Πρωτοσέλιδο Οικονομική:Recognized text:
Οικονομική
Τρίτη
Δεκεμβρίου
Έτος 22ο
Αριθ Φύλ: 6951
Τιμή: 1.00ε
Καδημερινή οικονομική ειδική εGημερίδα Διακηρύξευν-Δημοηραστν
Βαλτετσίου 26-Τ.Κ. 54453-ΘΕΣ/ΝΙΚΗ-Τηλ.: 2310 952232 FAX: 2310 9522333
Σε ισχύ από
την Τετάρτη το
νέο επίδομα
γέννησns
Οι τελευταίεs πληρωμές
του 2019
- i Πρέπει να πληρσουν επιχειρήσεις και φυσικά πρόσωπα
Στα δύο δισ. ευρ
ανέρχεται ο λογαρια.
σμός για τα φυσικά
πρόσωπα και τις επιχειρήσεις , ο οποίος πρέ .
| πει να πληρωθεί μέχρι
τις 31 Δεκεμβρίου.Διαφορετικά , από 1η του
νέου έτους θα πληρ.
σουν τα πρόστιμα και
| τις προσαυ ξήσεις που
προβλέπει ή νομοθε σία.
Αρα, λίγο πριν από
την εκπνοή του 2019 οι
φορολογούμενοι
αναγκάζονται να βάλουν βαθιά το χέρι
στην τσέmη.
Συγκεκριμένα,
πρέπει να
θούν εισφορές , .τα
Οι εισφορές
Εως την Τρίτη 31 Δε.
κεμβρίου οι αγρότες ,
αυτοαπασχολούμενοι
και ελεύθεροι επαγ γελματίες θα πρέπει να
πληρσουν τις εισφο
ρές Νοεμβρίου του
ΕΦΚΑ. Την ίδια ημερομηνία θα γίνει η κατα.
βολή της εισφοράς
μέσω άμεσης χρέωσης
τραπεζικού λογαρια
σμο .
Τέλη Κυκλοφορίας
Η 31η Δεκεμβρίου
έχει οριστεί ως κατα.
ληκτική ημερομηνία αν το όχημα είναι επκαταβολής του ποσού
Αναδρομικά, από την
1η Ιανουαρίου 2020,
θα ισχύσει το επίδομα
γέννησης, όπως προβλέπεται στο σχέδιο
νόμου του υπουρ.
γείου, Εργασίας , που
αναμένεται να είναι
από τα πρτα που θα
κατατεθούν και θα
ψηφιστούν από τη
Βουλή , με την έναρξη
των εργασιν της
στις αρχές του νέου
συνέχεια στην 11
57ΠΛΑ
κατάθεση των πινακ
δων των οχημάτων
τους. Συνολικά το
ποσό ανέρχεται στο
1,1 δισ. ευρ .
Τέταρτη δόση του
ENOIA
Έως τις 31 Δεκεμ
βρίου θα πρέπει οι ιδιο κτήτες να εξοφλήσουν
την τέταρτη δόση του
ΕΝΟΙΑ, ενω η τελευταία δόση θα πρέπει να
εξοφληθεί έως τις 31
Ιανουαρίου 2020. Το
συνέχεια στην 10
κλο/ τρίκυκλο IΧ ή επ.
βατικό ΙX.
- Το ήμισυ των τελν ,
βατικό Δ.Χ. ή φορτηγό
ή λεωφορείο
-0 ευρ αν τα τέλη
κυκλοφορίας είναι λιγότερα από 30 ευρ .
Σημεινεται ότι όσοι
δεν έχουν τη , δυνατό τητα πληρωμής ή δεν
επιθυμούν να καταβάλουν τα τέλη κυκλοφο ρίας του 2020 μπορούν
να προχωρήσουν σε
για τα τέλη κυκλοφο θα
καταβλη ρίας 2020. Σε διαφορε
τική περίπτωση , οι
ιδιοκτήτες των ix θα
έρθουν αντιμέτωποι
με πρόστιμο στο 100%
των τελν που αναλογούν στο όχημα . Αναλυτικά καταβάλλεται:
- Ισόποσο των τελν,
αν το όχημα είναι δίκυΤέλη
κυκλοφορίαs τέλη
κυκλοφορίας ,
καθς και τον ΕΝΦΙΑ Ο
οποίος πρόσφατα αποφασίστηκε να μειωθεί
εππλέον κατά έ% στον
κρατικό προϋπολογι
σμό του 2020. Ειδικό.
τερα:
- Παράταση nληρωμήs
-Πότε θα ανακοινωθεί
επισήμωs
Προστασία
Πρτns
κατοικίas
Παράταση για την
πληρωμή των τελν
κυκλοφορίας μπορεί
να δοθεί από το
υπουργείο Οικονομι
κν για όσους πολίτες
δεν έχουν εκπληρ .
σει τη σχετική υποχρεσή τους μέχρι τις
31 Δεκεμβρίου 2019.
Η προθεσμία κανονικά
λήγει την παραμονή
συνέχεια στην 2
Όλεs οι αλλαγέs στην επιδότηση
του Δημοσίου
Σελίδα 9