Πρωτοσέλιδο Οικονομική:Recognized text:
Παρασκευή
Οικονομική
Ιανουαρίου
Κιδημερινή οικονομική ειδική cqμμερίδα Διακηρύξευν- Δημοηρασιν
Έτος 22ο
Αριθ. Φύλ: 6953
Τιμή : 1.00ε
Βαλτετσίου 26-Τ.Κ. 54453-ΘΕΣΝΙΚΗ-Τηλ.: 2310 952232 FAX:2310 9522333
Σε ισχύ
η νέα Πάγια
ρύθμιση
οφειλν
e-αποδείξειs
- Τι ισχύει από 1/1/2020
Από τις αρχές Νοεμβρίου γνωρίζουμε ότι
από την 1η Ιανουαρίου
του 2020 θα ισχύσει το
νέο όριο δαπάνης ει σοδημάτων με ηλεκτρονικές απόδείξεις.
ποινή
φόρου με συντελεστή
22% στο ακάλυπτο
ποσό , τη διαφορά δη.
λαδή ανάμεσα στις
απαιτούμενες e-αnoδείξεων και αυτές του
επιβάλλεται
Τη δυνατότητα να
ενταχθούν στη νέα
ευνοική πάγια ρύθ ργείου
Έτσι, όλοι οι φορολο- θα εμφανίσει ο φορο γούμενοι θα πρέπει να
ριχτούν στο κυνήγι
ηλεκτρονικν
λογούμενος.
Στο εισόδημα , που θα
λαμβάνεται υπόψη για
τον υπολογισμό του
30%, δε θα περιλαμβά.
νονται η ειδική ει.
σφορά , αλληλεγγύης
και τυχόν δαπάνες του
φορολογούμενου για
μιση του
Οικονομικν έχουν
από χθες Πέμπτη οι
οφειλέτες του Δημοσίου αποπληρνοντας τα χρέη τους σε
περισσότερες δόσεις .
Όλες οι αρρύθμιστες
οφελές μπορούν να
συνέχεια στην 11
aπoδείξεων.
Μισθωτοί, συνταξιούχοι, ελεύθεροι επαγ Υελματίες, αγρότες και
όσοι αποκτούν εισοδήματα από ακίνητα θα
πρέπει να εξοφλούν με
πλαστικό χρήμα ή με
μέσα πληρωμής δαπa νες αγοράς αγαθν
Για φορολογούμε.
νους με εισοδήματα
άνω των 66.667 ευρ μηλότερα του 30%.
προβλέπεται αντατο
όριο 20.000 ευρ στο
ποσό των δαπανν ποu
θα πρέπει να πραγμα.
τοποιούν με ηλεκτρο-αγαθά και, υπηρεσίες
νικά μέσα πληρωμής .
Δηλαδή όσοι φορολο- ριν :
γούμενοι έχουν ετήσιο
πραγματικό εισόδημα κοολούχα ποτάψωμί,
άνω των 66.667 ευρ δημητριακά, ρύζ , ζυθα αρκεί να καλύψουν μαρικά, κρέας, ψάρια ,
ποσό δαπανν 20.000
ευρ, το οποίο αντιστοιχεί σε ποσοστά χα
διατροφή.
. Αγαθά και υπηρεσίες
Πιο αναλυτικά , θα
αναγνωρίζονται δαπά.
νες που αφορούν σε
Αντατο όριο στο
ποσό των δαπανν
είναι τα 20.000 ευρω,
ανεξαρτήτως εισοδή.
ηλεκτρονικά
"Συντάξιμοs"
ο χρόν0s
επιδότησηs αnό
και παροχής υπηρε - ματος , εν σε κάθε
σιν , αξίας ίσης με το
30% του συνολικού
ετήσιου πραγματικού
εισοδήματός τους .
Σε περίπτωση μη κά.
λυψης του απαιτούμεποσοστού
των παρακάτω κατηγοφορολογούμενο του
οποίου έχει κατασχεθεί ο τραπεζικός λογα.
τον ΟΑΕΔ για
τουs άνεργουs
επαγγελματίεs
Διατροφή και μη αλριασμός
απαιτούμενο όριο δαπανν θα περιορίζεται
στα 5.000 ευρ.
συνέχεια στην 10
Επίδομα
Παιδιού
Θα αναγνωρίζεται ο
χρόνος τακτικής επ.
δότησης της ανεργίας
των ελευθέρων επαγγελματιν σαν χρόνος
άσφάλισης προκειμέ.
νου να "βγουν" σύνταξη.
Αυτό προβλέπει εγκύκλιος την οπoίa εξ .
( κατ "εφαρμογή rαλιό
- Πότε θα δοθεί η Α ' δόση
του 2020
Σελίδα 9
συνέχεια στην 2
ΒeΟEί