Πρωτοσέλιδο Πρωινός Τύπος Δράμας:
Newspaper website WebsiteRecognized text:
ΠΡΩΤΝΟΣ TυΠΟξ
ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΔΡΑΜΑΣ
Βρντής -Νκόλος Καραθάνος 1951-194 *Βιακτήρια -Εόότρια Σταυρδου Ι. Στυλιανή
ΔΡΑΜΑ, ΣΑΒΒΑΤΟ 28 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2019
Περίοδος Β' (1974)*
Ap φύλλου 6880-12.021
050 ε
Νέα τηλεφωνική απάτη στη Δράμα
Επιστολή του Δικτύου
Αλληλεγγύης προς
το Δημοτικό
Συμβούλιο Δράμας
Το πρόγραμμα της
Ονειρούπολης
το Σαββατο κύρια κο
και τη Δευτέρα
Οι σφετεριστές του
Εξαπάτησαν
69χρονη με λείαν
1.000 ευρ
Ελληνικού Έθνους
(Τουρκία)
Γράφει ο Ιωάννης Μ. Aaλανίδης
Αν/γος εα.
Επίτμος Διοικητής της ΣΣ.Ε
Δανεισμός 2.700 ευρ για πληρωμή ενσήμων υπαλλήλου χωρίς να επιστραφούν
σελ . η
σελ tm
σελ. 3n
Θε 5η
Δεκάδες σκυλιά
κατασπαράχθηκαν στην
περιοχή της Δράμας
- Συνεχίζονται τα προβλήματα με τον υπερπληθυσμό| ΤOU Δημοτικού Σταδίου Δράμας
Πέρασε ομόφωνα από το Δημοτικό Συμβούλιο Δράμας
Έτοιμη η πρτη φάση
της μελέτης των κερκίδων
του λύκου
Δύο παρατηρήσεις από την αντιπολίτε υση : από που θα βρεθεί το
υπόλοιπο των χρημάτων κατασκευής και αν εγκριθεί δεύτερο έργο
για το ταρτάν στο Φιλόδημος l,
>Πάνω από 30 σκυλιά έχουν κατα σπαραχθεί το 2019
Του Θανάση Πολυμένη
ΕΚΑΔΕΣ φκυλά έχουν
κατασπαραχθεί στην
ΑΕpoχά του Νομού
Δράμας από λύκους , μέσα
στο 2019 . Πρόκτα για ένα
πολύ σοβαρό ζίτημα, καθς
το πρόβλημα με τον υπep πληθυσμό των λύκων στην
περιοχή αυξάνετα ολοένα
και περισσότερα
Αναλυτικότερα , σύμφωνα
με στοχεία που δίνουναυνηγοί , στην περοχή του
Νομού Δράμας, εντός του 2019 έχουν καπα
σπαραχθεί πάνω από 30-40 σκιλιά , κυρίως
κυνηγετικά γ' aυτό κι όλλωστε είνα πεp στατικά που γίνονται γwοστά Χωριστά βάβακα για κτηοτροφκά ζα όπος αγελάδες , σε όμορους Νομούς όπως και σε άλη την Ελπρόβατα ή κατοίnα ακόμα και άλογα!
Του θανόση Πολυμένη
ΜΟΦΩΝΑ πέρασε χθες το μεσημέρ , στην
| έκτακτη συνεδρίαση του Δημοτικού Συμ
Poυλίου Δράμας το πρτο μέρος της με
λέτης για την καπασκευή των κερίδων του
Δημοτικού Στοδίου Δρόμας.
Onως έχουμε ήδη δημοσεύσει σε πρoηγούμενο
σχετικό δημοσίευμα στις 19 Δεκεμβρίου 2019 , η
μελέτη των κερίδων με το νέο λεστό πρonoνηι του
δooρ"
Σταδίου , είνα
νού epaλστήκ. Άρη Θεοδωρίδη, ο α
ευγενς δέχτημε να την ανολάβευ
Έτα, Χεςτο μεσημέρ , η δημοτιή αρχή nαροu οίοσε το πρτο μέροςτης μελέτης η αιοία npdει
να σταλεί μέχρι 31 Δεκεμβρίου 2019, καταληκτική
ημερομηνα mέov,.
