Πρωτοσέλιδο Τοπική Φωνή:
Newspaper website WebsiteRecognized text:
Κωδικός : 1869
ΤΟΠΙΚΗ ΦΩΝΗ
Ο Δημοοιογράφος
Ποu αγana
τον τόΠο το
πρέπει να ξέρει
να δυοαρeστε.
ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΠΡΕΒΕΖΑΣ
Βοκτήτης-Ειδότς, Aιυθοντής ΒA ΕΡΒΑ- Έnoς 50φλλου 115618 Τιμ050 ευή Τρίτη Μ λικμβρίον 2019
ΝΜΗΝΑΗΟΚΑ-ΝΗΣΝΑ ΙΑΑ Η
ΠΡΟΣΙΟΚΕΣΓΙΑΒΕΛΤΙΑΣΗ
ΤΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗE
ΗΝΕΛΕΣΗΤΟΥ 2020
nou στthνει η κοινή
γνμη hiyeς ρες nov
την tλευoη του 2020
οι nροκλήσεκ tης νt .
ος χροnoς είναι noAΜς
tίωon της nooτmτaς ζω κα δημιουργούν ανάμε . κία
ής είναι τα μηνύματα κτα ουνασeήματο thn .
ιοοδοξία για
την οικονομία ,
ανηoua για τα
4φνικό θέματα
και ηpooδοκίες για βεh
δος aλno και npopnμα.
uσμού Eλnίδa για ανά .
κομψη της οκονομίος και
nροpnnμaτιομό νια τις
σoεις μας με την Τουρ .
νχεα στη οε
ΕΥΧΑΡΙΣΤΟΥΜΕ iouς αυ τους nou , με κάθε τρόο ου μπαροστάθηκαν και ουμμετεί.
χαν στην οδύνη μας για την
αυpνίδια ολ toυ αγαueνου μας γου και οδεληού
Γάννη Ζέρβα
Ευχοροοτούμε τν 1 Μητpό.
nολη Νικοόλεως & Πρεβέης
τις ορχiς της nόλης τους ομέ
τpητους φιλους
και ουμηολίτες Dou
μετείχαν στο neος μας
Η οικογένειά του
Η υπογεννητικότητα στην Ελλάδα
ενισχύεται και ανθεί
Το tελοuτoίa xρόνa ο niouσμός της χρoς μας
έχει μειωθεί opοματικά Η μετανόστευοη των Ε νων στο εξωτερικό , η μείωon των γεννήσεων και ο .
no την άλλη nhεupά n σuξηση των θανάτων , tίvoι έ.
να Οnβερόγεγονός nouενσχύ0nκε διaίτεpα με τwν
οκονομκή κρίση
wχ στησελ pοpο Χρίστος Κστος
Μαοτίος από το ετpο επαδενις της ΕΑΣ
θλκάς ζήτηκε αοφίλευ, όι ίαμε το ιήνουμε
Η Τ.Φ.
οι εργαzόμενοι
και οι συνεργάτες της
σας ευχονται
Χpeτιopό στους
1.200 νέους ειδιούς
φρουρούς nou mpo σελήφθηουν με βασ
κό στόχο εην ενίσχυ .
ση της αστυνόμευ .
σης στις γrτoνς α .
πηύθυνεο npω0υ .
noupyeς Κυριάκος
Μητοοτάκης στο κέ .
ντρο εκηuίδευσης
της ΕΛΣ στο Μοφκόπαυλο.
Καλή Πρωτοχρονιά
| συνέχεια στη σελ, )