Previous

Πρωτοσέλιδο Η Ναυτεμπορική: Νέο πακέτο θετικών μέτρων
Newspaper website WebsiteRecognized text:
ΤΗ ΝΑΥΤΕΜΠΟΡΙΚΗ
Η μ ν
9l771108 592148
Έτος: 950 . Αριθμός φύλλου: 27.109
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗ
ΜΑΤΙΚΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ
Πέμπτη 19 Δεκεμβρίου 2019 / τιμή: 1,30 ε
Νέο Πακέτο θετικν μέτρων
Μείωση εισφοράς αλληλεγγύης και ΕΕΝΦΙΑ από το 2020 ανακοίνωσε ο Πρωθυπουργός στη Βουλή
οι αναφορές στα εθνικάθέματα, αλλά
και σε θέματα που άπονται της ασφά
λειας και της στάσης της αστυνομίας.
Όπως είπε ο πρωθυπουργός, το στοί
χημα της μείωσης της φορολογίας
αυτή η κυβέρνηση θα το κερδίσει με
Ένα Πακέτο θετικν ρυθμίσεων-Που
Περιλαμβάνει τη μείωση τις εισφορά
αλληλεγγύης από το 2020 και μία ακό
μα μείωση του ΕΝΦΙΑ ανακοίνωσε
από το βήμα της Βουλής ο Πρωθυ
Πουργός Κυριάκος Μητσοτάκης. Ο
πρτος γαλάζιος Προϋπολογισμός ψηφίστηκε από την κοινωνία σύμμαχον, εν Πρόσθεσε ότι το 2020
την Ολομέλεια έπειτα από πενθήμερη συζήτηση ξεκινά η μείωση της εισφοράς αλληλεγγύης και στο
για την οικονομία, αλλά και για μία σειρά θεμάτων ίδιο διάστημα θα ολοκληρωθεί η μείωση του ΕΝΦΙΑ,
της επικαιρότητας. Από τη συζήτηση δεν έλειψαν
με νέες αντικειμενικές αξίες . Όσον αφορά τα πρω
τογενή Πλεονάσματα, ο Κυριάκος Μητσοτάκης επε
σήμανε: Θα διεκδικήσουμε και θα Πετύχουμε m
μείωσή τους από το 2021ν. Παράλληλα αναφέρθηκε
στις τράπεζες, λέγοντας πως δεν υπάρχει περίπτωση
να αξιοποιηθεί το μαξιλάριγια κάλυψη εγγυήσεων
του Δημοσίου. Το σχέδιο Ηρακλής) θα απαλλάξει
τις τράπεζες από το 40% των κόκκινων δανείων τους
και αυτό σημαίνει ότι θα μπορούν και Πάλι να Προ
σφέρουν ρευστότητα σελ.5
Με 158 ΝΑΙ
SCORPIOS
ψηφίσθηκε
ο Προϋπολογισμός
του 2020
SECURITY SERVIιces
210- 8070427
801 11 78 78 78
www.SCORPIOS-SECURITY.GR
Κηφισιο- Πρωπός- Οινόφυτα-Βεσ0αλονίκη
με μία πρόσθετη μείωση κατά 8% σε συνδυασμό
Πράσινα καύσιμα
Ταμείο R&D με 5 δισ. δολ.
συγκροτούν οι ναυτιλιακές
Τασενάριαγια τις εκδόσεις
κρατικν ομολόγων το 2020
Ένα μεγάλο βήμα Προς τα εμπρός κάνει η Παγκόσμια ναυτλία, στε να αντιμετωπίσει τις
Προκλήσεις των επόμενων δεκαετιν Που
αφορούν την εξάλειψη των εκπομπν CO από
τα πλοία, Προτείνοντας , μέσω των επίσημων
φορέων της , τη δημιουργία του συμμετοχικού
ναυτιλιακού Ταμείου Έρευνας & Ανάπτυξης με
κεφάλαια 5 δισ. δολ. σελ. 12
ΟΔΔΗΧ: Από μηδενική έως 6 δισ. η αξία τους
.ΠακέτοΥ νέων εκδόσεων ομολόγων , τοσυνολικό ύψος των
οΠοίων μπορεί να είναι μηδε
νικό, αλλά μπορεί να φτάνει οποία εκτιμνται σήμερα κοντά
ακόμη και στα 5-6 δισ. ευρ,
αναμένεται ότι θα Προβλέπει ακόμη και κατά 3 δισ. ευρ. Οι
το ετήσιο πρόγραμμα δανει
σμού του Οργανισμού Διαχεί
ρισης Δημοσίου Χρέους, το
οΠοίο θα δημοσιευτεί το αμέ
σως επόμενο χρονικό διάστημα . ρωθούν οι δανειακές υποχρε
Το μηδένο θα υπάρχει ως Πθανότητα για να σταλεί στις αγο
ρές το μήνυμα ότι η Ελλάδα έχει
από τρα καλύψει τις χρηματοδοτικές της ανάγκες για το
2020. Και όχι μόνον αυτό. Η
Πρόβλεψη είναι ότι ακόμη και
χωρίς καμία έκδοση νέου ομο - επίσης χρειάζονται Περίπου 3λόγου το χρέος σε απόλυτο Πο
σό θα μειωθεί κατά 3 δισ. ευρ ,
εν ταυτόχρονα τα διαθέσιμα
του ελληνικού Δημοσίου-τα
Αεροδιαστημική τεχνολογία
Ενδιαφέρον της Leonardo
να επενδύσει στη B. Ελλάδα
στα 37 δισ. ευρ. θα αυξηθούν
