Πρωτοσέλιδα εφημερίδων και εξώφυλλα περιοδικών
Πρωτοσέλιδο Γενική Δημοπρασιών:Recognized text:
ειρΡrΑΕΡ
ΜΕΛΟΣ ΤΗΣ
ΓΕΝ ΚΗ
ΠΕΜΠΤΗ
3 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2020
ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΩΝ
ΕΤΟΣ 43ο
ΑP. ΦΥΛΛΟΥ 12422
ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ ΠΡΩΪΝΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ- ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ
0,60 ΕΥΡΩ
ΣΩΝΙΕΡΟΥ 20 & ΠΑΛΑΙΟΛΟΓΟΥ 6-Τ.κ. 104 38
ΑΘΗΝΑ
Έπεσαν οι υπογραφές-Ποιά τα οφέλη του έργου για Ελλάδα και Ευρπη
EastMed. Εργο
μεγάλης σημασίας για την Eλλάδα
Σταϊκούρας: Η οικονομία
αξιολογείται θετικά
από αγορές και πολίτες
Κυβέρνηση: "Όλα
για τη μεσαία
τάξη" η επιλογή
Τεληνική οιχονομία αξιολογείται πλέον θε | τιχά από τους εταίρους μας , τους επενδυ- τέs, τους οίχους αξιολόγησης και τους Ελ.
ληνες πολίτες , γεγονός που αποδειχνύεται και από
την μεγάλη άνοδο του δείχτη του χρηματιστηρίου
το 2019, τόνισε ο υπουργός Οιχονομικν Χρ Σταϊκούρας , κατά την έναρξη της πρτης συνεδρίασηs
του Χρηματιστηρίου γα το 2020. Ο υπουργός Οικο νομικν έθεσε τους στύχους για το 2020:
το 2020
Ημείωση των αοφαλιστικν
Lεισgορν
και εογοδοτν και η μείωση ( με
στόχο την κατάργηση ) της ειδι
κής εισφοράς αλληλεγγύης , είναι δύο θέματα στα οποία επι .
κεντρνεται η κυβέρνηση γα
το 2020, χαθς η μεσαία τάξη
και η ελάφρυνσή της , όπως λέ.
ει, παραμένει πρτη προτεραιότητα στην πολιτική της .
Ο οχεδιασμός του υπουργεί .
ου Εργασίας για τις αοφαλιστι .
κές ειοφορές εργοδοτν . ερ γαζομένων προβλέπει τις εξis
μεισεις: το 2020 0.9%, το 2021
1.0936, το 2022 καά 1.61% κα το
εργαομένων
την κδιπλωματία των αγωγν να είναι γεγονός , η
- πρτη, για τη χρονιά, κίνηση στην διπλωματική σκαΣΕΛ. 3
κιέραν όσον αφορά την Ανατολική Μεσόγειο έγινε χθες με την
Ελληνικά ομόλογα: Από τα ..
υπογραφή Ελλάδας , Κύπρου και Ισραήλ για τον αγωγό Φυσι.
κού Αερίου East-Med στην Αθήνα .
Το τεράστιο έργο αυτό να αναμένεται να αλλάξει τα ενεργεια.
κά δεδομένα, γεγονός που προκαλεί την ενόχληση της Αγκυαζήτητα , Πρωταθλητές!
Ωςη χρονιά των ελληνικν ομολόγων θα μπορούσε να
χαρακτηριστεί το 2019. Οι επενδυτές επίστρεψαν μαζικά
στη διυτρογινή αγορά αναδακνύοντας τα ομόλογα του
Ελληνικού Δημοσίου επρωταθλητές της αγοράς τη χρο νια που έφυγε καθς οι Τμές Τους μέσα σε ένα χρόνο αυ.
φθηκαν κατά μέσο ορο 25%. Ο τφρος αυξήθηκε 70% ξεπερ νντας τα 8.5 δισευρ, Οι αποδόσες σε όλες Τις χρον κές διάρκειες υποχρησαν με αποτέλεσμα το κόστος δα νασμού για το Δημόσιο να περιοριστεί κατά 3%. Οι εξελ .
ος συτίς δημιουργούν ευνοικές προυποθέσεις προκτιμ
νου ο (ΟΔΗΧ) να προσφύγα το 2020 στις αγορές για να
δανειστα από 4 ως 8 δο ευρ.
Ο αγωγός φυσικού αερίου EastMed είναι η επιλογή που συγκεντρνει τα περισσότερα οικονομικά και πολιτικά πλεονεκτήματα για τη μεταφορά φυσικού αερίου από την Ανατολική
Μεσόγειο.
2023 1,40%.
Για να δουν αυξηση στις αποδοχές τους " μεσαίο " μισθυ τοί και συνταξιούχοι ένας Τρ .
πος υπάρχει: Η μείωση χα τελικά η κατάρrηση της ειδικής ει .
οφοράς αλληλεγγύης , χαράτου
το οποίο πληρνουν 2,3 εκατομ .
μύρια φοολογούμενο
προς την Ευρπη .
Ο East Med αναβαθμίζει ενεργειακά την Ελλάδα .
Εφόσον ξεκινήσουν οι εργασίες κατασκευής το έργο θα είναι
έτοιμο το 2025.
Το κόστος του είναι αναμφισβήτητα υψηλό και υπολογίζεται
περίπου στα 5 δισεκατομμύρια ευρ εν αρκετές είναι και οι
τεχνικές του δυσκολίες.
Στα 1.147 ευρ ομέσος μισθός
Με χρέη στην Εφορία 4.2 εκατ.
Αύξηση εργαζομένων
στην ελληνική μεταποίηση
τα 105,4 διο . έφτασαν τον Νοέμβουο τα χρέη
, προς την Εqoρία . Απ' όσους χρωστούν , συνολι
κά 1,244 εκατομμύρια φορολογούμενοι βίωσαν
μέτρα αναγκαστικής είσπραξης το 2019 , εν επιπρό σθετα 1.321 εκατ . κινδυνεύουν να έχουν την ίδια τύ
χη, Στο 11μηνο, το νέο ληξιπρόθεσμο χρέος ( έφτασε
τα 6953 εκατ, ποσό σημαντικά μεωμένο έναντι του
11μήνου του 2018.
τα 50,34 ευρ ανήλθε το μέσο ημερομίσθιο σε
, αoφαλισμένους με πλήρη απασχόληση στο συ .
νολο των κοινν επιχειρήσεων καιο μέσος μι .
σθός διαμοοφθηκε στα 1.147,01 ευρ , τον Ιούνιο του
2019. Στη μερική απασχόληση , το μέσο ημερομίσθιο
τοιχεία της ηευνας PM του Δεχεμβρίου υπ
ξαν περαιτέρω βελτίωση των λειτουργικν συνθηκν
του μεταπουητικού τομέα . Η συνολική ανάπτυξη υποστη ύχ0ηκε από τις συνεχίόμενες αυξήσεις της παρσγογής
και των νέων παραγγελιν . Ως c τούτου, οι εταιρεiες αυ
ξησαν τον aριθμό εoγαζομένων τους με τον ταχύτερο ουθ.
μό που έχει καταγραφεί από τον Απρλιο.
και ο μέσος μισθός ανήλθαν στα 24,98 εvρ και στα
399,36 ευρ , αντίστοιχα.