Πρωτοσέλιδο Πρωινός Τύπος Δράμας:
Newspaper website WebsiteRecognized text:
ΠΡΩΤΝΟξ
TυΠΟξ
ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΔΡΑΜΑΣ
ΔΡΑΜΑ, ΤΡΠΗ 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2019
Ap φύλλου 630-12.022
Ιeρντής -Νιόλους Καραθάνος 1951-194 *Βιακτήρια -Εόότρια Σταυρδου L Στολιανή
Περίοδος Β' (1974)*
0.50ε
Απολογισμός δράσεων για το έτος 2019
Αδέσποτο σκυλί
Θανατηφόρο
Ανοιξαν οι εγγραφές
Το φιλανθρωπικό Σωματείο
τροχαίο στο δρόμο
δάγκωσε 1 0χρονο παι δί
του FROZEN
Χωριστής Αγιος Ιωάννης
Δράμας;- Αμφίπολης
στο πόδι στην αυλή του
ΡEAKS- ΨΥΧΡΕΣ
ο Ελεήμωw για άλλη μια χρονιά
με 65χρονο Έλληνα
συλ . uη
Γυμνασίου Αρρένων
ΚΟΡΥΦΕΣ 202Ο
κοντά στο συνάνθρωπο
σελ . 5η
gελ tη
σελ. Τη
Κατά πλειοψη φία από το Δημοτικό Συμβούλιο Δράμας
Τουλάχιστον 20 κάδοι
ανακύκλωσης ιματισμού
θα τοποθετηθούν σπο Δ. Δράμας
Οι κάδοι θα τοποθετηθούν από ιδιωτική εταιρεία χωρίς
καμιά επιβάρυνση για το Δήμο
Με υπογραφή του περιφερειά ρχη Αν. Μακεδονίας-Θράκης
Με 60,7 εκατ. ευρ χρηματοδοτείται
το πρτο Τμήμα του οδικού
άξονα Δράμας-Καβάλας
> 19 εκατ. ευρ για την αναβάθμιση της ανατολικής εισόδου
της πόλης μας
Του Θανάοη Πολυμένη
-ΤΗΝ εγκατάσταση
δικτύου κάδων απο-pήτων ειδν ιματισμού (ρούχα και παπού.
τια ) , προχωράει ο
Δήμος Δράμας, με σκοπό
να αποφορτίσειτους υφε
στάμενους
κάδους , αλλά και τους
κάδους ανακίκλω σης.
Το θέμα πέρασε στο
προηγούμενο Δημοτικό
Συμβούλιο κατά πλεκοψηφία και από την oήγηση
του ορμόδιου αντιδημάρ
χου Καθαροτητας κ Κυριούδη, έγνε γιω ρήpeι σε πρόσληρη, καθς υπάρχουν δύο
στό ότι ο Δήμος εv θα επιβαρυνθεί ούτε τοάχοτονδυτικές εταιρείς, οι οrieς ανo
ένα ευρ .
Αναλυτικότερα , ότως παρουσίασε το τηρης ενός δετύου σδερόνων κάδων
θέμα ο αντιδήμαρχος Καθαριότητας κ Κυ - συλλογής εδν ματσμού , ότως ρούχα κα
ριακίδης , αλά και orς δήλωσε χθες στον πατούτοα , κα αδες ο εταρεες προχωράνε
-Πρωνό Τπο, ο Δήμος Δράμας θαmpοχω στην τελοκή περουλλογή τους.
ΡΟΥΧΑ
ΠΕΡΑΨΕ τελικά
ο περιφερειάρ
χης Αν . Μακεδονίας
Χρήστος Μέτιος, την
χρηματοδότηση του
πρτου τμήματος του
οδικού άξονα ΔράμαςΚαβάλας και της ανα
βάθμισης της ανατολι
κής εισόδου της πόλης
της Δράμας, με το
πόσο των Το,7 εκατο μυρίων ευρ συνολικά
και για τα δύο έργ .
Όπως ενο γνωστο, Από w oυκοίωση για Τν ατοσκευή Του πρτου Τμήματος Του οδκού όξονα Αρόμοςτα δύο έργα έχουν ήδη
ανακονωθεί σε δ. μς Τον Μάρπο Του 2019 ατό ον κ Μέa
στημα μερικν μηνν
μεταξύ τους εντός του 2019 καιήδη ήρθε η ρα στε λαμβάνει επίσης 5 ισόπεδους κυκλκούς κόμβους και
να υπογραφεί και eriσημα η χρηματοδότησή τους . μα γέφυρα συνολικού μήκους 88,5 μέτρων .
Πράγμα που σημαίνει ότι , οριστικά πλέον εισέρχονται Το έργο είχε ανοκοινσα ο περρερεκάρχης κ . Μέιος
σε φάση δηματράτησης εντός τωw πρτων μηνν του
2020 και ας ελπίσουμεε όι μέχρι τέλος του έτους θα
μπορούν να ξεκνήσουν.
