Πρωτοσέλιδο Οικονομική:Recognized text:
Οικονομική
Κυριακή
Δεκεμβρίου
Έτος 22ο
Αριθ Φύλ: 6950
Τιμή: 1.006
Κιδημερινή οικονομική eιδική cgημερίδα Διακηρύξευν-Δημοηραστν
Βαλτετσίου 26-Τ.Κ. 54453-ΘΕΣΝΙΚΗ-Τηλ.: 2310 952232 FAX:2310 9522333
κυκλοφο Ερχεται ο Προοδευτικά
ακατάσχετ0s τραπεζικός
λογαριασμός
ρίas 2020
πρόσωπα , Πάντα κατά
την ίδια εφημερίδα ,
περιορισμός της κατά.
Τον Ιανουάριο του
2020 ενεργοποιείται ο
2020: Λίγα ακόμα προοδευτικά ακατά σχετος τραπεζικός λο Τέλη κυκλοφορίας
24ωρα έχουν προθε σμία εκατομύρια ιδιο
κτήτες αυτοκινή των
προκειμένου να πληχορηγείται
σχεσης
αποκλειστικά στον δηλωθέντα
ακατάσχετο λογαριασμό.
δυσιαστικά αυτό ση.
μαίνει nως οι οφειλέ
τες του Δημοσίου θα
καταφέρουν σταδιακά
να ανακτήσουν τον
έλεγχο των λογαρια σμν , Που λόγω χρεν
προς το Δημόσιο είναι
γαριασμός
οφειλέτες με ληξιπφό χρέη,
ρσουν τα τέλη κυ - έχουν, ρυθμίσει τις
κλοφορίας 2020 ή να οφειλές τους και είναι
μοναδικό
θεσμα
συνεπείς στην εξυτmκαταθέσουν πινακίδες. Παρακάτω μπο
ρείτε να δείτε πς
μπορείτε να εκτυπσετε τα τέλη κυκλοφορίας 2020 ή τα
συνέχεια στην 11
ρέτησή τους.
Σύμφωνα με την εφη.
μερίδα Καθημερινήν,
για να "χτιστεί ο ακατάσχετος αυτός λογαριασμός θα πρέπει να
από 3 έως και 4,5.
3. Ωστόσο , δεν θα
είναι όλοι κερδισμένοι .
Ουσιαστικά η ρύθμιση
αφορά αυτούς που η
να ζητήσει αύξηση του
ακατάσχετου ορίου.
2. Το νέο σύστημα
προβλέπει ότι το σημε
ρινό όριο των 1.250
πληρωθούν πρτα δύο δεσμευμένοι και για
δόσεις της ρύθμισης-μελλοντικά υπόλοιπα.
'Ο προοδευτικά ακα
τάσχετος λογαριασμός
θα λειτουργεί ως εξής:
1. Φορολογούμενος ο
οποίος έχει υποστεί
κατάσχεση, καταβάλ
λοντας τουλάχιστον σεων
δύο δόσεις των ρυθμ- εξοφλήθηκαν ,
σμένων οφειλν του, οποίο πολλαπλασιάζε- στή 3, προκύπτει το
μπορεί τον τρίτο μήνα
της πάγιας ή των 120
δόσεων - και στη συνέΕκρηξην
μεταβιβάσεων |χεια να υποβληθεί ηλε
ακίνητων
προσαυξάνεται μηνιαία δόση είναι με.
κτρονική αίτηση στην
οποία θα αναγράφεται
ο αριθμός λογαρια σμού για τον οποίο ζη τείται περιορισμός της
| κατάσχεσης.
Ειδικά για τα φυσικά
κατά το άθροισμα των
ποσν των δύο τελευταίων μηνιαίων δό γαλύτερη των 400
4. Αν η δόση είναι 500
ευρ με την εφαρμογή
του πρτου συντελε.
ται με συντελεστές
συνέχεια στην 10
Κοινωνικό μέρισμα
και το 2020, Πότε
ξεκινά ο μόνι μos
μηχανισμός
στήριξns των
συνταξιούχων.
Ξ ΤΙΝ.
Στο παραπέντε της
λήξης του χρόνου nολί.
τες τρέχουν στα γραφεία συμβολαιογράφων
και στις εφορίες για να
μεταβιβάσουν ακίνητα
καθς θέλουν να προ
λάβουν τις νέες αντικειμενικές αξίες που
έρχονται το 2020,
Οι ιδιοκτήτες ακινή των έχουν ακόμα λίγες
προθεσμία
καθς ο ΕΝΦΙΑ του
2020 θα υπολογιστεί με
βάση τις νέες αντικει
συνέχεια στην 2
50EVE
X67713773654
50 Ψ.
$50961307240
μέρες
Σελίδα 9