Πρωτοσέλιδο Ενημέρωση:
Newspaper website WebsiteRecognized text:
Ο ΚΑΙΡΟΣ ΣΗΜΕΡΑ: 08:00

15oC, 14:00

17oC, 20:00

€0.80

15oC - Υγρασία 88%-98% - Άνεμοι: Ν-ΝΑ 3-4μπ. Ανατολή ηλίου: 07:56 - Δύση ηλίου: 17:18

Από χίλια κύματα πέρασε ο προγραμματισμός των φετινών, χριστουγεννιάτικων εκδηλώσεων. Ο λόγος γίνεται για ‘κείνες του
Δήμου κεντρικής Κέρκυρας και την Ποταμούπολη, που για μια ακόμα φορά στάθηκε δύσκολο να συνεργασθούν, εσόμενοι εις σάρκαν μίαν. Όλα ξεκίνησαν από την προηγούμενη, δημοτική περίοδο όταν και τελεσφόρησε αρχικώς η συμφωνία με τον Όμιλο Δασκαλαντωνάκη, με πρωτοβουλία του Σπ. Νεράντζη, για τη χρήση του Χωριού στα Δανίλια. Για διάφορους λόγους, που δεν είναι του παρόντος, η περίπτωση δεν προχώρησε. Επόμενος στόχος ο τεντοφόρος, λιμενικός σταθμός, τον οποίον η Διοίκηση Στεφανίδη, λέγεται ότι, τον παραχώρησε στον σύλλογο του
Ποταμού και η διάδοχος Διοίκηση Χονδρογιάννη, για τον ίδιο λόγο, στον Δήμο. Οι δύο στάθηκε αδύνατον να συνεργασθούν. Άλλωστε ο Ποταμός απευθύνθηκε και στον ΚΓΣ για τον χώρο της πρώην ΒΕΛΚΑ, που έχει ξαναχρησιμοποιήσει για τον σκοπό αυτόν. 3>>

Ãéá íá ìç ãßíïíôáé ôá îùôéêÜ... «ìýëïò»!

Παρασκευή 20 Δεκεμβρίου 2019
www.enimerosi.com

Αρ. Φύλλου 5027

Ο ΔΗΜΟΣ, ΟΙ ΣΥΝΑΔΕΛΦΟΙ ΤΟΥ ΚΑΙ Η ΕΝΩΣΗ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΙΚΩΝ ΣΩΜΑΤΕΙΩΝ

¼ëïé èÝëïõí íá óößîïõí ôï ÷Ýñé ôïõ ÓÜââá

Ï äçìïôéêüò õðÜëëçëïò
ÓÜââáò Óéäçñüðïõëïò, ðïõ
Ýóùóå ôçí æùÞ óõìðïëßôç
ìáò êáôÜ ôçí ðõñêáãéÜ óôï
Ìáíôïýêé, Ýëáâå Ýðáéíï áðü
ôïí ÄÞìï.
ΒΑΓΓΕΛΗΣ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΣ

ΚΕΡΚΥΡΑ. Η Δήμαρχος Μ. Υδραίου δήλωσε πως η απονομή τιμητικού επαίνου ήταν το ελάχιστο που θα μπορούσε να κάνει ο
Δήμος και έπλεξε το εγκώμιο του
Σάββα Σιδηρόπουλου για τα γρήγορα αντανακλαστικά που έδειξε.
Σελίδα 9>>

Από την πλευρά του, ο Σάββας Σιδηρόπουλος δεν θέλησε να πει πολλά, επισημαίνοντας πως το μυαλό όλων μας πρέπει να
βρίσκεται στις οικογένειες που περνάνε δύσκολες στιγμές.

ÅêïéìÞèç
ÓõæÞôçóç ãéá ôéò åîïñýîåéò,
ï ð. Ãåþñãéïò æÞôçóå ç äçìïôéêÞ
Ìåôáëëçíüò 4>>> óýìâïõëïò Áíôæåëá Ñßããá >
5

ÓõíÜíôçóç Áõëùíßôç
ìå ÁõãåíÜêç ãéá ôéò áèëçôéêÝò
õðïäïìÝò ôïõ íçóéïý

14>>

ÁðïôåëÝóìáôá ôùí åêëïãþí
ôçò ÅËÌÅ ÊÝñêõñáò
7>>>

ÅðåôåéáêÞ
åêäÞëùóç ãéá
Ýíáí áéþíá
æùÞò ôçò
×ïñùäßáò
Åðßóêåøçò
11>>>



Τελευταία νέα από την εφημερίδα