Αναλυτικότερα, με απόφαση και με την υπογραφή του pάθμση 282 χλιομέτρων οδοού δετύου και την καταπερpεpeάρχη Αν. Μακεδονίας-Θράκης κ . Μέτου, σκευή μας ανισόπεδης γέφυρας μήκους 250 μέτρων
ανακαννεται πλέον οριστικά και αμετάκλητα , η χpη-που θα δέρχεται πάνω από τη αδηροδρομική γραμμή
ματοδότηση ύψους 79.756 923 ευρ από το Επιχeιρη- και θα έχει δύο σόπεδους κυκλικούς κόμβους έναν
σακό Πρόγραμμα της Περιφέρειας ΑMe, δύο στην αρχή και έναν στο τέλος της
σημαντικν έργων για τς οδικός μεταφορές σε Καβάλα Σ δηλσεις του κατά την υπογραφή των σετικν
και Δράμα . Το ένα είνα η κατασκευή του πρτου τμή - αποφάσεων ο Περpepeάρης ΑΜΘ κ Χρήστος Μέτιος
ματος του αυτοκνητόδρομου Δράμας-Καβάλας καιτο τόνισε:
δεύτερο η αναβάθμιση της αναταλικής εισόδου της
πόλης της Δράμας.
Ανολυτυότερα , σε ό,ι αφορά τον αυτοκανητόδρομο την ασφάλεια των οδεκν μεταφορν της Δράμας και
Δράμας-Καβάλας η Περφepea ΑΜΘ, χρηματοδοτεί της Καράλας και κάνουμε tνα σημαντικό βήμα γα την
60766928ευρ την κατασκευή από την -Εγντία Οδός ανάπτυξη που τόσο ανάγη έχει η περιοχή.
ΑE- του πρτου τμήματος Κρηνίδες-Σταυρός
Το τμήμα που θα κατασκευαστεί θα έχει
μήκος 8,26 χιλιόμετρα
και πλάτος 17 μέτρα.
θα διαθέτει δύο λωρt
Θράκης κ
ΠΑΠΟΥΤΣΙΑ
πράσινους
Κάδος ψατσμού σε άο Δήμο Της χρσς
λαμβάνουν λήρως άλο το έργο της τοτοθ
ΤΟ ΑΡΧΕΙΟΥ ΠΤ
σελλη !
δες ανά κατεύθυνση με κεντρική νησίδα εν θα περιτον περασμένο Μάρτο του 2019 από τη Δράμα
Σε ότι αφορά την αναταλική είσοδο της Δράμας , η
Περφέρεια χρηματοδστεί με 19.000.000 ευρτην ανα - Μe τη χρηματοδότηση των δύο αυτν έργων ύψους
79,7 εκατομμιρίων ευρ αναβαθμίζουμε το ατίπεδο και
uεγεo
Η Γέννηση του Κυρίου να φέρει την αγάπη
και την ελπίδα στη ζωή μας!
Καλά Χριστούγεννα! Ευτυχισμένο το νέο έτος!
ΑΚΤΙΝΟΛΟΓΙΚΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑ ΔΡΑΜΑΣ Ο.Ε.
Δημήτρης Κυριαζίδης
Πάνκας-Μοσμανίδης
τ. Βουλευτής
ΝΕΟΣ ΑΞΟΝΙΚΟΣ ΤΟΜΟΓΡΑΦΟΣ 64 ΤΟΜΩΝ
ΙΑΤΡΙΚΗ ΔΙΑΓΝΩΣΗ
ΔΡΑΜΑΣ Α.Ε.
ΚΩΝ/ΝΟ ΠΑΛΑΙΟΛΟΓΟΥ 22 (όπισθεν Ι.Κ.Α)
Τηλ: 25210-221 12 & 25210-20806
Οερούτολν
Αξονικές τομογραφίες
με αυστηρή τήρηση
σύγχρονων διαγνωστικν
nρωτοκόλων.
Εξειδικευμένες εξετάσεις όπως :
Αναίμακτη -Αξονική Στεφανιογραφία
Αξονικές Αγγειογραφίες
Ολίμα
Νέες υπερούρονες υnηρεσίες
διαγνωστικν εξετάστων
' Φ νn α m πιγέ
1 Δεκεμβρίου 2019
έωs 4 Ιανουαρίου 2020
, Διματικ Μro natία pμa .
ΤΜΗΜΑ ΜΑΣΤΟΥ:
. Ψηφιακή Μαστογροφίο
. Τομοσύνθεση τρισδιάστατης αnεκόνσης.
ηεξλίξη στην εξέταση του μαστού
. Ynέpnxoς Μοστού
Συμβεβλημένοι με τον ΕΟΠΥ
Καθημερινά 8:30-14:00 και 17:30-20:30, εκτός απόγευμα Τετάρυης
ΚΡΑΣΟΠΟΥΛΟΣ
ΛΟΙΠΑΤΜΗΜΑΤΑ:
. Μονητικός Τομογρόφος
. Αξονικός Τομογράφος
. Υπέρηχo-Τiplex αγείων
. Ακτινολογικό Τμήμα
. Μέτρηση Οσυκής Πυκνότητος
. Ορθοπαντογράφος
ΙΑΤΡΙΚΑ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ-ΟΞΥΤΟΝΟ-OΡΘΟΠΕΔΙΚΑ
πάνοα διπλα 6ας αξόπίoα
μοθίπσ τρατο
Προύσσης 17 και Προύσσης 26, Δράμα
Τηλ: 25210 22423, Fax: 2521022413
email: [email protected]
ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ 126, ΔΡΑΜΑ
25210 55122 Φ6977 472890

Τελευταία νέα από την εφημερίδα