Πρωτοσέλιδο Πρωινός Τύπος Δράμας:
Newspaper website WebsiteRecognized text:
ΠΡΩΤΝΟΣ TυΠΟξ
ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑΤΗΣ ΔΡΑΜΑΣ
ΔΑΜΑ, ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 20 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2019
Αp φύλλου 6880-12.017
Βρντής -Νκόλος Καραθάνως 1951-1974*Βιοκτήρια-Εκδότμια Στανρίδου 1 Στολιανή
Περίοδος Β' (1974)"
050 ε
Μια σπάνια συλλογή
με εκατοντάδες εκθέματα
της φτερωτής Νίκης στο
λεύκωμα του κ . Ελ Ελευθερίου
Παρουσίαση του λευκματος
στο Δημοτικό Ωδείο Δράμας
1,7 εκατ. ευρ
σε Δήμους για τη σίτιση
μαθητν μουσικν
& καλλιτεχνικν σχολείων
97.786,19 ευρ κατανέμονται στο
Δήμο Δράμας
Τη Δευτέρα στο Δημοτικό
Με επιτυχία
Συμβούλιο η συζήτηση για
η χριστουγεννιάτικη
το Τεχνικό Πρόγραμμα
γιορτή του
του Δήμου Δράμας
raiα Δρά μας
σ. 3η
σελ. 3η
σελ. 3η
σελ. Τη
Συνέντευξη Τύπου του προέδρου του ΠΟ.Φ.Τ. Μ.Μ. Δράμας Γ. Δεμερτή
Μιλάει στον Π.Το κ. Παζούλης υπεύθυνος του Ε.Κ.Φ. Ε. Δράμας
"Η απόφαση της αύξησης
των διδάκτρων του Δημοτικού
Ωδείου συνεχίζει να ισχύει
Νικήτρια η ομάδα
του ΓΕΛ Προσοτσάνης για
το διαγωνισμό EUSO 2020
Με επιτυχία ο πειρα ματικός διαγωνισμός μαθητν για
>Η απόφαση της Αποκεντρωμένης Διοίκησης δεν ακυρνει τις
αυξήσεις
nιθανόν θα την ακύρωνε , αν στο δεκαπενθήμερο που προ βλέπεται από τότε που αναρτήθηκε, προέβαινε κάποιος σε πράξεις προοφυγής!
Φυσική Χημεία και Βιολογία
Του θανόση Πολυμένη
Α ΠΡΩΤΗ φορά
μετά από μία και
μοναδική φορά
πριν από πολλά χρόνια.
πραγματοποιήθηκε στη
Δράμα μεταξύ μαθητν
των Λυκείων του Νομού,
ο διαγωνισμός EUso
2020, με σκοπό τη συμμετοχή της ικήτριας
αμάδας στην Ευρωπολή
Ολυμπιάδα Φυσικν
Επιστημν.
Πρόκετα για ένα διαγωνσμό πειραμάτων , ο
οπίίος γίνετα στα τρία
μαθήματα της Φυσικής της Χημείας και της Βιο
λογίας καιστη Δράμα έγνε την περασμένη Κυ
ριακή 15 Δεκεμβρίου στο ΕΚΦΕ Δράμας
Τι είναι όμως το ΕΚΦΕ Δράμας; Όπως δευκρε
νζει ο υπεύθυνος του Εργαστηριακού Κέντρου
Φυσικν Επιστημν κ . Παναγτης Παζούλης με
λντας στον -Πρωινό Τύπο, πρόκειται για μια
παλαιά δομή της Δεύθυνσης Δευτεροβάθμιας
Eταίδευσης Δράμας , στην οποία πρόσφατα ανeλαβευπεύθυνος ο διος.
Σκοπός του Εργαστηριακού κέντρου ,
είναι η υπο στήριξη των σχολείων για να κά - Η μόδα του , ΕΛΠροσοτοόνης που θα διογωνστεί στη συνέχεια
νουν πειραματική διδασκαλία των φυσικν στον πανελλήνο δαγωνομό ειρομότων Τον ίσνουάρω στη Θε επιστημν . Αρα , είμαστε μια δομή της Δευ - σαονίnΚνσταντίνος Αβρούμ Μχαή Πότοος κ Απόστολος
τεροβάθμιας Εκπαίδευσης που σκοπό έχα να Σγμιότωτο από τη διαδκοσία μοθητν Της Αρόμας στο δογω.
