Πρωτοσέλιδο Ολύμπιο Βήμα:
Newspaper website WebsiteRecognized text:
OBHMA
ΟΛΥΜΠΙΟ ΒΗΜΑ
ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΝΟΜΟΥ ΠΙΕΡΙΑΣ
Εoσο φoυρ tm | 0o w ωp
ΠΕαTΗ 3 ΑNΟYAOΥ 03
www.olympiob imn.gα
ΝEΑ ΠΑΓΙΑ ΡΥΟΜΙΣΗ
ΕΞΟΔΙΚΑΣΤΙΚΟΣ
ΜΗΚΑΝΙΣΜΟΣ
TO 2020
ΟΦΕΙΛΩΝ
Σε ισχύ από χθες
Παρατείνεται έως
τις 30 Απρίλιου η
ρύθμιση οφειλν
ΠΟΣΕΣ ΥΠΟΘΕΣΕΙ
EΧΟΥΝ ΚΑΤΑTEΘΕ
Οι 30 σημαντικότερες να τους οφειέτες
του Δημοσίου
αλλαγές στη
φορολογία
ΤΙΠΡΟΒΛΕΠΕΤΑ
Τη δότρα πrμής apior
opevo Μή 0oας όo σους οp
κ rμοu η νή Το pσn
οumupμu uoτ, κu
ούoτ oήμα
0eoς on 3ή40 poοοpa
μ.ηοoςopμέiς, 00ος poοφapοo φκ, ouοφφος
εσμaτς 00ΕΟΑ 40ος Τpo
οφpοο δνop μ ς ς
δκοροςληpονοο
Μη ηομθ, α άς opλs
o s οκόότpα w μ.
ούν α οτοβcύν σηνα πo p40η
3 ς po δovέχpuν ρυν o
είo piμοη ηΗής ΚΡ Κ ΤΗ 1η
Nioou 20
δημοίμ αν Τρn 30 Δne eiu θη
n keμ npaμτu(ok
κα1200100, μηναrca o υπpmo
o δν pn μήaς ουpο .
μο ao οu od κεύμΡΗό
poμoς pvpήρ pp
νa epv μ , οή
μήρ Χ0 u Σοo
o ό στομΗ00ς ν ς
δ ς o Χρiς π οppν ς
φoς 1ήομάδος knapria 0006017
-138019 5 00εμομάδς ναηpen
οpavεεθήpν Eνμν Ψ300Σroru0 ς Tο φ040 νη μη
palv poν ee016-17τ
uw σ 5
ΣΤΗ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΑ ΚΑΙ ΣΤΟΝ ΦΠΑ
ΔΡΑΣΗ ΤΗΣ ΟΜΝΕA ΠΕΡΙΑΣ ΠΑ
ΤΗΝΟΔ ΑΣΦΒΑ
ΕΣΦΟΡΑΜΝΜΤΥΗΣ :
Τα σενάρια και οι
προϋποθέσεις
Οδηγ προσεκτικά
για τον εαυτό μου κα
τους γύρω μου
noΥ ΕEΕΡΤΑΖΕΤΑΗ
ΚΥΒΕΡΜΗΕΗ
ΕΝΤΥΠΟΙΑΚΗ Η ΥΠΟΟΧΗ ΤΟΥ 2020 ΣΤΗΝ ΚΤΕΡΙΝΗ
κ. Κουκοδήμος: Η Κατερίνη στέλνει
μήνυμα γιορτής και ελπίδας
Eμη ς οpoς ηεγης προρά
ΤοΜ6oa Dαpoτνδημαοa mρ
pouπροθπτίοημμύ uθo ghownς
Eu νοημkη rκ ς
Μαoppάoίλη.εγ εpήβημε ν pn
φpόμκw νήn eon , A
vmuo μη οφφλη ς 4
ooμν άε0mτμε
οφoροκό ς 305 αήαι να
ωο μά oμα ελ οι οο
μααπowδ12000ευρο μαντίς
nd 2% 10%
Aapάμοντι o κόομα ς Πoε Marής
Δράση ης oEΔηο νοκή οδ
μληης ΟΕΔnpia. ναpό aυμμήο
ε ς ος οδεγούς Παpς ν
ΕΥΡΟΠΟΗΣΗ ΤΗΣ οκονοΜAΣ
Οι επτά στόχοι για την
οικονομία το 2020
Χ ΣΤΑκΟΥΡΑ ΟM
ΣΤΟΝΕΦΗΣΥΧΑΣΜΟ
ΒΔΟΟκοrΕΝΒAΗ DA
4.702 κρούσματα
σε έναν χρόνο
Ema pooύς στopuς μα wνotος ηρέγρα
φουράς Οnα ν Χήμες uάτέp
ow οp τu mν oopn mς
πprουτρίoσης κου Χηματαu
w οόρ οi α s
1.5mnη ν κα δmpή oοηκής μνς
2 οδοομή οuaoμος pοηση
TYMAIKEE
ΑΠΕΡΙΣΟΤΕΡΑ ΦΥΜΤΑ
Πpoioαη άοηu tρwvnα οη
nipα μος οκpομa e κ
Το 30100 ηαν 17 pουμαοκί Οw
ηs υ σβr μο Ο
ποpοσς ος καoος poo οής βg ήον το γ oiaς-oov
pά a μνα δήμο- ο
500omως
Τασpauip a η mμ lanμ ος θαamής ου
bpνer o πηpομ Kαό oυ
υpg npo u Rno mo.
ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΝΟΗ ΠΟΝΤΟΝ ΠΕΡΑΣ
ς ουφής
Συγκέντρωση τροφίμων για τον
φιλόπτωχο σύλλογο Ελεημοσύνην
4θdoηκυ δoμουοομς
πού, μου υpς ταμη μοοηςσεαη μοφε - K Κ
φφολάτρς wκn
4 Eouoη nκ σόηpς οy ομή
ΚΟΝΤΤΑΝΤΙΝΙΔΗ
Μουηmή κεημήa no poν n
όνpς 0 δνο e μον. Τα πpo
κpσΑ20νnής ατηws
Aνίoo ω ΜΤράνημαν πά ό
4210 ς, σό ς otς o Μ
αoν 1. 1.Αr ύς λ0T Φ Ο
υa Τ aΜΗ
1 brέpiu doppw μοο
πpύpσπό ς mmαpς wK BAΑΙ
C3) 9οoαήpοv λοomi
φΟΡΟυ
ΤΕΡΠΟΣ
Στόχος έξτρα έσοδα έως μισό δι
ΚΑΙ ΝΕΕΣ MBΩΕΣ ΒΦΑ
τηλ.2901υ7639
κosiopolochotonομmail. onm
κΕΛ 15ΤΑΤΕ
Κυtauευτmε an Κοταιυν
concrate
Κarrpiνm
| ro Τδε, pόλο
|μκαας u. ΛΜΠΤΚΑΗΥΑ ΓΑΕΗΜΕ Ε15iα
Mmτόν
Πωλαυωται πυτοναμα διαμι. μισματα
στην Λεπτοκαρφά Πιερίας οπό 52τμ)
Κίως 60τμ κοντά στην Θάλασσα.
| uimςμότwοmν
| ήnn απp
| ς ν ςος ς
| ςwomp τu.
| πίοιη ppa ο| μντu να τΜη
Χιουμ σχσος εμπιστοσύνης
Εnαγγελματικά ακένητα και
οικόπεδα εντός αχιδiou καιΕΚτάς
Αστην Λιπτοκαρού και πλάκα
(Αιτοχρου.
Μι προίόντα meότητας στις
λύτεpες ιμές αιτο
εξειδιανμένο μας Τπpοοumaό , ος
Εyόμoστε ο kύτερο
επoτλεoμα.
| Aaς ςπο
| oιμπ ο υυ ο
| ρς Οκομ
| Εtpς Χρ Insip.
|5uάν m ίφη
|η Tφopη
ΕΡΓΟΣΤΑΣΙΟ ΕΤοιΜΟΥ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑΤΟΣ
T.2351039303 & 34886
ΑΦΟΙ ΚΩΣΤΟΠΟΥΛΟΙ Ο.Ε. pομαρί .
- c0 Σ0 190330
Www.terpas.gr infocterpas.gr
21520-11 110.
konstadin idislive.com
nuTΟnοΗΜΕΝΗ ΜΟΝΑΛΑ
Ε Εε ρχΡΟαΜ