Πρωτοσέλιδο Λακωνικός Τύπος:
Newspaper website WebsiteRecognized text:
Καταβάλλονται οφειλόμενα | Δυναμική Παρουσία Λακνων Τοσπαρτιατικό κοινό
από την Πολιτεία
στις περιφέρειες > σελ. Όι Ψάχνεις είναι εδ!
Όλες οι ΑΓΓΕΛΙΕΣ
στις σελίδες 12 & 13
συνταξιούχων σε Πανελλαδικό γνωρίστηκε με τον
συλλαλητήριο >σελ.
κστρατηγόν Μ. Δομάζο > oολ 5
ΛΑΚΩΝΙΚΟΣ ΤΥΠΟΣ
ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ
Τρίτη 24 Δεκεμβρίου 2019 |Ετος 241 Αρθμός 5795] Τμή φύλου 0,50ε
Τηλ. 2731081253 Fax: 2731081250 . e-mailinfo @lakonikos.gr . www.lakonikos.gr
Ρεκόρ για την Ελλάδα που κέσπασεν το φράγμα των 33 δισ.
Επιμελητήριο Λακωνίας
Προωθεί τα αιτήματα
του Νοσοκομείου
Μολάων
Μερίδιο στις εξαγωγές
η Πελοπόννησος
Πραγμστοηοιήθηκε την Τε .
τάρτη 18 Δεκεμβρίου , στην
έδρα του Επιμελητηρίου στο
Γύθειο συνάντηση της Διοικη
τικής Eπτροπής του Επιμελητηρίου
εκπροσπους του Σωματείου
Εργαζομένων Νοσοκομείου
Μολάων .
Η συνάντηση Πραγματοno
ήθηκε έπειτα από απόφαση
του συμβουλίου του σωματείου και σχετικού αιτήματος,
Προκειμένου να ενημερσουν τη διοίκηση του Επιμε λητηρίου για το έργο , την
κατάσταση, τις δυνατότητες
και τα Προβλήματα του δεύτερου μεγαλύτερου νοσοκομείου της Λακωνίας, Το
σωματείο εκπροσησε η
Πρόεδρος κ. Διονυσία Κρέζου
και η αντιπρόεδρος κ. Δήμη τρα θεολογίδου .
Στο καλωσόρισμά του, ο Πρόεδρος κ . Ιωάννης Παναρίτης
δήλωσε ότι n κοινωνία δε
μπορεί να μιλά για ανάπτυξη
και η επιχειρηματικότητα δε
δύναται να Βελτινεται χωρίς
δομές υγείας nou θα καλύπτουν τόσο τις ανάγκες του
μόνιμου ηληθυσμού όσο και
τις σπατήσεις της τουριστικής
nεριόδου- .
Λακωνίας
Πετρελαιοειδή και τρόφιμα n κυριότερη εξαγωγική δραστηριότητα
Ακόμα και τα 35 δισεκατομμύ - ακή ενότητα- για το διάστημα Πραγματοηοιούν οι 13 περιφέ - 16,0% το 2017, σε 17.9% το
ρια ευρ εκτιμάται ότι θα ξεπε - 2014-2018, Παράλληλα, οκ.
ράσουν σε αξία το 2019 οι Κωνσταντόηουλος εκτίμησε ότι
ελληνικές εξαγωγές, σύμφωνα είναι εφικτός ο στόχος των 40 οντιηρόεδρο του ΣΕΒΕ Πανα- 33,1 δισ. ευρ το 2018 έναντι
με όσα δήλωσε ο πρόεδρος του διο. ευρ μέχρι και το 2021. Τη γιτη Χασάπη , ou nαρoυ- 28,5 διο. ευρ το 2017 , καταΣυνδέσμου Εξαγωγέων Βό - μελέτη κατάρτισε , για ακόμη σίασε τη μελέτη , το 2018 ήταν γράφοντας αύξηση κατά 16,1% .
ρειας Ελλάδος (ΣΕΒΕ Γιργος μία χρονιά, το Ινστιτούτο Εξα-σταθμός για τις ελληνικές εξο - 14,6 δισ). Ανοδική ήτον επίοης
Κωνσταντόπουλος στη διάρ - γωγικν Ερευνν και Σπου- γωγές Και συτό διότι , ξεπερά - και η noρεία των εισαγωγν
κεια συνέντευξης Τύπου , όποu δν
Παρουσιάστηκε η μελέτη Χαρ - αnoτελντας τον μοναδικό ευρ και nαράλληλα επετογράφηση της εξαγωγικής φορέα που επεξεργάζεται και τεύχθη και Βελτίωση της εξα - φνονται στο ηoo-ρεκόρ των
δραστηριότητας της Ελλάδας αναλύει τα στοικεία των εμπο- γωγικής επίδοσης [εξαγωγές 53,8 δισ. ευρ .
ανά περιφέρεια και περιφερει - ρευματικν συναλλαγν Πou αγαθν ως % του ΑΕΠΙ από
ρειες της χρας .
Σύμφωνα με τον εκτελεστικό
2018. Αναλυτικότερο, οι ελληνικές εξαγωγές ανήλθαν σε
στηκε το αφράγμα- των 33 δισ.
της χρας κατά 9,5%, δηλαδή
4,7 δισ. ευρ και να διαμορ(IEEE)
ΣΕΒΕ,
ουνέκεια σελ 7
Σήμερα Τρίτη
Διακοπή ρεύματος
γύρω από τη Σπάρτη
συνέχεια σελ 9
Δωρεάν μαθήματα για το ελληνικό Παραδοσιακό Παραμύθι και τον Καραγκιόζη
Ακαδημαϊκάν Χριστούγεννα
στη Βαμβακού
Λόγω αnαραΐητων τεχνικν
εργασιν θα πραγματοηo
ηθεί γενική διακοηή ρεύματος σήμερα Τρίτη 24/12, anό
τις 08.00 έως τις 08,45, στις
nαρακάτω nεριοχές του Δ.
Σπάρτης Καλάμι , Γούναρι ,
Αγ. Ιωάννης, Συκοράκι , Καμάρες και Μαγούλα
Οπως αναφέρει η ΔΕΛΔΗΕ,
η επανατροφοδότηση θα γίνει
χωρίς ηροειδοποίηση και
μπορεί να γίνει και Πρν αnό
την αναγραφόμενη ρα .
Για τρίτο χρόνο η Ακαδημία ημερν μέσα oπό τον λαϊκό
Ποίησης και Παρομυθιού οργο - nροφορικό λόγο .
ννει στη Βαμβακού Λοκωνίας
nστροnαράδοτες εκδηλσεις της φετινής γιορτινής Ακαδημίας
με βάση τα napaμύθια, τα κά - Ποίησης και Παραμυθιού είναι
λαντα, τους μύθους , το nαραδοσιακό ελληνικό τραγούδι και ματα σε μικρούς και μεγάλους
το Χριστούγεννα του Καραγ- για το ελληνικό nαραδοσιακό
κιόζη . Το σπίτι των Παραμυθιν napαμύθι και Χριστουγεννιάτι
στο κέντρο του χωριού είναι κες σκηνές anό το έργο του
έτοιμο και περιμένει μικρούς σπουδαίου Ελληνα καμπούρη
και μεγάλους να εισηράξουν ήρωα , του Καραγκιόζη .
την αγάπη και το nνεύμα των
Η Πρωτοτυπία της λειτουργίας
τα καθημερινά δωρεάν μαθή Ο Εποικισμός
της Ελλάδος
του Αργύρη Μουρούφα
ουνέχεια σελ 8
.> σελ. 3

Τελευταία νέα από την εφημερίδα