υποστηρίξει τα σχολεία να κάνουν πειρά - σμό εpαμάτων που έγνε την uριοκή 15 Δεκεμβρίου. (Κότω)
ματα-, επισημαίνει ο κ . Παζούλης
Μέσα σ' αυτά τα πλαίσια , είναι και αυτός ο διαγωνισμός που Yνεται σε uρωπaκό επίτε δο EUSO 2020.
Πρόκεται γα έναν διαγωνσμό πειραμάτων σε τρία μα - Παveυρωπακό διαγωνσμό. Ο διαγωνισμός της Θεσοα
θήματα: στη Φυσκή, στη Χημεία Ξεκνάει από επίτεδο λονόσης θα γνει στις 25 Ιανουαρίου.
Νομού άπως έγιe την
περασμένη Κυριακή και η
ομάδα που κέρδισε , θα
δαγωνιστεί στη συνέχεια
σε πανελλαδοκό eπίτπεδο
στη Θεσσαλονόη και κατόπιν θα βγει μια ομάδα
Του θανάση Πολυμόνη
-Η ΔΙΑΦΟΝΙΑ του για
όσα δημοστεύθηκαν
ης προηγούμενες
ημέρος στον τατκό Τύπο
και όσα είδαν το φως της
δημοσιότητας σχετικά με
τις αυξήσεις των δδάκτρων στο Δημοτικό
αδείο, εξέφpασe χeες σε
συνέντευξη Τύπου πφος
τα τοπκά μέσα ενι
σης , ο πρόεδρος 1
λιτιστικού ΟργανισμούΦεστιβάλ Ταιν Μικρού
Μήκους Δράμας κ . Γργος Δεμερτζής
Οκ Δεμερτζής, τόνισε ο rργος Δεμερτής κατά Τη διρ
μεταξύ άλλων ότι μκ την κειοσ της συνίντευ ξης Τύπου.
απόφαση της Αποκεντρωμένης Διαίησης Μα κεδονίας -Θράκης (βλέπε και σχετικά που είν μέλος του ΔΣ του ΠΟΦΤΜΜ, αu
δημοσιεύματα του Πρωινού Τύπου στα ρθηκε από την Αποκεντρωμένη. η ατποία
φύλλα της Τετάρτης 18 και της Πέμπης 19 εξέτοσε τη νομμότητα ως προς τον χρόνο
Δεχεμβρίου 2019) , δεν ακυρνει τις αυξήσες που έναν από το Διοτικό Συμβούλιο Αποκεντρωμένη Δοίτηση, δεν ίναι εδ για
για ταδίδατρα των μαθητντου Δημοτικού να ελέγχαι ανθακάνει αυξήσει το Οδία Δεν
αδείου , υποστηρίζοντας έτσι ότι, ουσταστικά οι αυξήσεις αυτές eίναι τελκά νάμμες
Οκ Δεμερτζής ξεκίησε τις δηλσες αυπή την στάση, που παραπλανούν τους γοτου λέγοντας ότι το θέμα ανέχυψε ατό τη νεές, άδκα, εν έχουν την ενημέρωση. Δημ.
μη αξοπρεπή στάση της ποράταξης ουργούν ένα
Πόλη +Ζωή-, με κάποους ανθρπους να
θέλουν να ερμηνεύουν συγκηκρμένα κά
ποα πράγματα χωρίς να εμβαθύνουν, κατά το δοκούν την απόφοση της Αποκεν
χωρίς κάποα εππλέον νομκή συμβουλή τρωμένης που σε ένα σημεο μπορεί να μην
και μόνο σκοτό έχουν να τρομοκρατούν είναι 100% διευκρωιοτική για τον απλό κονό
τους πολίτες, να τους π
δημιουργούν πρόβλημας
Οργωισμό
Οκ Δεμερτζής, ανέφερε ότι η απόφαση χρόνο της υπαβολής της από τη λήψη της
πάρθηκε από την προηγούμενη δημοτική απόφασης δεν θεωρείται νόμμη λόγω του
αρχή, από τον κ . Καραμτατζάκη στα τέλη εκλογκού διαστήματος - μλάμε για το
Ιουλίου , για να ενημερωθούν εγκαίρως οι χρόνο-ως προς την ουσία η Απο κεντρωγονείς . Γα τον ΠοΟΤΜM ήταν κατεπεί μένη δεν έχει να μας πει κάτι Έχει να μας
γουσα η αύξηση των διδάκτρων , η αποία πει μόνο για το χρόνοέτρεπε να πραγματΟπουηθεί οπωσδήποτε ,
διότι ο Οργανσμός
θα είχε πλέον ουσια
στικό πρόβλημαΣε άλλο σημίο, οκ.
