Πρωτοσέλιδο Kontra News: Έρχεται κύμα πλειστηριασμών πρώτης κατοικίας
Newspaper website WebsiteRecognized text:
KC NTRA
ΔΕΥΤΕΡΑ
30.12.2019
ΕΤΟΣ 7ο
ΦΥΛΛΟ 1820
ΤΙΜΗ 1ε
kontranews.gr
ΜΕΤΑ ΑΠΟ ΠΙΕΣΕΙΣ ΤΩΝ ΘΕΣΜΩΝ ΑΙΡΕΤΑΙ ΤΟ ΚΑΘΕΣΤΩΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ
ΕΡΧΕΤΑΙ ΚΥΜΑ ΑΚ
ΠΛΕΙΣΤΗΡΙΑΣΜΩΝ
ΠΡΩΤΗΣ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ
ΠΑΡΑΘΥΡΟ ΑΠΟ
ΜΗΤΣΟΤΑΚΗ
ΓΙΑ ΠΡΟΣΦΥΓΗ
ΣΤΗ ΧΑΓΗ
ΣΕ. 3
ΣΥΡΙΖΑ
Αλαζόναs και
υποκριτής o
Πρωθυπουργός
ΑΠΑΙΤΟΥΝ ΚΑΙ ΤΟ ΕΕΠΟΥΛΗΜΑ ΣΤΑ FUNDS ΟΛΩΝ ΤΩΝ ΚΟΚΚΙΝΩΝ ΔΑΝΕΙΩΝ
ΚΟΝΤΡΑ ΣΕ ΟΛΑ
ΑΠΡΟΣΤΑΤΕΥΤΑ απένoνι σιο ανογκοστικό μέρο είσηροξηs , κατοοχέοes και ηλειστηριο
σμούs , nopoμένουν ολάδεs υnερχρεωμένα νοκοκυρό . Αν και γο το χpέn σε Εφορία κοι Το
μείο, το Δημόσο έδωσε mν ευκοιρίο των 120 δσεων , ο χpέη σns τponε s Β6ζουν χλάδε
συμπαλτεs μos σε κνδυο να χόσουν ακόμα και mν nρτη κοι μονοδική τοus κοτκίο .
Επικίνδυνοι κραδασμοί
Δριμεία κριτική στον ηρωθυπουργ ,
Κυριάκο Μησοτάκη, σσκεί με οφορμή
Τη συνέντευξη nou napοχρησε στο
ΒΗΜΑ, ο ΣΥΡΙΖΑ χοροκτηρίζοντάs
Τον αλαζόνο και υnοκριτική.
-) ΕΛ 10
ΡIZΙΚΕΣ ΑΛΛΑΓΕΣ στο nολτικό σκηνικό
συντελούνται σε όλεs TSχρεs τms Εuρn .
Η αρχή έγνε με τη μεγάλη νίκη του Μηόριs
Τόνσον δρομολογντas Τs διαδικοσίεs για
το BREXT. Είναι η ηρτη χρα ηou τόλμησε
να εγκαταλείψει την Ευρωnαϊκή Ένωση αδ.
αφορνταs για ms όnoies οικονομικέs συνέ
πειes και Is aπειλέs των οίκων
ΣΥΡΟΣ ΠΡΟΣΦΥΓΑΣ
ΖΗΤΑ 100.000 ΕΥΡΩ
ΑΠΟ ΤΟ ΛΛΗΝΙΚΟ
ΔΗΜΟΣΙΟ
ΣΕΛ 9
ΣΕΛ 3
και των συστημικν μέσων ενημέρωσηs on τo
BREXIT θα nροκαλέσει τρικυμία.
ΖΟΡAN ΖΑΕΦ:
Η ΣΥΜΦΩΝΙΑ
ΤΩΝ ΠΡΕΣΠΩΝ
ΠΑΡΑΜΕNΙ
ΜΙΑ ΙΣΤΟΡΙΚΗ
ΣΥΜΦΩΝΙΑ
Η Ελάδα είνoι εγυητήs και
φύλοκαs του ενοέpου χρου
μαs, τονζει οηρuθυnοupγo.
του γεποκού κραπιδίου .
Ο ΣΕΛ 7
ΓΑΜΑ ΑΚΟΜΑΦΟΡΑα Κασσάνδρεs δι Ψεύστηκαν ενοι ηpooδοκίes nou καλλεργεί
ηνέα nopεία ms Μεγάλns Βρετανίαs ενσχ ουν τόσο το νόμισμά τηs όσο και mν οικονο
μία . Οι Κασάνδρεs έπεσαν έξω και με τs
εκημήσεs τοus για mmv Τouρκία . Προέβλεψαν
mν κατάρρευση ms toupικής οικονομίαs και
τοέλο του Ερντογάν .
ΣΕΛ. 9
Η ΕΛΛΑΔΑ ΠΕΝΘΕΙ
ΓΙΑ ΤΟΝ ΣΠΟΥΔΑΙΟ
ΜΟΥΣΙΚΟΣΥΝΘΕΤΗ
Ετοιμόγεννεs ζτούν
να καθυστερήσουν
τον τοκετό για να
Πάρουν τα 2.000 ευρ
ΣΕΛ 10
ΣΥΝΕΚΕΑ ΣΤΗ ΣΕΛ, 15
ΤΕΛΗ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ 2020: ΑΝΟΙΚΤΟ Το
ΕΝΔΕΧΟΜΕΝΟ ΠΑΡΑΤΑΣΗΣ ΕΞΟΦΛΗΣΗΣ
Δεκάδες νεκροί
από τον τυφνα
στιs Φιλιππίνεs
Ορατό είναι το ενδεχόμενο,
σύμφωνα με Πληροφορίες, να
δοθεί Παράταση από το υπουργείο
Οικονομικν, κάτι Που συμβαίνει
εξάλλου τα τελευταία χρόνια
Στουs 41 νεκρούs ανέρχετοι ο anολογ
σμό5 των θυμάτων onό m σορωτική διέ
λευση του πφνα Φονφόν , ανήμερο των
Χριστουγένων, ono ns Φιληηίνεs , εν
δεκόδε χλόδο κάτοικοι εξοκολουθούν
να noρομένουν όστεγο.
ΣΕΛ. 13
ΣΕΛ. 11