Πρωτοσέλιδα εφημερίδων και εξώφυλλα περιοδικών
Πρωτοσέλιδο Γενική Δημοπρασιών:Recognized text:
KOAMOE
ζοιρρFΑΕΡ
ΜΕΛΟΣ ΤΗΣ
ΓΕΝΙ ΚΗ
ΣΑΒΒΑΤΟ
4 ΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2020
ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΩΝ
ΕΤΟΣ 43ο
AP . ΦΥΛΛΟΥ 12425
ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ ΠΡΩΪΝΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ- ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ
0,60 ΕΥΡΩ
ΣΩΝΙΕΡΟΥ 20 & ΠΑΛΑΙΟΛΟΓΟΥ 6-Τ.κ. 104 38
ΑΘΗΝΑ
Η ένταση μεταξύ ΗΠΑΙράν παρασύρει τις διεθνείς ανορές
αΦωτιάν στη Μέση Ανατολή
Απορρόφηση 32,7%
Μητσοτάκης:
Οι κόκκινες
γραμμές δεν
παραβιάζονται
των κονδυλίων του ΕΣΠΑ
3εw ρεμ ν
Στο 32.7% έφθοσε το ποσοστό απορρόφησης Των κονδυλων του ΕΣΠΑ στις 31 Δεεμβρίου . Από την ημέρα που
αναλάβαμε μέχρι το Τέλος του χρόνου, υχαμε περίπου τε .
τραπλάσιο ρυθμό απορρόφησης απ' όηι το διάστημα 1 Ι .
νουορίου 2019-7 loυλlο 2019- δήλωσε ο υπουργός Ανά .
ππυξης & Επενδύστων , κ . Αδωνις Γωργιάδης
Ειδικότερα , το χρονικό διόστημα Αύγουστος- Δεκέμβρι
ος 2019 , το ποσοστό δαπανν αυξήθηκε κατά 8%, επίδοση τίσσερις φορές μεγαλύτερη από την αντίστοιχη αύξ
ση που είχε σημαωθεί κατά τους πρτους επτά μήνες του
2019. Ιδιαίτερα στο Πρόγραμμα Ανταγωνιστικότητα Επ -.
χαρηματικότητα και Καινοτομία η αύξηση των δαπανν
ανέρχεται σε 14,5% τους τελευτaίοuς πίντπ μήνες .
Κυο Μητσοτάκης μι
λντας στην καναδική
εqημερίδα he Globe
and Mail τόνισε ότι Aεν θα
επιτρέψουμε καμία τουρκική
δραστηριότητα που να παραβ .
άζει τα κυριαοχικά διχαιματα
της Ελλάδας.
Αναφερόμενος στα ελληνο
τουρκικά σημεινει: Είμαστε
έτοιμο να συζητήσουμε με την
Τουρχία . Και αν δεν μπορεί να
επιτευχθεί συμφωνία , τότε εt .
μαστε ανοιχτοί ( στο ενδεχόμε .
νο να προοφύγουμε ) σε διεθνή
δικαιοδοσία . Αλλά , ο κόχχινες
Υραμμές δεν μπορούν να παρα .
βιαστούν ατό κανέναν.
Το όοuμά του για ην Ελλά .
δαδεν είναι τίτοτε λιγότερο από
επαναστατικό, αναφέρει η εφη
μερίδα για τον Μητοοτάκη και
προσθέτει Θέλει να δημιουρ γήσει μια ανταγυνιστική οικονομία, η οποία θα λειτουγεί ως
μαγνήτης για τις ξένες επενδύ.
Λνάφλεξη στις σχέσεις ΗΠΑ-Ιράν, και στην ευρύτερη περι
οχή της Μέσης Ανατολής, αναμένεται να προκαλέσει η δο Πάνω από 45.000 ελέγχους
λοφονία του Ιρανού στρατηγού Κασέμ Σουλείίμαν , επικεφαλής
της Δύναμης Κουντς των Φρουρν της Επανάστασης από αμε.
ρικανικά ελικόπτερα καθς πλέον ακούγονται οι σειρήνες του
πολέμου .
