Πρωτοσέλιδο Οικονομική:Recognized text:
Οικονομική
Σάββατο
Ιανουαρίου
Έτος 22ο
Αριθ. Φύλ: 6954
Τιμή : 1.00C
Καθημερινή οικονομική ειδική εgημερίδα Διακηρύξευν-Δημοηραστν
Βαλτετσίου 26-Τ.Κ. 54453-ΘΕΣ/ΝΙΚΗ-Τηλ.: 2310 952232 FAX: 2310 9522333
Παράνομεs
οι Προμήθειες
των τραπεζν
για την
πληρωμή
λογαριασμν
Ποιον φόρο επιλέγουν να
πληρσουν πρτα τα νοικοκυριά
-ΕΠχειρήσειs και ελεύθεροι επαγελματίεs Πο συνεπείs
στιs φορολογικές υποχρεσει
Δύσκολος αποδείχ
θηκε ο Νοέμβριος του
2019 για τους φορολογούμενους . Οι φορολογικές υποχρεσεις ευρ του Φόρου Προ έπεσαν μαζεμένες τον
προτελευταίο
του έτους και τα νοι κοκυριά δυσκολεύτη.
καν να πληρσουν
στην ρα τους πάνω
από τα τρία στα δέ κα
ευρ του φόρου εισοδήματος που έπρεε
| να καταβάλουν στις 30 υποβολή των φορολοΝοεμβρίου αλλά και το
26% του ΕΝΦΙΑ nou
είχε βεβαιωθεί για να
εισπραχθεί τον συγκε.
κριμένο μήνα . Πάντως
μεταξύ
φόρων επιλέγουν να
πληρσουν πρτα τον
ΕΝΦΙΑ και μετά το
φόρο εισοδήματος .
Σε αντίθεση με τα
φορολογικές
υποχρεσεις . Πληρνουν στην ρα τους
πάνω από 8 στα 10
στιθέμενης Αξίας που
οφείλουν στο Δημόσιο
εν εντός των προ βλεπόμενων προθ
σμιν οι επιχειρήσεις
πληρνουν 9 στα 10
ευρ του φόρου εισοδήματος πou τους έχει
βεβαιθηκε μετά την
Για παράνομες προμήθειες από την
πλευρά των τραπεζν
σε συναλλαγές για
την πληρωμή λογα .
ριασμν κάνει λόγο
το Ινστιτούτο Κατα
ναλωτν (INKA) Κομήνα
ρινθίας
σχετική ανακοίνωση
του , τονίζει :
Μετά αό εκτενή ρε.
συνέχεια στην 11
τελευταίους μήνες,
που έκαναν εφικτή όχι
μόνο την επίτευξη του
φετινού δημοσιονομι σε ανέργους , πολύτεκού στόχου για πλεόγικν δηλσεων.
Τα στοιχεία της Ανε ξάρτητης Αρχής Δημο
σίων Εσόδων δείχνουν
βελτίωση της εισπραξιδυο
στις επιχειρήσεις , τη
διανομή κοινωνικού
μερίσματος 700 ευρ
κνους και οικογένειες
με ΑμεΑ αλλά και την
αύξηση και προκαταμότητας των φόρων νασμα 3,5% αλλά και
και ειδικά αυτν πυ
καταβάλλουν οι επιχερήσεις .
Αυτός είναι ακόμη
ένας από τους σημαντικότερους λόγους για
τη σημαντική βελΣε δύο
ισόποσεs
δόσειs
η χορήγηση
του επιδόματοs νοικοκυριά, οι επχει
γένναs
τη δημιουργία υπερ
πλεονάσματος που δη- βολική πληρωμή του
μιούργησε
δημοσιονομικό χρο σης .
για τη μείωση του
ΕΝΦΙΑ κατά 22% μεσοσταθμικά, την επιεπιδόματος θέρμαντο
Σύμφωνα με τα στοιχεία της Ανεξάρτητης
Δρχής Δημοσίων Εσόδων στο 11μηνο Ια
συνέχεια στην 10
ρήσεις και οι ελεύθε ροι
είναι ποσυνεπείς στις
επαγγελματίες τίωση των φορολογι στροφή του 5% της
εσόδων τους προκαταβολής φόρου
Νωρίτερα
στη σύνταξη με
κδωρεάν ένσημα
12 μηνν για
ελεύθεροus
επαγγελματίεs.
Επίδομα Yέννησης
ύψους 2.000 ευρ για
παιδιά που γεννιούνται στην Ελλάδα θε σπίζεται από την 1η
Ιανουαρίου 2020, σύμ.
φωνα με το σχέδιο
νόμου Επίδομα γέννησης και λοιπές δια .
τάξεις- .
Η αίτηση υποβάλλε ται ηλεκτρονικά: a )
συνέχεια στην 2
οκ ης 4)
Σελίδα 9