Το πρόβλημα μεγαλνα συνεχς την τελευταία πεντατία και αυτό οφeτα ωdως
στον υπερπληθυσμό του λύκου , όχ μόνο
στην περοχή του Νομού Δράμας , αλλά και
npόγραμμαΦ noυ α t
Ο κύριος Τίπλος του θέματος που συζητήθηε χ0ες ήταν σχέδια του πpαιοντηρίου καθς κα τα τεύχη δημοπράτη-.
[έγκριoη υποβολής ατή ματος για ένταξη στην ηρόταση Ν ια σης . Προς τοπαρόν , απ όλα αυτά , το κόστος κατασκευής
χρηματοδότηση στο πρόγραμμα oλόδημος μείτλο Κα - opeτa nepίnou στο 1,8 εκατ. ευρά νδενέχe npo βeφeε
ταυκευή , εroκευή και συντήρηση αθλητικν εγατοστάσεων τοκόστος συντήρησης.
των Δήμων, τν στοδοχή της πρόοκλησης Μ για συμμετοχή Οnapaτηρήσεις της ανυπολίτευσης
στο πρόγραμμα και την εξουσιοδότηση του δημάρχου για την
υποβολή πρότασης και όλες τις αταραίτητες ενέργειες που
anaπούνται ]
οταχθεί στο
του Υn. Εσωτερικν.
αTΟ ΑΡΧΕΙ ΟΥ ΠΤ
σελ 4η|
0ι παραπηρήσεις της αντmολίτευσης οι onoίες ψήφισαν
ομό φωνα το θέμα , εστιάστηκον σε δύο κυρίως ζητήματα . Το
ένα είνα ότ, η μελέτην
υποβλλεται στο nρόγραμμα όδη.
Κατά τη συήτηση κα την nαpoυσίαση της τεχνής μελ - μος Is στο αποίο ο Δήμος έχει ή δη υιοβάλει μια μελέτη κότης, έγνε γνωστό ότ το ούνολο των κερκ δων θα διθέτει στους 600000 ευρ για νέο ταρτάν στον στίβοτου σταδίου,
1.320 στεγασμένες θ6συς , θα δαθέτε όλα τα αταρατητα εν η πpόσληση του προγράψματος αναφέρει ότι κάeε
για nρoπόνηση των αθλητν κάτω ατό τις κερκίδες άς και Δήμος έχει τη δυνατότηητα να υποβάλλα μόνο ένα έργol Ο δήόλα όσα χρειάζοντα rpoεuένου να αδεοδοτηθεί στν Γ1 μαρχος κ . Μαμσάκος, δευκρίnσε όπ έχα την υπόσχoη του
καηγορία. για κατηγορίες εταγγελματν πρωταλημάτων. upunουρού Αθηmομού κ Αυγονάη, ότι αν η μελέτη υποΚάτω από τις κερί δος , θα υmάρχa διάδρομος για npon - βληθεί μέχρ 31A2/2019, μπορεί να χρηματοδστήσε το έργο
νηση με 4 κουλουάρ μήκους 125 μέτρων περίπou , αnόλυτα με 750.000 ευρ ατά napeoλισην όπως είπε. Η παρατή.
στεγασμένος, εν θα ξεανάει μέσα από το προnoντήρο . θα ρηση της αντυολτευσης ήταν ότι το έργο υnoβάλλετα στο
υπόρχουν αίθουoς προοντν, δτητν και αnoθεραπεία , Φλόδημος Π* του Υn. Εσωτερικν και όν στο Υn. Αθληπεν θα υπάρχουν θ6σες όπου θα μπορεί να γνετα πpoπό σμου
νηση για ύψος άλμαπος επί κοντ και όματος ες μήκος .