Δeμερτζής σημείω σε
eπίσης ότι-δεν πρoβλεπόταν η απόφαση
αυτή να πάει άμε σα
στην Αποεντρωμένη
Διούηση, γιατί έτοι
και Τpeβλεπόταν θα
πήγανε 100% Θα
μιορούσαμε να ξαναπάρουμε την δια
απόφαση μέσα στον
Σεπτέμβρο-.
Οκ Δεμερτζής τον
ζει ετίσης ότι, "η προσφυγή του κ . Κpαiδη
spoiler
πε0B/β
και όχι ως προς την ουσία της απόφασης Η
είναι καν δικό της θέμα
Οπράεδρος του ΠΟΦΤMM σημεκνεα εn
σης χορακτηρστικά: -Είμαι εξοργισμένος μ
Καpαμού δος. (Ετόνω )
στη Δράμα , μα μερή
πόλη, με ένα Οδείο που έeι 700 μαθητές και
βρίσκουντέτοες προφάσες και ερμηνεύουν
από τη Βόρεια Ελλάδα και άλλη μία από τη Νότα Ελ
λάδα που θα αποτελέσουν την ε0νοή αποσταλή για τον
νου ενός ανθρπου που δεν έχει νομικές
, Πολιτιστικό γνσας , αλλά νας νομκός έτα και τη δια
βάσει θα καταλάβει ότι να, ως προς το
πανκεβάλουν κα
| σελ 4η|
ΑΚΤΙΝΟΛΟΓΙΚΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑ ΔΡΑΜΑΣ Ο.Ε.
|σελ.5η
Πάτκος-Μοσμανίδης
ΝΕΟΣ ΑΞΟΝΙΚΟΣ ΤΟΜΟΓΡΑΦΟΣ 64 ΤΟΜΩΝ
ΙΑΤΡΙΚΗ ΔΙΑΓΝΩΣΗ
ΔΡΑΜΑΣ Α.Ε.
ΚΩΝ/ΝΟΥ ΠΑΛΑΙΟΛΟΓΟΥ 22 (όπισθεν Ι.Κ.Α)
Τηλ: 25210-221 12 & 25210-20806
16 τονα'
Ονερούπολη
Εξειδικευμένες εξετάσεις όπως:
Αναίμακτη - Αξονική Στεφανιογραφία
Αξονικές Αγγειογραφίες
Αξονικές τομογραφίες
με αυστηρή τήρηση
σύγχρονων διαγνωστικν
πρωτοκόλων.
Ολίμα
Νέες υπερσύγκρονες υnηρεσίες
διαγνωστικν εξετάσεων
tr 0νoνn άία m κινi
1 ΔεκεμΒρίου 2019
έus 4 Ιανουαρίου 2020
- Δηματι Κmo noniα έρδμa
ΤΜΗΜΑ ΜΑΣΤΟΥ:
Συμβεβλημένοι με τον ΕΟΠΥ
Καθημερινά 8:30-14.00 και 17:50-20.30, εκτός απόγευμα Τετάρτης
. Ψηφιακή Μαστογραφίο
. Τομοσύνθεση τρισδιάστατης αnεκόνσης.
ηεέλιξη στην stέταση του μαστού
. Ynέpnxoς Μοστού
ΚΡΑΣΟΠΟΥΛΟΣ
ΛΟΙΠΑΤΜΗΜΑΤΑ:
. Μονητικός Τομογρόφος
. Αξονικός Τομογράφος
. Υπέρηχo Τiplex αγείων
. Ακτινολογικό Τμήμα
. Μέτρηση Οστκής Πυκνότητος
. Ορθοπαντογράφος
ΙΑΤΡΙΚΑ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ-ΟΞΥΤΟΝΟ-OΡΘΟΠΕΔΙΚΑ
πάνοα διπλα 6ας αξόπίoα
μοθίπσ τρατο
Προύσσης 17 και Προύσσης 26, Δράμα
Τηλ: 25210 22423, Fax: 2521022413
email: [email protected]
ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ 126, ΔΡΑΜΑ
25210 55122 Φ6977 472890

Τελευταία νέα από την εφημερίδα