Πρωτοσέλιδο Ενημέρωση:
Newspaper website WebsiteRecognized text:
Ο ΚΑΙΡΟΣ ΣΗΜΕΡΑ: 08:00

16oC, 14:00

17oC, 20:00

16oC - Υγρασία 88%-96% - Άνεμοι: Ν 4-5μπ. Ανατολή ηλίου: 07:57 - Δύση ηλίου: 17:19

€0.80

Οι πολύπλοκοι οργανισμοί, έχουν εξειδικεύσει τα νευρικά κύτταρά τους για να ασχολούνται με το τι από τον εξωτερικό κόσμο τους έλκει και τι τους απωθεί, ανάλογα με το τι τους ωφελεί και τι τους βλάπτει. Φιλτράρουν τον φυσικό κόσμο και καθορίζουν ανάλογα τις αποφάσεις τους, ενώ ταυτόχρονα, μέσα από αυτό που ονομάζεται μάθηση, αναθεωρούν διαρκώς και τα φίλτρα τους. Ωστόσο, ο
άνθρωπος καθορίζεται εξίσου όχι μόνο από τη φύση, αυτό που ονομάζεται βιόσφαιρα, αλλά και από τους άλλους, αυτό που θα ονομάζαμε
"ανθρωπόσφαιρα". Ο σημαντικά καθοριστικός εξωτερικός κόσμος μας δεν είναι πια η φύση, αλλά οι άλλοι άνθρωποι. Έτσι, τα φίλτρα έναντι της ανθρωπόσφαιρας είναι και πολιτισμικά. Τα έχουν πει και μιμίδια, μαζί με τα γονίδια. 3>>

ÃíùóôÝò âïõëÞóåéò, Üãíùóôá åðáêüëïõèá

Σάββατο 21 Δεκεμβρίου 2019
www.enimerosi.com

Αρ. Φύλλου 5028

ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΙΣΜΟΣ ΣΤΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΙΚΟ ΜΕΤΑ ΤΗ ΦΩΤΙΑ ΣΤΟ ΜΑΝΤΟΥΚΙ

ÊÜëëéï ôï ðñïëáìâÜíåéí Þ ôï èåñåðåýåéí

Ç ÐõñïóâåóôéêÞ èá
åíçìåñþóåé ãéá èÝìáôá
ðñüëçøçò ôá ôïðéêÜ
óõìâïýëéá - Ó÷Ýäéï äñÜóçò
ãéá ôá Äéáðüíôéá ÍçóéÜ
ΚΕΡΚΥΡΑ. Σύσκεψη του Συντονιστικού Τοπικού Οργάνου, για
την αντιπυρική προστασία και
την πρόληψη ακραίων καιρικών
φαινομένων, πραγματοποιήθηκε
σήμερα το μεσημέρι στο Ιστορικό
Δημαρχείο, υπό την προεδρία της
Δημάρχου Κεντρικής Κέρκυρας
και Διαποντίων Νήσων Μερόπης
Υδραίου, προκειμένου να εκτιμηθεί η κατάσταση, ύστερα, και από
την τελευταία πυρκαγιά.
Σελίδα 5>>

¸êôáêôç
óõíåäñßáóç ôïõ
Ðåñéöåñåéáêïý 3>>>

ÌåæÝäåò êáé ãëõêßóìáôá áðü ôï ÉÅÊ ôïõñéóìïý

Μαθητές, καθηγητές, διοικητικό προσωπικό, γονείς, φίλοι και προσκεκλημένοι, θαύμασαν και δοκίμασαν μεζέδες και γλυκίσματα που ετοίμασαν οι Μαθητές των τμημάτων Μαγειρικού, Ζαχαροπλαστικού και σέρβιραν οι Μαθητές των τμημάτων Τεχνικός
Τουριστικών Μονάδων με την επίβλεψη των Καθηγητών τους.

Áóôñïíïìßá Ïäçãüò õðü ôçí Óõíåñãáóßá Ð.É.Í.
Ôï ×åéìåñéíü åðÞñåéá áëêïüë, Enterprise Greece óôïí
ÇëéïóôÜóéï > ðáñÝóõñå ðåæü 4>>> áãñïäéáôñïöéêü ôïìÝá >
7

8

ÂáèìïëïãéêÞ “áíÜóá”
øÜ÷íåé ï Öáßáêáò

13>>

ÏÖÁÌ,
ÁÅ Êáíáëßùí
êáé Åèíéêüò,
ðñùôáèëçôÝò
×åéìþíá
14>>>



Τελευταία νέα από την εφημερίδα