Πρωτοσέλιδα εφημερίδων και εξώφυλλα περιοδικών
Πρωτοσέλιδο Ευρωοικονομία:Recognized text:
ΔΕΙΧΝΕΙ ΤΟΝ ΔΡΟΜΟ ΓΙΑ ΜΙΑ
ΝΕΑ ΠΙΟ ΠΡΑΣΙΝΗ ΕΠΟΧΗ
Τις πράσινες δράσεις του υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας, παρουσίασε ο υπουργός
Κωστής Χατζηδάκης, ανοίγοντας
τον δρόμο μιας νέας , φιλικής προς
το Περιβάλλον εποχής .
ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΕΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ
ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ 1,05 ΔΙΣ
Για τις 6 στρατηγικές επενδύσεις ,
προϋπολογισμού 1,05 δισ. ευρ ,
αναφέρθηκε ο υπουργός Ανάπτυξης και Επενδύσεων Άδωνις
Γεωργιάδης, στη συνεδρίαση της
Διυπουργικής Επιτροπής.
ΣΤΗΡΙΖΕΙ ΤΟΠΙΚΕΣ
ΚΟΙΝΩΝΙΕΣ ΚΑΙ ΚΤΟΙΚΟΥΣ
Συνεργαζόμαστε με τους
τοπικούς φορείς, στηρίζουμε
τις επιχειρήσεις, τις τοπικές
κοινωνίες και τους κατοίκους
τουςν δήλωσε η πρόεδρος των
Mitsis Hotels Χριστίνα Μήτση.
ΣΕΛΙΔΑ1.
ΣΕΛΙΑΑά
ΣΕΛΙΑΑ.
ΤΡΙΤΗ 31 Δ ΕΚΕΜΒΡΙΟΥ2019ΙΑΡΙ 0ΜΟΣ ΦΥΛΟΥ 969 0 ,50E
ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΗ
OIKONOMIA
ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ-ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ
ΤΑ ΕΡΓΑ ΚΙΝΟΥΝΤΑΙ ΜΕ
ΓΡΗΓΟΡΟΥΣ ΡΥΘΜΟΥΣ
αΠροχωράμε γρήγορα για να
καταφέρου με να ολοκληρσουμε το έργο μέχρι το τέλος
του 2021 , είπε ο υπουργός
Υποδομν και Μεταφορν
Κστας Καραμανλής, εκφράζοντας την ικανοποίησή του
επιθεωρντας το Νότιο Τμήμα
ΤΟ ΟΡΑΜΑ ΤΗΣ ΝΕΑΣ ΔΕΚΑΕΤΙΑΣ
του Ε65.
ΤΟ ΜΕΓΑΛΟ ΣΤΟΙΧΗΜΑ
ΣΕΛΙΔΑ ν
ΤΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ
ΑΠΟΦΑΣΙΣΤΙΚΗ ΦΟΡΟΛΟ ΓΙΚΗ ΜΕΤΑΡPΥΟΜΙΣΗ
ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΟΤΗΤΑ
ΕΣΟΗΜΑΤΑΣ
ΤΡΙΤΗ 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ2019 | ΑΡΙΟΜΟΣ ΦΥΑΛΥ 969
ΣΕΛΙΔΑ3
Η ΜΕΓΑΛΥΤΕΡΗ ΑΜΚ ΜΗ ΤΡΑΠΕΖΙΚΟΥ ΙΔΡΥΜΑΤΟΣ
αΕίμαστε ιδιαίτερα χαρούμενοι για την ολοκλήρωση της μεγαλύτε ρης Αύξησης Μετοχικού Κεφαλαίου, μη τραπεζικού ιδρύματος, που
έχει πραγματοποιηθεί στην Ελλάδα την τελευταία δεκαετίαω, δήλωσε ο δ.σ. της Lamda Development Οδυσσέας Αθανασίου.
ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟ | ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ! ΑΓΟΡΑ
Η ΑΝΙΣΗ ΜΑΧΗ
ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ
ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΩΝ
Στην άνιση μάχη που δίνουν
οι ευρωπαϊκές και κατ
επέκταση και οιι ελληνικές
βιομηχανίες στο πεδίο της
παγκοσμιοποιημένης αγοράς ,
αναφέρθηκε ο επικεφαλής
της Mytilineos Ευάγγελος
Μυτιληναίος, κατά τη διάρκεια
του συνεδρίου του ΣΕΒ
Βιομηχανία 4.0n.
ΜΕ ΑΠΩΛΕΙΕΣ
ΤΟ ΤΕΛΟΣ ΤΗΣ ΧΡΟΝΙΑΣ
ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟ
ΑΘΗΝΩΝ
hτoη mοροφαίουε το
Χομοoτήριο Αθηνν
στν χεo
πpoλευτuία
τστριακήημέρα,
unpκunτυντος στις
ανήpς κατοχύροωσης
ΣΕΛΙΔΑΟ
τν αpoν μετά aπό ένα
έντονασνοδικό δήμεpo
μpίς όμος να επτpέφα
στους mητές να
δακόφουν τηστήριδ των
ΜΕ ΠΟΛΛΕΣ ΑΚΟΜΑ ΓΙΟΡΤΙΝΕΣ ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ
Έφτασε ο καινούργιος χρόνος και φέρνει μαζί Top Δρα τεχνολογίας, super Smartphones, Wearables με Δρο ασύρματα ακουστικά,
pS4 κονσόλες, όλα τα STEM παιχνίδια και πολλές ακόμα γιορτινές
προτάσεις , στο Πλαίσιο με τον αντιπρόεδρο Κωνσταντίνο Γεράρδο.
