Πρωτοσέλιδο Η Γνώμη:
Newspaper website WebsiteRecognized text:
TETΑΡΤΗ

1

ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ
2020

ΗΜΕΡΗΣΙΑ

ΕΦΗΜΕΡΙ∆Α

ΤΩΝ

Π ΑΤ Ρ Ω Ν

Ι∆ΡΥΤΗΣ: ΧΡΗΣΤΟΣ Ι. ΧΡΙΣΤΟΠΟΥΛΟΣ

Χρόνος 18ος / Αριθµ. φύλλου 5326

ΜΕΣΑ ΣΤΟ ΠΡΩΤΟ ΤΡΙΜΗΝΟ ANAMENETAI Η ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ

Κοινωφελή
προγράµµατα για
9.000 ανέργους

n ΤΙΜΗ 1 ΕΥΡΩ

ΣΗΜΕΡΑ 11 π.µ. ΣΤΟΝ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΙΚΟ ΝΑΟ ΤΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΙΣΤΡΙΑΣ

Με δοξολογία
ξεκινάει
η νέα χρονιά

ΣΕΛ. 6

ΕΥΧΕΣ
ΘΑ ∆ΕΧΘΟΥΝ
ΦΑΡΜΑΚΗΣ ΚΑΙ
ΠΕΛΕΤΙ∆ΗΣ ΣΕ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΑΙ
∆ΗΜΑΡΧΕΙΟ
ΣΕΛ. 7

ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΙ ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΩΝ ΤΑΞΕΩΝ ΤΗΣ ΑΧΑΪΑΣ ΜΙΛΟΥΝ ΣΤΗ «Γ»

ΠΡΟΣΟΧΗ ΣΤΑ ΟΡΕΙΝΑ ΛΟΓΩ ΠΑΓΕΤΟΥ

Με ήλιο αλλά...
και αλυσίδες
ΣΕΛ. 5

Οι προσδοκίες
για το
ΖΗΤΟΥΜΕΝΟ

Η ΚΙΝΗΣΗ ΣΤΗΝ ΑΓΟΡΑ

Αυλαία
µε αρνητικό
πρόσηµο
ΣΕΛ. 4

ΟΙ ΦΟΡΟΕΛΑΦΡΥΝΣΕΙΣ, ΤΑ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΑ
ΚΙΝΗΤΡΑ KAI TΑ ΕΡΓΑ ΥΠΟ∆ΟΜΗΣ

H «Γ» εύχεται σε όλους

Καλή Χρονιά
Μαζί σας, πάλι την Παρασκευή 3 Ιανουαρίου
µε όλες τις ειδήσεις του διηµέρου.

ΣΕΛ. 3

∆ΕΗ: ΝEΟ ΣYΣΤΗΜΑ ∆ΙΑΚΑΝΟΝΙΣΜΟY ΟΦΕΙΛΩΝ ΜΕ ΧΑΜΗΛΟΤΕΡΕΣ ΠΡΟΚΑΤΑΒΟΛΕΣ

ΣΕΛ. 8

ΣΕΛ. 21-26

ΑΘΛΗΤΕΣ ΤΗΣ ΑΧΑΪΑΣ ΣΤΕΛΝΟΥΝ ΤΟ ∆ΙΚΟ ΤΟΥΣ ΜΗΝΥΜΑ

Αρχιµηνιά και αρχιχρονιά
µε γκολ και θέαµα

Παναχαϊκή: Τσεκάρει και Ανάκογλου

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΕΣ ΑΠΟ∆ΕΙΞΕΙΣ

Τα πάνω-κάτω
από σήµερα
ΣΕΛ. 2

ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟ

ΣΕΛ. 17-20

ΣΕΛ. 11

ΠΟΙΕΣ ΠΕΡΙΟΧΕΣ ΤΗΣ ∆ΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑ∆ΑΣ ΑΠΕIΛΟΥΝΤΑΙ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΟ

Η «γεωγραφία»
της κλιµατικής αλλαγής