Οι κερκίδες θα έχουν συνολικά
θα εσέρχοντα σ αυτές αό την οδό Λούρου , από τη βόραα υπoλοταχρήματα μέχρι το 1,8 εκ οpd Ο κ Μαμούκος , είπε
πλευρά Enίσης στις κερδες, έειnpoββεφθει ωνων.
μοογράφους καθς και για
Προς το napoν πάντως μέσα & 15 μέρες, εταμάστηκε θα καλυφθούν από δους πόρους του Δήμου Δράμας.
μόνο ένα μέρος αnό το
νολο της μελέτης , όσο
ακρβς είνα αταραίτητο
προκεμένου να ενταθeί
στο σχετυκό npoγpαμμα
προς χprματο δότηση, εν
υπολείnoνται τα λεκτρο μηχανολογικά (ΗM , α
Η εύτερη mapaτήpηκη, ήταν ότι δεν υπάρχα καμιά δ& σμυση aπό το Δήμο Δράμας, για το αnό noύ θα βρε θούν τα
εσόδους, εν οι θεατός
ότι θα υπάρξουν τέτοες επτσεις για την κατασκευή του
α δητηλεαπτκή κάλυψη
έργου, στε δεν θα είναα πρόβλημα Αλλά σε κάθε περίππωση
συΗ Γέννηση του Κυρίου να φέρει την αγάπη
και την ελπίδα στη ζωή μας!
Καλά Χριστούγεννα! Ευτυχισμένο το νέο έτος!
ΑΚΤΙΝΟΛΟΓΙΚΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑ ΔΡΑΜΑΣ Ο.Ε.
Δημήτρης Κυριαζίδης
Πάκας-Μοσμονίδης
τ. Βουλευτής
ΝΕΟΣ ΑΞΟΝΙΚΟΣ ΤΟΜΟΓΡΑΦΟΣ 64 ΤΟΜΩΝ
ΙΑΤΡΙΚΗ ΔΙΑΓΝΩΣΗ
ΔΡΑΜΑΣ Α.Ε.
ΚΩΝ/ΝΟΥ ΠΑΛΑΙΟΛΟΓΟΥ 22 (όπισθεν Ι.Κ.Α)
Τηλ: 25210-22112 & 25210-20806
10 τρόνα.
Οερούτοdν.
Εξειδικευμένες εξετάσεις όπως:
Αναίμακτη - Αξονική Στεφανιογραφία
Αξονικές Αγγειογραφίες
Αξονικές τομογραφίες
με αυστηρή τήpηση
σύγχρονων διαγνωστικν
Πρωτοκόλων.
Νέες υπερούρονες υnηρεσίες
διαγνωστικν εξετάστων
αννα δοm mνi
1 ΔεκεμΒρίου 2019
έωs 4 Ιaνουαρίου 2020
, Δτματ mo nnΗ έpat .
ΤΜΗΜΑ ΜΑΣΤΟΥ:
Συμβεβλημένοι με τον ΕΟΠΥ
Καθημερινά 8:30-14:00 και 17:30-20:30, εκτός απόγευμα Τετάρτης
. Ψηφιακή Μαστογροφίο
. Τομοσύνθεση τρισδιάστατης αnεκόνσης.
ηεξλίξη στην εξέταση του μαστού
. Ynέpnxoς Μοστού
ΚΡΑΣΟΠΟΥΛΟΣ
ΛΟΙΠΑΤΜΗΜΑΤΑ:
. Μονητικός Τομογρόφος
. Αξονικός Τομογράφος
. Υπέρηχo Τiplex αγείων
. Ακτινολογικό Τμήμα
. Μέτρηση Οστκής Πυκνότητος
. Ορθοπαντογράφος
ΙΑΤΡΙΚΑ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ-ΟΞΥΤΟΝΟ-OΡΘΟΠΕΔΙΚΑ
πάνοα διπλα 6ας αόπoη
μοθίπσ τρατο
Προύσσης 17 και Προύσσης 26, Δράμα
Τηλ: 25210 22423, Fax: 2521022413
email: [email protected]
ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ 126, ΔΡΑΜΑ
25210 55122 Φ6977 472890

Τελευταία νέα από την εφημερίδα