0povdδων.
1ο αναλυικό, με
anλεες 0.30% στι
φυ oοδες, tκλειοε
ο fενικός Δείκτης
ειvούμενος μετοξύ
11.29 μονύδων , ότον ,
1% κοι 921,87 μονάδων ότην
nopouiotε ορακή άνοδο 0..
μoν ιδρονο φτάνw 444ι .
τpo a rov όο να ανέρπιαι.
στο 16.5 εκεt. εμάm , εν ptou
npooυμφυνημίνων πράξεων
8 ήeμν 2. τ. εμάpn .
στικής nεpόδου Τλm , η εκoνο
στηματίστη εpios ano εκείv .
nou ήθελαν να εγγpόουν μέρο
ov ρbν του δμέρου, ή νο νον πλικέ oνtτάες εvoarκonμροή τελετίας γα το
tios, oυνεδρoη.
στήpo 0ηνωv teoαoυe va
npaμv mά στους τπλους ν
δ v μέoυν ενημέpσης οφou
η α χρονά Βa έχει οηuαντικές
tεκnουμοpεi αδοοουν νο
onστοκoοοσte.
Τουτοχρόνως , ro oφερματα
nayuoouoς γa την είδοoη1
oημίνo ηελληνκή σγορά είναι
moλλa aρτό ds ppioovτο
άμoη mοφήμε τοκτο
φopou Αθηνo, npoomeντος
epoούν y ονέο εo.
υνa γo εnλέoνεπtδτό κον.
στην ελληνκή ooοwία naipvoυν
ορ αοστή , με μεγόλ oο
5o0 το ε00, w μην μεο τ
. μς φοpουν μο καη oορή
toμto σnό τηλοmωρio noAων
fnion καγο npoo6τη μεση
Των φοpολοκων βορν με αρχή
eno τmν εoφορά αλληλεγγς κα
τημμίνσητου EA poooc nου
στουτumεδοοpovίooνpo
ronμερο του οορίo
ο ηaooδoa δαέτα Το
ογα τηνελληνική οouο oο
μαγo τotλληνo pημαστήρα
tλή noυ μέρα με την μέρο φανο τoστο tαμηλόoσ α στην
aτση034% 0
ουναλλαγύς του p
booνοφοpό τον δκτη υφηλής
εφαλαononon, uτός tκλειο
με oεες 0.ν, στκ 2300.57
μονάδε, με πoη Ο oλ
pωo Kοναλλαγttο M Capσι
1.w.40 μνοδες, εν τponeio
δτης tλεσεμ σεες 0300
σι 87760 μονοδες.
ροτοοο, η σοpό nεpιοpiaη .
onuKήτον ενομενόμενο , ο noλυ
χομηλά εnin δο ουναλλακτικής
δροστηρoτητα , με noλλά ηoτοφλάεο νο an χouv λογω toρταnou στο υμπλο , με αmλεις
2.50 tλε φοοpή εomu
tounnνησono p, .
οΤ, AA. Εuob, Ελληνκή
nτpo EΥΔΑΛ.
manωτ έκλεoνα νκή
Οn Mp Β npoς, Bopλ
na toa ργEή Apan.
tietτ, olagvτmορooίo
αρo εw rκτρα ο
ΕΙΑ έλE με oνοδο,89% ο
14 σντοτn.
o σνοδικο ολοκληρωoον ο
Μοo o Ελλάκτωο. ΟRAR, uτ
ληνο τo Timoa to.
Ηπτσηος
pηαστηριακήςαοράς
Πρoγuat , ο όος Erntpoos τa
οεατ. τεpάα μόλικ οτκ 1030.
με τ 2ει. μάλιστη κtva ptου
poouμpoνημένων noάξω στη
Erobark στην nεpoo .
nepdλληλα , η wpκoτητη κα
α συνεχεk εvαλλογές npooήμoυ
οopεετους milouςήταν έκδηλη
στο τασλο με anotέλεομα τη μεάλη πτση της χprματιστηριακής
ογοpoς , napoλo αυτ , το χρημο
οκονομα
ΣΕΛΙΔΑΜ.
tmλέovονυτικά
ονδόλιαaS1e. ευρ
οσημεοi o αμtoς μετάτο
noptέ Βοαpoouν oι δαnpoγμa
τεuo μετοω της ελλητκής κv.
pέpνησκt
οξένες επενδύοεις
στν οονοpία πίργουν
οάpn κoστά
ουά pε τη στοδιοκή μείωoη
των φoo ενuapoετη oγο
poενo tες κυpuς tmεvδuoε
ΣΕΛΙΔΑ α
των θεoμwν , με την
poθεn της ελλημκής πλευράς να
@ Κάντε κλικ στον ανανεωμένο ιστότοπο www.vradin i.gr
90L7LO 60LL2.