Πρωτοσέλιδο Χτύπος:Recognized text:
04 01

ΣΑΒΒΑΤΟ 04.01.2020
ΕΤΟΣ 24ο
ΑΡΙΘΜΟΣ ΦΥΛΛΟΥ 1137
ΤΙΜΗ: 0.10 ευρώ

Regional Media awaRds 2019
Τeσσερα βραβεiα για
τον Χ-τύπο, το xtypos.gr
και το syneidisi.com
ςύρρΑξΗ ςτΗ ΒόύλΗ

ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΑ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ • www.xtypos.gr

ΑκίνΗτΑ
ΑλλΑγες
εύκΑίρίες κΑί πΑγίΔες

6+1

τό 2020

* Όσα πρέπει να ξέρουν οι ιδιοκτήτες διαμερισμάτων
* ό ενΦίΑ και οι ανατροπές μέσω αντικειμενικών αξιών
* τα ενοίκια, οι ανακαινίσεις και οι μεταβιβάσεις
* Η ανάκαμψη της οικοδομής και τα τραπεζικά δάνεια

Προ των πυλών βρίσκονται μεγάλες
αλλαγές στην αγορά ακινήτων, που
χτυπήθηκε «άγρια» στα χρόνια της
κρίσης και των μνημονίων και πλέον
δείχνει να βρίσκεται σε φάση ανάκαμψης.
σελ. 6-7

Αγρίός πόλεΜός
ΜετΑ τΗν εκεχείρίΑ
των γίόρτων

σελ. 5

ΑντεπίθεςΗ ΜΗτςότΑκΗ

ΔίπλωΜΑτίκό ςπρίντ 27
ΗΜερων ΑπΑντΗςΗ ςτίς
πρόκλΗςείς ερντόγΑν
σελ. 4

Τα Χριστούγεννα έχουν
τη Βασίλισσα του Χιονιού
και τοΗράκλειοτον
...Δήμαρχο των Φόρων
Η ΑΚΕΠ κατακεραυνώνει τον κ. Νίκο
Μπάμπαλο κι όσα προφασίστηκε για να
μην τεθεί καν σε ψηφοφορία η πρόταση
μείωσης δημοτικών τελών - φόρων.

σελ. 9

Σε κλίμα συναίνεσης ψηφίστηκε ο
Προϋπολογισμός 2020 της Ν. Ιωνίας
Η παράταξη του κ. Γκότση πέρασε το δικό της μήνυμα με
την αποχή της από την ψήφιση του Προϋπολογισμού.
σελ. 10-11

ςε μια εντυπωσιακή εκδήλωση
βραβεύτηκαν οι επιτυχόντες μαθητές
του Δήμου Ηρακλείου Αττικής σελ. 21
Δείτε τίς είΔίκότΗτες

Πρόσληψη
58 ατόμων
στο Δήμο της
Αγ. Παρασκευής

Καλή χρονιά
ΝεΑ ΔΙεΥΘΥΝσΗ:
ΑΓΝΩΣΤΩΝ ΗΡΩΩΝ 109
τ.: 2102713013

σελ. 2