
κiς Eύμβooης με uv Δrμόoα Καντρική 8ιphoθnn
Εύμου, npounooομού , 195.300,00 εupo . ιοκ.
pιon κο npoponn tων Λοοpopκν Μοuoiν τnς
Eόμου με xonon oύγρονον τενολογuν Πroopoρικής κο Enmovuuν npotnoύοτουού 333.580.00
εup Εpopuoγές enoμtnς npoστικότητος γαa
την npeeo του nρλστικού rnoύτou της Εόμου
0pή και οοpo A Η ΕΕ. 00 neρουείι rγιονά
δοομευμένm unp κo0 μέτpου onoxμόκωoης κο ς
και βημότων nou οδηyούν σε μα στοτεnoμoτική κο nupoς κοι την εηoνopη των nonτκν
νto oς 1 σημpνή Προογpoν δμς Με τη oεφo του ο Δήμος Ανατ0Λς Εμου οε ουνE. Αwo ύοντος εικονες κα Υtύσες του Νηoού tonουoη του ηo n o στο naoo0 του npoγράμμετος ουoΗΜa, alon n δοδοοσο εγοί οuοoεύθrκo noς 0 oa α δnσεκ on μέφ να δunno
κομί κ pee νά άτοεελλο Τmν a tων ηpoonnσεων του Υηουργείοu Εoutεpν
po0nnoγoμού, 590.000 ,00 εup Choκnponδιαrpoyμετεύoοων
στά πλnίou τn: αύοσwτγία: μς oε κα κράοnαs ο ατήμaτα κα ς pοτάμενες δημorpόtnon o nopoκoτω npoες nou είov uro dς tyo3ο Ελ3ήνων Η σημροή όγες κα υntponhs t εξής noτόσες noς βeu αno toν Δήμο tομοu npομnθao- tontέ
on teonoού νo tnv oναpoμη noν κορow
2030203 γνw όnό tmν Yίννση ω) ουός αpoρuνου 0660noτρν ευνw αντρομο τou Δου Εόμου ηpounonoνoμού, 209.948,31
η Ε5, 0ο touν oνontueeί touoικές 6υνομεις oε
nepoiς nou uς ονερεύoντα ono tmv noho noτέ
εnon της ομονής Aτοpoτopίoς ο μόνμος
τραμηouκος της γεποός 6εν ουνεtίατo με στομία .
nopοοpήoες και υnouspήoεις Το έ onooεtει και
το anoδeικνύeι οε κο0ημνn pόon κα το χεpότεpo .
Χωρίς να έι tο ηφογμστκό ονόστημα κα uw oο
θ4neι να ηoωτoγωνστεί , Αuτό είνο ακόμη oο επv
δυνο γιστί η Τοupο , δ nonτικν τύnου Εpντογύν.
έκι onoΝου την όηoa οοφiα tης ονατonς Μmως
tην εts κο notέ;
Πoωnpον μ εiouya στ έος
nαο00τne κατοouή εγστόστασης και εξοτου Δήμου Εόμου ηpούnonomoμού , 209.9α8,31
o θν pooη | ήμου Ανστοnης Σάμου ουνοnού npoononow upo , με ημτοδonon ono toν eΟΔHo .
ouon υnοδουων konνς μουνος μου
να την unoponn των ονutpω npdξεων ήτoν η Εόμου Πpοopooμότηto Ατόμων με Εδικές Ανάγκες
καί τ Ανστοση Τοu 1990 ou ορό . 04 000.00 εuοo Aneoalnm nοοίηφφεo
19α" p
λyutηoί μου Μλροί wl tavn iv
Κοp όuυμένα , Μiou ot uύοv tv atoίν ό tύν υλτ ό όσou
στην 0Οpooo ) npούnononουο0, 52964400 ο
en των notooεuν μος , tuν
μpωνη wun
με aπύ otς lutρς pas
ν σpο
μ, pυμ ό ς αtipeς p
nov wo eop καl δpα 1950
ο pruoτοότnon ono tο Aνoηueoo noγρουuο
εδιού οτοnού Βopείου Aoίoυ , Enetoση σαδίου
συyν κa ntw Κά tos υ σ
ou Eρίκου a tν γo w uοuνtον. Στο nnoiοο ουτό ο Δμος
taν καtν thνuptν μας Νηpe την ομtoτητα oντοnooonς το atnua του kατο ανυpέp σπη μήμυμί του
Aντολκης 50μου ευχεpίστηot toυς unopγους για
οοpoeoς νερού Nnoou toμου npoun80opομο ,
οuή poμην κοι κapων υγaς yα tηv oooeoon213450.25 εup. oruατοδότηση ono to EΑ
tattuns άουλί ρονμή εpας ot
tύppots ω eωd υ νeoyα καί
Ησwvtera στη orΑ9
θoρειoAιγoίo .
και εupέtron AMΕΑ Eoές Μογόδες Δήνου

Τελευταία νέα από την εφημερίδα