εκδόσεις των 5-6 δισ. ευρό, εφο
σον γίνουν , θα εξασφαλίσουν
στον ΟΔΔΗΧ την απαιτούμενη
ρευστότητα, Πρτον, για να πλη
Ενδιαφέρον εκδήλωσε η ταλική εταιρεία προΤόντων υψηλής τεχνολογίας αεροδιαστημικής
άμυνας και συστημάτων ασφάλειας, Leonardo,
να επενδύσει στη Βόρεια Ελλάδα . σελ. 15
σεις του 2021 Προς το ΔΝΤ
για τον σκοΠό αυτό θα απαιτηθούν Περίπου 2 δισ. ευρ και ,
δεύτερον , για να μειωθεί η έκ
θεση της χρας στα έντοκα
γραμμάτια του ελληνικού Δη μοσίου (κίνηση για την οΠοία
Reuters για κρατικά ομόλογα
Χαμηλές πτήσεις
αποδόσεων και το 2020
Η ΕΕ. στηρίζει το εμπάργκο όπλων στη Λιβύη
Το εμπάργκο όπλων στη Λιβύη αποφασίστηκε από τον ΟΗΕ και αν Παραβιαστεί n E.Ε. θα αναλάβει τις απαιτούμενες δράσεις, ανέφερε χθες ο εκπρόσωπος της Κομισιόν, αφήνοντας
ανοικτό το ενδεχόμενο επιβολής κυρσεων στην Αγκυρα εάν Παράσχει στρατιωτική βοήθεια
στην εν λόγω χρα . Εν τω μεταξύ , Πλήθος παραβιάσεων και 12 υπερπτήσεις πάνω από ελληνικά νησιά Πραγματοποίησαν χθες οπλισμένα τουρκικά Πολεμικά αεροσκάφη. σελ . 18
Οι χαμηλές πτήσεις των αποδόσεων των κρατ
κν ομολόγων, στις οποίες επιδόθηκαν κατά τη
διάρκεια της τρέχουσας χρονιάς , θα συνεχ στούν και το επόμενο έτος , όπως υποστηρίζουν
οι αναλυτές σταθερού εισοδήματος Που συμμετείχαν σε poll του Reuters. σελ . 16
4 δισ. ευρ ) . σελ . 4
Διπλή
στήριξη
Πράσινων
Δεύτερη
ευκαιρία
για κοινωνικό
μέρισμα
Στα 2,4 δισ.
οστόχος εσόδων
του ΤΑΠΕΔ
ΜΕΥΨΗΛΟΥΣ ΡΥΘΜΟΥΣ
ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ Η FERRERO
ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ
ΝΕΑ ΚΛΑΔΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ
ΜΕ ΚΑΤΩΤΑΤΟ ΜΙΣΟ0 674 ΕΥΡΩ
ΣΤΟΝ ΕΠΙΣΙΤΙΣΜΟ
ι Προβλέπει η ατζέντα του 2020
ΗΔΙΚΑ
Κομισιόν
ιΚργήμAτηΣίrΗΡΙΑ
Η Ε.Ε. θα στηρίξει χρηματοδοτικά τις Περιφέρειες των κρα τνμελν που θα καταβάλλουν
περισσότερες Προσπάθειες υλοΠοίησης της Ευρωπαϊκής Πρά
σινης Συμφωνίας, σύμφωνα με
την Κομισιόν , εν στο Εurogroup
θα συζητηθεί και το σενάριο να
υπολογίζονται στο δημόσιο χρέ
ος οι δημόσιες επενδύσεις για
κλιματική ουδετερότητα. σελ. 2
Δεύτερη ευκαιρία σε χλιάδες
Πολίτες, Που εν Πληρούν όλα
τακριτήρια για το κοινωνικό με
ρισμα και την είσπραξή του έως
31-12-2019 δεν μΠορούν-για διάφορους λόγους να ολοκληρ σουν την υποβολή των σχετικν
αττήσεων , αποφάσισε να δσει
ηκυβέρνηση, ανοίγοντας στην
ΗΔΙΚΑ συμπληρωματική σελίδα
για υποβολή ενστάσεων . σελ. 7
Χρονιά-ρεκόρ θα είναι για το ΤΑΙΠΕΔ το 2020, με
τον στόχο των εισπράξεων να Πιάνει τα 2,4 δισ.
ευρ, υψηλότερα από το 2018 και το 2019. Το Πρό
γραμμα του ταμείου Περιλαμβάνει, μεταξύ άλλων ,
σημαντικές ενεργειακές αποκρατικοποιήσεις, ΜΕ 15,8 δισ .
καθς ήδη βρίσκεται σε εξέλιξη η Πρτη φάση
του διαγωνισμού για τη ΔΗΠΑ Υποδομν, εν στις αυξημένη
αρχές της χρονιάς θα ξεκινήσει η διαδικασία αποκρατικοποίησης και της ΔΕΠΑ Εμπορίας Παράλ
ληλα, εντός του 2020 θα τρέξεινη Περαιτέρω αποκρατικοποίηση των ΕΛΠΕ, σελ .3
ΣΤΗΝ ΕΡΓΑΝΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ
ΕΠΑΝΑΠΑΤΡΙΣΜΟΥ ΕΛΛΗΝΩΝ
ΥΨΗΛΗΣ ΕΙΔΙΚΕΥΣΗΣ
σελ. 19
Από αρχές έτους
e-πλατφόρμα
11 PΥΘΜΙΣΕΙΣ-5 ΕΠΙΔΟΤΗΣΕΙΣ
ΤΟΝ ΜΗΝΑ ΠΑ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ
ΠΡΩΤΗΣ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ
κεφαλαιοΠοιnση
το ΧΑ.

Τελευταία νέα από την εφημερίδα