Πρωτοσέλιδο Ενημέρωση:
Newspaper website WebsiteRecognized text:
Ο ΚΑΙΡΟΣ ΣΗΜΕΡΑ: 08:00

3oC, 14:00

11oC, 20:00

6oC - Υγρασία 63%-92% - Άνεμοι: Β - Δ 1-3μπ. Ανατολή ηλίου: 08:00 - Δύση ηλίου: 17:25

€0.80

ÌéêñÝò íïèåßåò

Προσφέρονται τέτοιες ώρες για απολογισμούς και προγραμματισμούς. Ο χρόνος μοιάζει με άγραφο χαρτί,
προσφερόμενο για νέα σχέδια, υπολογισμούς και προσδοκίες. Μόνον που τούτες εδώ οι ώρες πρόβαλλαν
διαφορετικά. Ο θάνατος του Θάνου Μικρούτσικου πάγωσε τον χρόνο. Τουλάχιστον για ‘κείνους που συνέδεσαν τη ψυχούλα τους μαζί του. Που
συντονίστηκαν στις αρμονικές του. Δυο μέρες είμαι δακρυσμένος, είπε ο άλλος στο δρόμο, πριν ευχηθεί χρόνια πολλά. Κάτι τέτοιες στιγμές μοιάζει ο απολογισμός μάταιος, κι ο προγραμματισμός μετέωρος. Θα γίνει κάποια στιγμή αλλά τώρα είναι αδιανόητος. Όχι μόνον λόγω του μεγέθους
της απώλειας αλλά για τις σκέψεις που σέρνει σ’ ολόκληρες φουρνιές ανθρώπων, ζωντανεύοντας στίχους, ριγώντας με τους ήχους. Περιγράφοντας συναισθηματικές φάσεις με φράσεις που αποδίδουν καλύτερα την σύγχρονη ελληνική ιδιοσυχνότητα. 3>>

Τρίτη 31 Δεκεμβρίου 2019
www.enimerosi.com

Αρ. Φύλλου 5031

MNHMONIO ΓΙΑ ΤΗΝ ΣΥΝΕΡΓΑΣIΑ TOY ΔHΜΟΥ ΜΕ TON ΦΟΔΣΑ

Ï ÓÕÄÉÓÁ/ÖÏÄÓÁ åßíáé ãõìíüò
Êáôåðåßãïõóá óõíåäñßáóç ìå êýñéï èÝìá ôçí áíÜëçøç áðü ôïí ÄÞìï êåíôñéêÞò ÊÝñêõñáò êáé Äéáðïíôßùí ôçí óôåëå÷éêÞ áñùãÞ (êáé ôï
ëåéôïõñãéêü êüóôïò) ôïõ ÖïñÝá
Äéá÷åßñéóçò ôùí óêïõðéäéþí.

×ùñßò ôïí ÈÜíï!

ΒΑΓΓΕΛΗΣ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΣ

ΑΘΗΝΑ. Στο μεταξύ, αίσθηση
προκαλεί το γεγονός ότι ο υπουργός Περιβάλλοντος, Κ. Χατζηδάκης, στην αναφορά του τη Δευτέρα στην δημοπράτηση Μονάδων
επεξεργασίας εντός του 2020,
παρέλειψε την Κέρκυρα. Αναφέρθηκε σε μονάδες επεξεργασίας απορριμμάτων: Δυτική Θεσσαλονίκη, Πάτρα, Βόλος, Λαμία, Βόρειος Έβρος, Λέσβος, Χαλκίδα,
Λάρισα, Ηράκλειο, Αγρίνιο, Σητεία, Χερσόνησος, Μύκονος, Φωκίδα, Άνδρος, Τήνος, Κεφαλονιά.

Âñáâåýôçêáí
ïé êïñõöáßïé áèëçôÝò
óôßâïõ óôçí ÊÝñêõñá
ãéá ôï 2019 4>>>

Êüíôñá Ã. ×ïíäñïãéÜííç
êáé Óðýñïõ ÓéìÜôç ãéá
ðáñáóôáôéêÜ ðïõ æçôÞèçêáí
ìå åéóáããåëéêÞ ðáñáããåëßá 7>>>

Σελίδα 3>>

Ôñßôç 31 Äåêåìâñßïõ

Costa Deliziosa
09:00 - 14:00 - ÅðéâÜôåò: 3.570

Ìðïñåß íá
áëëÜîåé êÜôé
óôïí ÁÏÊÊ
ï èåïäïóéÜäçò;

13>>



Τελευταία νέα από την εφημερίδα