Πρωτοσέλιδο Λακωνικός Τύπος:
Newspaper website WebsiteRecognized text:
Όι Ψάχνεις είναι εδ!
Όλες οι ΑΓΓΕΛΙΕΣ
στις σελίδες 12 & 13
Ανήμερα των θεοφονείων
Αγιασμός των υδάτων
στο Γύθειο > σελ. 7
Στη κκσέντραν του 2020
Αστέρας, Σπάρτη
Συμβουλές ασφαλούς
οδήγησης για την
επερχόμενη κακοκαιρία σελ8 και Πανγυθεατικός σελ 15
ΛΑΚΩΝΙΚΟΣ ΤΥΠΟΣ
ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ
Σ68Βατο 4 Ιανουσρίου 2020 Ετος 24 Αριθμός 58001 Τιμή φύλλου 0,50
Τηλ. 2781081253 Fax 2731081250 . [email protected] . www.takonikos.gr
Κανακάκος
Υπεράνθρωπες
Προσπάθειες
να διατηρηθεί.
η Σπάρτη καθαρή
Ελλάδα , Ισραήλ & Κύπρος υπέγραψαν για τον αγωγό φυσικού αερίου
Μέσω Λακωνίας
0 κEastMed
GREECE
TURKEY
Σημαντικά ηροβλήματα και
δυολειτουργία στην anοKoμιδή απορριμμάτων Παρατηρούνται το τελευταίο διάστημα
σε γειτονιές της Σπάρτης , Οι
λόγοι αυτής της κατάστασης
Πou εγείρει αντιδράσεις είναι
η υnοστελέχωση της Υπnρεσίας Καθαριότητας του Δ
Σπάρτης σε ανθρπινο δυναμικό και οχή ματα .
EASTMED
CYPRUS
Mediterranean Sea
έλλειψη
Στον Αγ. Φωκά Μονεμβασίας η σύνδεση με την Κρήτη
κουσίμων λόγω εμηλοκής σε
διαγωνισμούς Προμήθειας
στην ευρύτερη Περιοχή της νοτιοανατολικής Ευρηης και μεσογειακής λεκάνης , εν αnoτελεί
το επιστέγασμα της νέας γεωno λίτικής εταιρικής σχέσης μεταξύ
Ελλάδας Κύπρου και Ισροήλ
θέτει , naράλληλα , τέλος στην
ενεργειακή αnομόνωση της Κύ Προu και διασφαλίζει την Παρoχή
σερίου σε περιοχές της Ελλάδας
Ποu σήμερα δεν έχουν Πρό σθαση στο εθνικό δίκτυο
Το έργο συνόδει , επίσης με τις
στρατηγικές ενεργειακές επιδι ξεις της Ευρωπαίκής Ενωσης
καθς ανοίγει έναν νέο διά δρομο Προμήθειας αερίου καιθα
συμβάλλει στην ενεργειακή
ασφάλεια των κρατν -μελν
μέσω της διαφοροποίησης
nηγν και οδεύσεων .
Τη διακρατική συμφωνία για την
κατασκευή του αγωγού φυσικού
σερίου -EastMed. επισφράγισον
Ελάδα , Κύπρος και Ισραήλ την
Πέμπτη 2/1 στο Ζάππειο Μέγαρο .
Ησυμφωνίαυπεγράφη anό τους
υποuργούς Ενέργειας Ελλόδας
Ιopoήλ και Κύπρου , Κωστή Χα τζηδάκη , ΓουΒάλ Στάινας και
Γιργο Λακκοτρύπη , αντίστουκα ,
nαρoυσία των Πγετν των τριν
χωρν , Κυριάκου Μητσοτάκη,
Νίκου Αναστασιάδη και Μπένια εν η ανωμαλία στην αποκομιν Νετανιάχου.
0 αγωγός θθα συνδέσει το κοιτόσματα φυσικού αερίου της Ανα τολικής Μεσογείου με την
ευρωnαϊκή aγορά μέσω της Κύnρου και της Ελλάδας Σύμφωνα
με εκτιμήσεις και δημοσιεύματα ,
nρόκειται για έργο nou αναBαθμίζει τον ρόλοο της χρας μας
μιδή εντάθηκε και λόγω του
αυξημένου όγκου αnορριμμάτων Που anoτiθενται ανεξέ λεγκτα οπό Πολίτες , τόσο στο
αστικό τμήμα, αλλά και στην
Unαιθρο , με συνέπεια την επ Βάρυνση του περιΒάλλοντος
Τα παραπάνω ισχυρίζεται με
δηλσεις του ο αρμόδιος αντιδήμαρχος της Υηρεσίας
Καθαριότητας του Δήμου
Σπάρτης κ. Χρήστος Κανακάκος , ο οπoίος αναφέρει χαρα
συνέχεια σελ 9
Ολοκληρωμένες
Χωρικές Επενδύσεις στον Ταυγετο
κτηριστικά . Παρά το ότι η
στελέχωση της Υnηρεσίας
Η στρατηγική της Περιφέρεια σε συνεργασία με Δ . Καλαμάτας και Σπάρτης
Την υλοηοίηση της Στρατηγι - ηθεί σε συνεργασία της Περι - καίου όρους στην Αρκαδία .
κής Ολοκληρωμένων Χωρικν φέρειας με τους Δήμους Καλο- Πρόγραμμα Ολοκληρωμένων ματοδοτείται aπό το Ευρωπαϊκό
Επενδύσεων (ΟΧE) για την ne - μάτας και Σηάρτης
ριοχή του Τούγέτου Προωθεί η Σημεινεται ότι ανάλογη nρο- είται τον τελευταίο έναν ηερί - ξης και το Εθνικό Κέντρο Τεκ Περιφέρεια Πελοποννήσου . Η oπτική εξετάζει η Περιφέρεια nou χρόνο στην περιοχή της μnρίωσης
νέα ΟΧΕ Πρόκειται να υλοποι - και για την περιοχή του Λυ - Μάνης με ηροϋπολογισμό συνέχεια σελ 9
Καθαριότητος υπολείπεται
κατά Πολύ των Πραγματικν
12.000.000 ευρ , nou συγχρη
αναγκν της Πόλης μας , κα Χωρικν Εnενδύσεων υλοποι Τομείο Περιφερειακής ΑνάπτυταΒάλλονται υπεράνθρωπες
Προσπάθειες αnό όλους στε
ηΠόλη να διατηρηθεί καθαρή .
ουνέκεια σελ γ
Η φθορά
των λέξεων
του Αθ. Στρίκου
ΣΕΜΙΡΑΜΙΣ ΖΑΚΑΚΗ-ΒΛΑΧΑΚΟΥ 1ΠΝΕΥΜΟΝΟΛΟΓΟΣ
Αγησιλάου 116, Σπάρτη // τηλ. & fax 27310 26690// κιν. 6987 737 850
> σελ. 3

Τελευταία νέα από την εφημερίδα