Πρωτοσέλιδο Οικονομική:Recognized text:
Οικονομική
Παρασκευή
Δεκεμβρίου
Κδιμερινή οικονομική ειδική ερτμερίδα Διακηρύξευν-Δημοηραστν
Έτος 22ο
Αριθ. Φύλ.: 6944
Βαλτετσίου 26-Τ.Κ. 54453-ΘΕΣΝΙΚΗ - Τηλ.: 2310 952232 FAΧ: 2310 9522333
Τιμή : 1.00ε
Αποκρατικο
Ποιήσειs: Στα
2,4 δισ. ευρ
τα έσοδα για
το 2020
Μείωση ΕΝΦΙΑ 8%
και αύξηση
αντικειμενικν αξιν 30%
Σε νέα μείωση ττου
ΕΝΟΙΑ το 2020 θα πpoχωρήσει η κυβέρνηση,
ολοκληρνοντας νωρίτερα τον προεκλογικό της σχεδιασμό .
Αεροδρομικού Αθη. Συμφωνα με όσα αναδεύτερη κατά σειρά
μείωση του ΕΝΦΙΑ rou
πληρνουν Πάνω από 7
εκατομμύρια ιδιοκτή τες ακινήτων ανοίγει ο
δημοσιονομικός
χρος που εκτιμάται
ότι θα δημιουργηθεί
από τη διεύρυνση της
φορολογικής βάση του
ΕΝΦΙΑ σε συνδυασμό
με την αύξηση της εισπραξιμότητας
φόρου από το 80,65%
στο 84,86% nou σημε
θηκε φέτος.
Η ευθυγράμμιση των
αντικειμενικν αξιν
με τις εμπορικές τιμές ,
η ένταξη περίπου 3.000
περιοχν στο σύστημα
υπολογισμού της αξίας
των ακινήτων και ενδεχομένως η αναπφοσαρμογή
φορολογητέας αξίας
των αγροτεμαχίων που
σήμερα υπολογίζεται
σε 1 ευρ το στρέμμα
Στις αποκρατικοποι.
ήσεις των Διεθνούς
κοίνωσε , προχθες , ο
και Εμπορίας καθς πρωθυπουργός Κυριάνν , ΔΕΠΑ Υποδομν
| κος Μητσοτάκης κατά
την ψήφιση του προυπολογισμού του επόμενου έτους, η μείωση
και ΕΛΠΕ δίνει ιδιαιτερη βαρύτητα η διοί.
κηση του ΤΑΙΠΕΔ
στε να επτευχθεί το θα είναι κατά 8% μεσο
επόμενο έτος ο στό.
χος για έσο δα 2,4 δι .
ευρ .
σταθμικά , εν συνοδιετία
2019-2020, οι μεισεις
φθάνουν στο 30% . Για
παράδειγμα , κάποιος
που πλήρωσε το 2018
ΕΝΦΙΑ ύψους 500
ευρ , θα , καταβάλει
τον Σεπτέμβριο του
2020 ποσό μειωμένο
κατά 150 ευρ δηλαδή
εκτιμάται ότι ανεβά- αλλά
ζουν τα έσοδα του
ΕΝΦΙΑ περίπου 500
εκατ. ευρ. Τα έξτρα υπουργείου Οικονομι έσοδα θα κατευθυν- κν, η εξίσωση των ανθούν στην νέα μείωση τικειμενικν αξιν με
του ΕΝΦΙΑ που θα
δουν στα εκκαθαρι
στικά του φόρου στα
τέλη του ερχόμενου μήνου του 2020, οδηΑυγούστου οι ιδιοκτήτες ακινήτων.
Ωστόσο , η μείωση στην οριζόντια μείωση
του ΕΝΦΙΑ κατά 8%
δεν θα είναι οριζόντια
στοχευμένη.
Οπως αναφέρει αντατος παράγοντας του
συνέχεια στην 11
ΕΡΓΑΝΗ:
Συνεχίzoνται
οι μισθοί
πείναs
τις εμπορικές που θα
πραγματοποιηθεί
εντός του πρτου εξα
γεί αναγκαστικά σε
άλλες λύσεις και όχι
350 ευρ.
Κλειδι η νέες αντικειμενικές αξίες
του ΕΦΙΑ, Θα προ
συνέχεια στην 10
Το δρόμο για την νέα,
5rune
κυκλοφορίαs
Σε σύνολο 1.986.336
εργαζομένων
2019, σύμφωνα με το
ετήσιο δελτίο του
Πληροφοριακού Συστήματος ΕΡΓΑΝΗ , οι
406.416 εργαζόμενοι
αμείβονται με μισθό
ως 500 ευρ.
Είδικότερα παρατη.
ρείται ότι το 2019 ο
συνολικός αριθμός
των επιχειρήσεων που
συνέχεια στην 2
Τι δικαιολογητικά χρειάζεστε
για να καταθέσετε Πνακίδες
Σελίδα 9