Πρωτοσέλιδο Πελοπόννησος:
Newspaper website WebsiteRecognized text:
ΕAonoMκο τE
ΕrέnaΕrE ΤΑΑνΚΑΚΕ
ΓENΟΒAΗ Β5.
ΝΑΚΟΘΗ ΚΗ
ΒΟAΡΙΣΤΕΡΟ
ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ
DMPA MAZI ME THN
ΣΥΣΗΤΗΣΕT
ΤΗΣ ΚΥΡΙΑΚΗΣ
ΑΕ υ ESΜΗΕ-υA a wτια x
ΤΗΣ KUPIAKHΣ
uΟTun 0. nHειn
κυτακαSEνΙΚr 0"HΦΑΙΣΤΙΩΝ . ΣΗΜΑΝΕ ΣΥΝΑΓΕΡ ΜΟ ΣΕ ΑΣΤΥΝΟMΙΑ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ
Κόσμησε με tην
όπαρξή ης την Πάτρα
ΑΠΑΓΟΡΕΥΤΙΚΟ
ΣΕ ΙΧ ΧΩΡΙΣ
ΑΛΥΣΙΔΕΣ
Aya oη4
αν Αού
oοppown
καφκκα
ΑΠΟΝΕΜ
Ο άνθρωηος nou.
υinptnoε τα εριζανά
Eεκon oονopp o aro tεpο μεpμn .
tως n εοa nu eοφοvων, ο κpας μoκαpός σm
Δυή ΕΜδ, pε
Ηφwe Εa με mmu pές θερμοpooίος
δυλδεςθέpεους ονμους Βραές non κeι
ovmosaς Eo οδο tu teov ο σt enopείοος .
cστ Chυμnis Οo Sεv θο εmprtn δomuν
onμrwνnυ toa wν omanές εoς s
onr opωκ
au κp
καa t00
σanppu
, νοvοαομnoa ω vt p ooοpες
κα napε
NINAKDONN
Να διαβάζουμε
| noτaAΤΙ ΧΟνμΕ 2017
λήο nεpιοοότερο
Ο Ν Μι κμ
ΜΕΣΗ ΑΝΑΤΟΛΗ
Φuνθ αw
bεu ai
ΕMnwεγu οS
υκψνtύ
Πάγκόσμια ανησυχία
Η Παναχαίκή eχεi.
τους δύο και συνεχίζε
oeoνος otpλtς t βpo u
aε tta o μεmpeti p.
φ A oκpοεe o or ε
ούν ω u n e Eoup 6
πφdrί ou
Ετοιμη η κηνή να
υποδεχτεί τους σπουδαίους
MHTEOTAKKE
| Σις ΗΠΑ με
| δύοκολη αι τα
, '. 03 ς
aνκ 0ήβ κΟ,
ημp a spe 7app oο Eropόπpeu n,
μο ίupoδnmu ν p .
μα οκοpo μμ κ
os0οA άyowν oa αr
wOPο ptr mνo o poe ό m
ΗΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ
edu pθου
mo w in2wν
α νια πρκdδιρική γΕ. >6
Κέντρο Λογοθεραπείας
Κοoταμοn Α ν, Μ
ΚΟΡΑΛΑ
τarica
RESTAURANT
ΟAΗΤΟsnoτo ΔΙΑΣΧΕΔΑΣΗ
Τα θιαpuνια rο μrαημιρι ονοιtα.
tovop
ZONTAN
MSTEKA
Κao pα στο 0
rokh ρ rμ261045Ν