Θα είναι εξαιρετικά δύσκολο να αποφευχθεί ο κύκλος των αντ
ποίνων και των αντεπιθέσεων από το να διολισθήσει σε απευθείας αντιπαράθεση και να μετεξελιχθεί σε κίνδυνο πολέμου,
προειδοποιούν οι αναλυτές.
Η ένταση στη Μέση Ανατολή παρασύρει διεθνείς αγορές και το
ετοιμάζει η Εφορία το 2020
Οι ελεγκτικές Υπηρεσίες θα διενεργήσουν 25.100 πλήpeς και μερικούς φορολογικούς ελέγχους, εν η Υπηρε .
σία Ελίγχων Διασφάλισης Δημοσίων Εσόδων θα διξάγα
πάνω από 17.000. Ειδικότερα:
-Η Υπηρεσία Ελίγχων Διασφάλισης Δημοσίων Εσόδων
ΕΛΛΕ) θα διενεργήσει τυλάχιστον 670 έλεγχους..
έρευνες και 17:720 μερικούς επτόπους ελέγχους, συμπε
ριλομβανομέένων των ελέχχων διακίνησης.
- Οι ελεγκτικίς Υπηρεσίες θα διενεργήσουν 25100 πλήρεις και μερικούς φορολογικούς ελέγχους, εν από το σύ.
νολο των υποθέστων που Βα ελεγχθουν , τουλάχιστον το
70% θ0 αφορά φορολογικά έτη, χρήσας, υποθέσος, περ
όδους ή υποχρεσεις της τελευταίας πεντατiας κα από
αυτό το ποσοστό , τουλέχιστον 75% θα αφορούν καταρχήν
σε ελίγχους της τελυταίας τριrίας
Σε υψηλά τεσσάρων μηνν βρέθηκε ο χρυσός καθς οι επεν δυτές στρέφουν το βλέμμα τους στο κασφαλές καταφύγιο του
πολύτιμου μετάλλου .
Αλμαν σημείωσε το πετρίλαιο, παραμένοντας στα υψηλότερα
επίπεδα των τελευταίων μηνν, εν μέσω ανησυχιν ότι η κλιμά.
κωση των εντάσεων θα προκαλέσει αναταραχές στην προσφο ρά πετρελαίου .
σεις .
Καταθέσεις: Ελαφρά μείωση
τον Νοέμβριο
Δημοπρασία τρίμηνων εντόκων
375 εκαT..
Αρνητική η χρηματοδότηση
του ιδιωτικού τομέα
Γιxoή μείωση κατέγαψαν οι τραπεζικές χατα .
θέσεις νοιχοκυριν και επιχειρήσεων τον Νο Lέμβοιο . Οι χαταθέσεις διαμορηθηκαν στα
139.57 διο . από 139,69 διο . τον Οχτβριο . Οι καταθέσεις
του ιδιωτικού τομέα παρουσίασαν μείωση 206 εκατ . ένα ντι αύξησης 643 εκατ , εν οι καταθέσεις από επιχειρή .
σεις παρου ίασαν μείωση 257 εκατ , έναντι αυξησης 136
ύμφωνα με τα στοιχεία της ΤrE, ο ετήσιος ρυ , μός μεταβολής της συνολικής χρηματοδότη
σης του ιδιωτικού τομέα ήταν αρνητικός τον
Νόεμβριο(-0,3% ) από -0,2% του Οκτωβρίο , αν και η
μηνιαία καθαρή 00ή της χοηματοδότησης προς τον ιδι.
ωτικό τομέα ήταν θετική κατά 60 εκατ , έναντι αρνητι.
κής ροής 431 εκατ. του προηγουμένου μηνός .
Την Τετάρτη 8 Ιανουαρίον 2020 θα διενεργηθεί Δημο πρασία Εντόκων Γραμματίων διάρκειας 13 εβδομά
δων του Ελληνικού Δημοσίου , σε άνλη μορφή , ποσού 375
εκατομμνρίων ευρo , λήξεως 14 Απρλίου 2020. Παράλληλα με τη δημοπρασία, το Υπουργείο Οικονομικν παρέχει
τη δυνατύτητα σε qυσιχά πρόσωπα (ιδιτες ) να προμηθευτούν τους εν λόγω τίτλους
εκαt .