Πρωτοσέλιδο Ενημέρωση:
Newspaper website WebsiteRecognized text:
Ο ΚΑΙΡΟΣ ΣΗΜΕΡΑ: 08:00

3oC, 14:00

11oC, 20:00

5oC - Υγρασία 55%-95% - Άνεμοι: Β - Δ 1-3μπ. Ανατολή ηλίου: 08:01 - Δύση ηλίου: 17:28

€0.80

¼ôáí ç äéáäéêáóßá åßíáé ïõóßá

Ο τρόπος υπέρβασης της κρίσης σκουπιδιών που ελοχεύει, καθ’ όσον δεν έχουν
εκλείψει οι παράγοντες που την (ανα)παράγουν, συνιστά όρο και προϋπόθεση
γι’ αυτήν. Όσες αποφάσεις (σ.σ. υπενθυμίζεται ότι με απόφαση της Αποκεντρωμένης έγινε δυνατή η χρήση της εγκατάστασης του ΣΥΔΙΣΑ
στην Λευκίμμη, με τις γνωστές παρενέργειες) των Αποκεντρωμένων και να εκδοθούν, εξακολουθεί να είναι αναγκαία η αναθεώρηση του περιφερειακού Σχεδιασμού (ΠΕΣΔΑ). Και τούτο διότι ο υφιστάμενος αποδείχθηκε προβληματικός, γεγονός που δεν αφορά αποκλειστικά και μόνον στην Κέρκυρα αλλά και στην Λευκάδα και τη Ζάκυνθο. Η επιβεβλημένη αναθεώρησή του είναι πολιτική διαδικασία ανάληψης ευθύνης και
όχι μια τυπική, τεχνοκρατικής φύσης, υπόθεση. Ο κοινός νους «λέει» ότι η διαδικασία αυτή θα έπρεπε να είχε κινηθεί από καιρό. 3>>

Παρασκευή 3 Ιανουαρίου 2020
www.enimerosi.com

Αρ. Φύλλου 5032

ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΚΑΙ ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΔΕΜΑΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΣΗΜΕΡΑ ΣΤΟΝ ΦΟΔΣΑ

Ç ìçôÝñá ôùí ìá÷þí ãéá ôá óêïõðßäéá!
• Ðïéï ôï êüóôïò
• Ãéá ðïéá ðïóüôçôá
ãßíåôáé ëüãïò
• Ãéáôß ðáñáôåßíåôáé
ç äåìáôïðïßçóç
• Ðüôå äçìïðñáôåßôáé
ôï åñãïóôÜóéï
• Ðïõ èá ãßíåé
ï íÝïò ×ÕÔÕ

Ï Áç Âáóßëçò ìðÞêå óôçí ÐáéäéáôñéêÞ áð’ ôï ðáñÜèõñï!

ΓΙΩΡΓΟΣ ΚΑΤΣΑΪΤΗΣ
ΒΑΓΓΕΛΗΣ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΣ

ΚΕΡΚΥΡΑ. Επί τάπητος η μεταφορά σκουπιδιών εκτός Κερκύρας, τίθεται σήμερα Παρασκευή
(3.1.2020) στην συνεδρίαση του
δ.σ. του Φορέα Διαχείρισης
ΦΟΔΣΑ/ΣΥΔΙΣΑ.
Σύμφωνα με την εισήγηση του
αρμόδιου δ/ντή, Σπ. Κορωνάκη
και σε εφαρμογή της πρόσφατης
κοινής απόφασης των Αποκεντρωμένων Δυτικής Ελλάδας και
Δυτικής Μακεδονίας, η διοίκηση
του Φορέα καλείται να αποφασίσει για τη μεταφορά.

Την Πρωτοχρονιά, ο Αγιος Βασίλης κατέβηκε με σκοινιά από την ταράτσα και εμφανίστηκε απροσδόκητα από το παράθυρο,
σκορπίζοντας χαμόγελα και δώρα στα παιδιά!. ΣΕΛΙΔΑ 8»

Äéáðñáãìáôåýóåéò
ãéá ôç ìåôáâßâáóç
ôùí «ÄÞìçôñá»
4>>>

ÐáñÜôáóç ìÝ÷ñé ôÝëïò
Áðñßëç ãéá ôï Ìåôáöïñéêü
Éóïäýíáìï óôá êáýóéìá

Σελίδα 5>>

Ôï óýíèåôï
ðñüâëçìá
ôçò äéá÷åßñéóçò
ôùí áðïññéììÜôùí
Ο

ΧΡΥΣΑΝΘΟΣ ΣΑΡΛΗΣ 6&7>>>

ÅðéóôñïöÞ óôç äñÜóç ìå ôáîßäé
óôçí ¢ñôá ãéá ôïí ÁÏÊÊ 13>>

3>>>



Τελευταία νέα από την εφημερίδα